Vårt arbeid

Prosjekter

Norsk Fosterhjemsforening planlegger og gjennomfører ulike prosjekter i samarbeid med andre aktører på fosterhjemsfeltet. 

Nedenfor finner du en oversikt over pågående prosjekter hos oss.

Modellutvikling for å utrede, begrunne og vurdere fosterbarns reaksjoner på samvær

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til bedre psykososiale helsefaglige begrunnelser og dokumentasjon på fosterbarns stressrelaterte reaksjoner på samvær. Det skal også bidra til bedre medvirkning og deltagelse for fosterbarn i samværspørsmål, og ivareta og bringe inn fosterforeldrenes og foreldrenes perspektiver på samværsreaksjoner. Prosjektet skal også bidra til å redusere risiko for negative konsekvenser for barnets trygghet, helse og livskvalitet.

Prosjektets hovedleveranser er å utforske modeller som kan gjøre observasjoner mer systematiske, gyldige og objektive og som kan bidra til bedre rettssikkerhet for barn som har livsbegrensende reaksjoner etter samvær med foreldre. Det er et mål å bidra til et verktøy som kan avhjelpe i å vurdere hva som er grunnen til barnets reaksjoner, slik at tiltakene blir mest mulig tilpasset. Prosjektet skal gjøre metodene digitalt tilgjengelig.

Prosjektleder Elisabeth Rundtom

Midler tildelt fra: Barne-, familie- og ungdomsdirektoratet

Kontakt: elisabeth.rundtom@fyrlykta.no

 

Foreldreoppfølgingsprosjektet

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til at landets barneverntjenester lykkes i sitt arbeid med oppfølging av barn og foreldre etter omsorgsovertagelse, slik at barn og unge i fosterhjem styrkes i sin identitet og utvikling, og blir trygge voksne.

I prosjektet skal vi utvikle en gruppebasert metode for oppfølging av foreldre etter omsorgsovertagelse med basis i Brobyggerprogrammet RAUSHET. Vi skal også utføre kartlegging av barnevernstjenestenes egen oppfatning om oppfølging, utføre brukerkartlegging i de enkelte pilotkommunene og utforme en rapport i det gjennomførte oppfølgingsopplegget. Til slutt skal prosjektet gi anbefalinger på hva som hemmer og fremmer en gruppebasert oppfølging av foreldre.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF), fire pilotkommuner med barneverntjenester og foreldre, samt det eksisterende Brobyggerprogrammet RAUSHET.

Prosjektleder Lina Skippervold

Midler tildelt fra: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Kontakt: lina@fosterhjemsforening.no

 

Brukermedvirkning – tre prosjekter

Kurs for brukermedvirkere

Hovedmålet for denne delen av prosjektet er å gi barneverntjenester, Bufetatene og andre lokale og regionale aktører innen fosterhjemsomsorgen tilgang til kvalifiserte brukermedvirkere fra Norsk Fosterhjemsforening. Vi er derfor i full gang med å utvikle et brukermedvirkningskurs for våre medlemmer. En brukermedvirker er en som i møte med tjenestene snakker på vegne av hele brukerorganisasjonen. Hensikten er å skape forståelse og innsikt, men også å bidra til at tjenestene blir bedre for dem som bruker dem.

Vi samarbeider med en rekke organisasjoner og interne ressurser i utviklingen av kurset. Blant annet Organisasjonen for Barnevernsforeldre (OBF), KS, flere barnevernstjenester og ikke minst voksne og ungdom i foreningen.

Undervisningsopplegg for barnevern og sosialfaglige utdanninger

Hovedmålet er at vi skal spre brukerkunnskap og -erfaringer fra fosterhjemsomsorgen og at fremtidige barnevernsansatte blir bevisste på hvordan de kan benytte seg av brukermedvirkere og viktigheten av godt samarbeid og likeverdig dialog.

Prosjektet er allerede i gang med å utvikle et undervisningsopplegg for studenter innenfor barnevern og sosialfaglige studier. Hovedmålgruppen er studenter som etter endt utdanning vil jobbe med utsatte barn og unge. Vi mener det er kritisk at fremtidige barnevernsansatte får tilgang til brukerkunnskap fra fosterhjemsomsorgen for å sikre kvalitet i tjenesten og unngå brudd i fosterhjemmene.

Vi har blant annet knyttet til oss Høgskolen i Østfold, Oslo Met, Universitetet i Agder (UiA), NTNU og UiT Nord som også ønsker innhold i sin undervisning innen barnevern og sosionom på bachelor og masternivå.

Kurs for brukermedvirkere med erfaring fra ettervern

Prosjektets hovedmål er å utdanne ungdommer med erfaring fra ettervern i tilknytning til et fosterhjem, slik at de kan bli gode brukermedvirkere. Målet er at dette vil bidra til økt brukermedvirkning av ungdom innen ettervern både på individ-, tjeneste- og systemnivå.

Foreningen har fått midler til å videreutvikle brukermedvirkningskurs med fokus på temaet ettervern. Vi har allerede kommet i kontakt med over 100 ungdommer som skal få en spørreundersøkelse om deres tanker og erfaringer om ettervern.

Prosjektet skal også rekruttere brukermedvirkere blant ungdom i alderen 16-25 år. Vi har plass til 20 ungdommer som vil få opplæring som brukermedvirkere. Disse ungdommene vil få nettkurset i brukermedvirkning.

Prosjektleder: Katerina Medbøe Eriksen

Prosjektteam: Maiken Lønnerød og Jasmin Raschou

Midler tildelt fra: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Kontakt: katerina@fosterhjemsforening.no

Metodeutvikling for å utrede, begrunne og vurdere fosterbarns reaksjoner på samvær

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til bedre psykososiale helsefaglige begrunnelser og dokumentasjon på fosterbarns stressrelaterte reaksjoner på samvær. Det skal også bidra til bedre medvirkning og deltagelse for fosterbarn i samværspørsmål, og ivareta og bringe inn fosterforeldrenes og foreldrenes perspektiver på samværsreaksjoner. Prosjektet skal også bidra til å redusere risiko for negative konsekvenser for barnets trygghet, helse og livskvalitet.

Prosjektets hovedleveranser er å utforske metoder som kan gjøre observasjoner mer gyldige og objektive og som kan bidra til bedre rettssikkerhet for barn som har livsbegrensende reaksjoner på samvær med foreldre. Prosjektet skal gjøre metodene digitalt tilgjengelig. Metoden skal innhold mulighet for fosterbarnet og trygt medvirke med sine opplevelser av samvær.

Prosjektleder: Cecilie Fjelltun

Prosjektmedarbeidere: Mari Bræin

Midler tildelt fra: Stiftelsen DAM Helse

Kontakt: cecilie.fjelltun@sareptaskompetanse.no

Et hjem, to kulturer – samiske barn i fosterhjem

Hovedmålet med prosjektet er å kartlegge hva som fremmer og hva som hemmer at samiske barn i fosterhjem får sine rettigheter til å opprettholde språk og kultur, ivaretatt.

Gjennom prosjektet ønsker vi å komme i kontakt med samiske barn og unge som bor i fosterhjem, med deres foreldre og med deres fosterforeldre. Videre ønsker vi kontakt med aktuelle barneverntjenester rundt om i Norge. Gjennom dybdeintervjuer med barna, foreldrene, fosterforeldrene og ansatte i barneverntjenesten, vil vi få økt innsyn i og kunnskap om hvordan de samiske barnas rettighet til å opprettholde språk og kultur, blir ivaretatt i fosterhjemsomsorgen i dag.

Med bakgrunn i funnene vil vi i slutten av prosjektperioden utarbeide en rapport som vil komme med anbefalinger om hvilke kompetansehevende tiltak som kan utvikles og iverksettes for å sikre rettighetene til barn med samisk bakgrunn som bor i fosterhjem.

Prosjektleder: Anna Carlström

Midler tildelt fra: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Kontakt: anna@atlaskompetanse.no

Pedagogikk2 for fosterforeldre til fosterbarns beste

Hovedmålet for prosjektet er å bedre omsorgen for barna og situasjonen for hele fosterfamilien gjennom å gi faglig veiledning. Det gjør vi ved å videreutvikle vårt nettbaserte informasjons- og kompetansehevingsprogram rettet mot fosterforeldre. I prosjektet vil vi utvikle flere ressurser til ressursbiblioteket «Pedagogikk for fosterforeldre» som du finner på våre nettsider; https://www.fosterhjemsforening.no/pedagogikk-for-fosterforeldre/.

Ressursbiblioteket består av filmer og korte fagtekster som gir faglig veiledning for hvordan fosterforeldre kan håndtere utfordringer i omsorgen om plasserte barn. Vi har valgt å gjøre dette primært gjennom film for å gi flere fosterforeldre lett tilgjengelig kunnskap om sentrale problemstillinger vi vet mange sliter med. De nye ressursene handler blant annet om hvordan det foregår i forhandlingsmøter og rettssaker, hva man bør tenke på når man inngår fosterhjemsavtalen, og hvordan man som fosterforelder kan få til bedre samarbeid med barnevernet og i ansvarsgrupper. I tillegg utvikler vi filmen «5 myter om fosterhjem» som skal brukes for å formidle fosterhjemmenes utfordringer til politikere, byråkrater og allmennheten.

Veiledningsressursene blir nettbaserte, på flere språk, og spredt i mange kanaler gjennom en digital informasjonskampanje for å nå bredt ut til alle innen fosterhjemsomsorgen, også til minoriteter.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med kommunikasjons- og filmproduksjonsselskapet Bravissimo AS.

Prosjektkoordinator: Suzanna Schønkopf

Midler tildelt fra: Stiftelsen DAM

Kontakt: Suzanne@bravissimo.no