Materiell og ressurser

På denne siden har vi samlet materiell og ressurser som kan være nyttig for deg som er fosterforeldre, besøkshjem eller avlastningshjem – men også for deg som jobber i barnevernet, fosterhjemsomsorgen eller er interessert i å vite mer!

Pedagogikk for fosterforeldre er et informasjons- og kompetansehevingsprosjekt rettet mot fosterforeldre.

Her finner du filmer og korte fagtekster som gir faglig veiledning for hvordan fosterforeldre kan håndtere utfordringer i omsorgen om fosterbarn. Filmene utspiller seg i familiens hverdag, og du vil finne situasjoner og problemstillinger fosterforeldre og fosterfamilier kan komme i.

I samværsguiden finner du Norsk Fosterhjemsforening sine anbefalinger gjennom Brobyggerprogrammets for å planlegge og gjennomføre trygge og gode samvær for barn.

Guiden er for foreldre, fosterforeldre og barneverntjenester som sammen har ansvaret for at samværet skal bli så bra som mulig for barnet. Godt samarbeid mellom de voksne, og fokus på barnets beste, bør ligge til grunn for dette ansvaret.

Klikk her for å lese mer om samværsguiden.

Oppfølging er et kritisk punkt innenfor fosterhjemsomsorgen, og godt samarbeid ligger til grunn for at den enkeltes oppfølgingsansvar kan bli så bra som mulig. Guiden skal bidra til å tydeliggjøre dette ansvaret.

Guiden er utviklet i et samarbeid mellom fire barneverntjenester (Drammen, Gausdal, Sagene i Oslo og Tønsberg) og fire fosterforeldre. Utviklingsprosjektet ble støttet økonomisk av ExtraStiftelsen.

Klikk her for å lese mer om samarbeidsguiden.

SamværsProffene er et prosjekt fra 2011, i samarbeid med Forandringsfabrikken.

Samværsproffene er unge som lever i barnevernet, foreldre og fosterforeldre, som gir råd om samvær. Hvordan kjennes det, hvem skal bestemme, hva slags oppfølging må barnevernet gjøre og hvordan må de voksne være.

Målgruppen er barnevernsansatte, foreldre og fosterforeldre
Den ferdige rapporten består av et hefte med erfaringer, sitater, råd, konkrete tips og sjekklister.

Fosterhjemshåndboka er oppdatert i henhold til bestemmelser i lovverk, forskrifter, retningslinjer og veiledere i tillegg til å gjengi ny forskning og praksis som er relevant for fosterhjemsomsorgen i Norge. Dette gjelder spesielt fosterbarns rett til medvirkning og endringer i tilsynet av fosterbarn.

Håndboka er et oppslagsverk hvor fosterforeldre raskt kan finne ut av hvilke lover, rammeverk og praksis som er knyttet til det aktuelle temaet de er interessert i. Boka er også aktuell for tilsynspersoner, besøkshjem og ansatte som arbeider med fosterbarn i kommunalt, statlig og privat barnevern.

Klikk her for å lese mer om og bestille Fosterhjemshåndboka.

De fleste av oss kjenner sin historie. Det finnes som regel bilder, historier, brev, eiendeler eller arvegods. Dette er viktig for vår identitetsutvikling.

Mange barn kjenner ikke sin egen familie eller sin egen historie, sin kultur og bakgrunn, – eller de kjenner bare bruddstykker av den. Det kan være barn i fosterhjem eller institusjon, barn som er adopterte eller andre med liten kontakt med biologiske røtter.

Til forskjell fra en minnebok eller et fotoalbum som voksne lager for barn, er en livsbok også ment å gi forklaringer, øke forståelsen av eget livsløp og hjelpe til å bygge bro mellom fortid, nåtid og framtid.

Klikk her for å lese mer om og bestille Mitt Liv. Biografisk arbeid med barn – å lage en livsbok.