Materiell og ressurser

På denne siden har vi samlet materiell og ressurser som kan være nyttig for deg som er fosterforeldre, besøkshjem eller avlastningshjem – men også for deg som jobber i barnevernet, fosterhjemsomsorgen eller er interessert i å vite mer!

Vi ønsker å være gode på å bygge kompetanse for medlemmer, ildsjeler og tillitsvalgte – slik at de opplever at det er meningsfullt, gøy og viktig å være medlem i foreningen, og bidrar med sin innsats og engasjement.

I kursportalen finner du nettkurset «Brobyggerkurset RAUSHET». Kurset har som mål å bidra til at det blir enklere å samarbeide for de voksne rundt barnet. Gjennom kurset forklares det kompliserte som skjer i mennesker, og mellom mennesker, på en enkel måte. Her er et filmklipp fra kurset som viser hvordan vi innenfor kurset snakker om hjernen.

Klikk her for å komme til kursportalen.

I denne times lange filmen vil dere møte Norsk Fosterhjemsforenings brobyggerleder, Yngve Brakstad Cappelen, i samtale med brobyggerne Monica og Anette Karoline. Gjennom personlige historier og refleksjoner vil de inspirere andre til å få til et godt samarbeid om barnet de har felles omsorg for når én har den daglige omsorgen som fosterforelder og én er forelder på avstand. Her kan du leie filmen, og se en liten smakebit fra den.

Med Inspirasjon til RAUSHET ønsker vi å bidra til refleksjon rundt egne holdnings- og handlingsmønstre knyttet til samarbeid i fosterhjemsomsorgen. Gjennom stemmene til de fiktive karakterene Yngve (fosterfar), Noah (far til barn i fosterhjem) og Anita (kontaktperson i barnevernet) gir vi eksempler på hvordan raushet og likeverdig kommunikasjon kan bidra til å bedre samarbeidet til det beste for det enkelte barn.

Pedagogikk for fosterforeldre er et informasjons- og kompetansehevingsprosjekt rettet mot fosterforeldre.

Her finner du filmer og korte fagtekster som gir faglig veiledning for hvordan fosterforeldre kan håndtere utfordringer i omsorgen om fosterbarn. Filmene utspiller seg i familiens hverdag, og du vil finne situasjoner og problemstillinger fosterforeldre og fosterfamilier kan komme i.

I samværsguiden finner du Norsk Fosterhjemsforening sine anbefalinger gjennom Brobyggerprogrammets for å planlegge og gjennomføre trygge og gode samvær for barn.

Guiden er for foreldre, fosterforeldre og barneverntjenester som sammen har ansvaret for at samværet skal bli så bra som mulig for barnet. Godt samarbeid mellom de voksne, og fokus på barnets beste, bør ligge til grunn for dette ansvaret.

Klikk her for å lese mer om samværsguiden.

Oppfølging er et kritisk punkt innenfor fosterhjemsomsorgen, og godt samarbeid ligger til grunn for at den enkeltes oppfølgingsansvar kan bli så bra som mulig. Guiden skal bidra til å tydeliggjøre dette ansvaret.

Guiden er utviklet i et samarbeid mellom fire barneverntjenester (Drammen, Gausdal, Sagene i Oslo og Tønsberg) og fire fosterforeldre. Utviklingsprosjektet ble støttet økonomisk av ExtraStiftelsen.

Klikk her for å lese mer om samarbeidsguiden.

De fleste av oss kjenner sin historie. Det finnes som regel bilder, historier, brev, eiendeler eller arvegods. Dette er viktig for vår identitetsutvikling.

Mange barn kjenner ikke sin egen familie eller sin egen historie, sin kultur og bakgrunn, – eller de kjenner bare bruddstykker av den. Det kan være barn i fosterhjem eller institusjon, barn som er adopterte eller andre med liten kontakt med biologiske røtter.

Til forskjell fra en minnebok eller et fotoalbum som voksne lager for barn, er en livsbok også ment å gi forklaringer, øke forståelsen av eget livsløp og hjelpe til å bygge bro mellom fortid, nåtid og framtid.

Klikk her for å lese mer om og bestille Mitt Liv. Biografisk arbeid med barn – å lage en livsbok.

SamværsProffene er et prosjekt fra 2011, i samarbeid med Forandringsfabrikken.

Samværsproffene er unge som lever i barnevernet, foreldre og fosterforeldre, som gir råd om samvær. Hvordan kjennes det, hvem skal bestemme, hva slags oppfølging må barnevernet gjøre og hvordan må de voksne være.

Målgruppen er barnevernsansatte, foreldre og fosterforeldre
Den ferdige rapporten består av et hefte med erfaringer, sitater, råd, konkrete tips og sjekklister.

Fosterhjemshåndboka er oppdatert i henhold til bestemmelser i lovverk, forskrifter, retningslinjer og veiledere i tillegg til å gjengi ny forskning og praksis som er relevant for fosterhjemsomsorgen i Norge. Dette gjelder spesielt fosterbarns rett til medvirkning og endringer i tilsynet av fosterbarn.

Håndboka er et oppslagsverk hvor fosterforeldre raskt kan finne ut av hvilke lover, rammeverk og praksis som er knyttet til det aktuelle temaet de er interessert i. Boka er også aktuell for tilsynspersoner, besøkshjem og ansatte som arbeider med fosterbarn i kommunalt, statlig og privat barnevern.

Boken distribueres gjennom flere bokhandlere, for eksempel Ark og Nordli.

Dette er 7. utgave og ble utgitt i 2016. Det har skjedd mange endringer i fosterhjemsomsorgen etter den gang, så boka er under revidering. 8. utgave forventes publisert innen utgangen av 2023.

De sentrale barnevernsorganisasjonene mener vi må sette kontakten barnevernsbarn har med foreldre i sosiale medier på dagsorden.

Derfor ble et nytt hefte om nettkontakt utarbeidet i 2016!

Her kan du få meg deg Bufdir sitt filmopptak av kurset «Jusskurs for kommunalt barnevern – EMD og HR, hva betyr signalene?». Foredraget og kurset er presentert av kommuneadvokat Tore Roald Riedl som presenterer. Du finner kurset her!

Barnevernsreformen, eller oppvekstreformen som vi kaller den, gir kommunene et større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk.
Bufetat region Midt-Norge, Statsforvalteren i Trøndelag og KS Trøndelag har avholdt et nettmøte med gjennomgang av informasjon som så langt er kjent, rundt de økonomiske rammebetingelsene knyttet til reformen. Se det her! Presentasjonen fra nettmøtet finnes tilgjengelig her.