Vedtekter

Sist oppdatert: Desember 2019

Vedtekter for

NORSK FOSTERHJEMSFORENING

Norsk Fosterhjemsforening ble stiftet i 1981

Disse vedtektene trådte i kraft etter beslutning på landsmøtet 25. – 27. oktober 2019.

Fylkesforeningene er selvstendige juridiske enheter under Norsk Fosterhjemsforening som moderorganisasjon.

Sammen – Synlig – Sterk

Innhold

KAP. 1 GRUNNREGLER. 2

KAP. 2 MEDLEMSKAP OG KONTINGENT. 3

KAP. 3 LANDSMØTET. 4

KAP. 4 HOVEDSTYRET. 7

KAP. 5 FYLKESFORENINGER. 8

KAP. 6 KONTROLLKOMITEEN.. 11

KAP. 7 VALGKOMITE. 12

KAP. 8 GENERELLE BESTEMMELSER FOR ORGANISASJONEN.. 13

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORSK FOSTERHJEMSFORENING.. 15

RETNINGSLINJER FOR HOVEDSTYRET. 16

RETNINGSLINJER FOR KONTROLLKOMITEEN.. 17

RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN.. 18

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING OG DISPONERING AV FORENINGENS EGENKAPITAL. 21

KAP. 1 GRUNNREGLER

1-1 FORMÅL

Norsk Fosterhjemsforening skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen med følgende mål:

  • Bidra til at alle barn i fosterhjem skal ha gode oppvekstsvilkår og utviklingsstøttende omsorg, slik at disse opplever god livsmestring og selvfølelse
  • Være en møteplass for medlemmer for aktivitet, fellesskap og kunnskap
  • Fosterhjemmet skal legge til rette for livslange relasjoner for fosterbarna
  • Være brobygger mellom fosterfamilien, barnevernet og foreldre og bidra til mestring hos alle berørte parter til det beste for fosterbarnet på kort og lang sikt
  • Ivareta rettsikkerhet for alle medlemmer i fosterhjemmet
  • Forbedre fosterforeldres rammevilkår og utviklingsmuligheter
  • Bidra til kunnskapsbasert praksis innen helsemessige, sosiale, økonomiske og kulturelle forhold for fosterfamilien
  • Styrke Norsk Fosterhjemsforening som en tydelig og løsningsorientert bruker- og interesseorganisasjon

1-2 Uavhengig bruker- og interesseorganisasjon

Norsk Fosterhjemsforening er en uavhengig bruker- og interesseorganisasjon i forhold til politiske partier og trossamfunn.

1-3 Organisasjon

Landsmøtet er Norsk Fosterhjemsforenings øverste myndighet.

Hovedstyret er organisasjonens øverste myndighet mellom landsmøtene og jobber etter vedtak fattet av landsmøtet.

Hovedstyret delegerer daglig ledelse av organisasjonen og sekretariatet til generalsekretær etter gitte retningslinjer i henhold til vedtektene.

Organisasjonsleddene er hovedstyret og fylkesforening.

Betegnelsen på fylkesforeningene er «Norsk Fosterhjemsforening: «navn på geografisk inndeling»».

All aktivitet bygger på organisasjonens etiske retningslinjer.

KAP. 2 MEDLEMSKAP OG KONTINGENT

 2-1 HOVEDMEDLEMSKAP

Fosterhjem, besøkshjem, beredskapshjem, familiehjem for barn og ungdommer og tilsvarende ordninger som er godkjent, kan bli medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening.

Et fosterhjem har ett medlemskap, alle hjemmeboende barn i husstanden, fra 16 – 25 år, har de samme rettigheter og plikter i organisasjonen.

2-2 STØTTEMEDLEMSKAP

Enkeltpersoner, lag, foreninger, bedrifter og offentlige instanser kan tegne støttemedlemskap i Norsk Fosterhjemsforening.

Støttemedlemmer har ikke stemmerett.

2-3 ÆRESMEDLEMSKAP

En person kan bli utnevnt til æresmedlem i Norsk Fosterhjemsforening når:

 • En har utført et langvarig og godt fosterhjemsarbeid
 • En har utført et langvarig og godt organisasjonsarbeid for Norsk Fosterhjemsforening
 • Har gjort en langvarig innsats for fosterhjemsomsorgen

Vedtak om utnevnelse av æresmedlem fattes av hovedstyret. Hovedstyret kan ikke komme med forslag til æresmedlemmer. Utnevnelsen skjer på landsmøtet. Det utnevnes ett æresmedlem for hvert landsmøte.

Hovedstyret behandler forslag til æresmedlem en gang i hver landsmøteperiode. Det behandles på siste hovedstyremøtet før landsmøtet, dog senest 10 uker før landsmøtet avholdes.

Det er landsmøtet som fastsetter kriterier for utnevnelsen av æresmedlemskap.

Æresmedlemmet betaler ikke medlemskontingent.

2-4 VALGBARHET

Alle medlemmer er valgbare til tillitsverv i alle organisasjonsledd.

Støttemedlemmer er ikke valgbare til tillitsverv.

2-5 KONTINGENT

Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet.

Kontingenten innkreves sentralt og fordeles mellom Norsk Fosterhjemsforening sentralt og fylkesforeningene. Fordelingsnøkkelen fastsettes av landsmøtet.

For å få utbetalt refusjon av medlemskontingenten må årsmøte være avholdt og nødvendige styrereferater sendt sekretariatet fortløpende gjennom året.

KAP. 3 LANDSMØTET

3-1 REPRESENTASJON OG DELTAKELSE

Landsmøtet er foreningens øverste myndighet.

Til landsmøtet velges en delegat fra hver fylkesforening, samt en tilleggs delegat for hvert 50. medlem i fylkesforeningen. Det velges vararepresentanter i samme antall som delegater. For at en fylkesforening skal kunne sende delegater til landsmøte, må de ha et demokratisk valgt fylkesstyre, og være registrert i Brønnøysund. Landsmøtet kan ha observatører til stede uten tale- forslags og stemmerett. Fremmøtte delegater ved landsmøtet er stemmeberettiget. Stemmer kan ikke overføres ved fullmakt.

Delegater og observatører må være betalende medlemmer.

Landsmøtet kan oppnevne møteledere blant de øvrige medlemmer av foreningen.

Beregningsgrunnlaget for antall delegater til landsmøtet er betalende medlemmer pr. 31.12 siste året før landsmøtet. Her teller kun medlemmer etter § 2-1 og § 2-3.

Til Landsmøtet møter hovedstyrets medlemmer med tale-, forslags- og stemmerett.

Generalsekretæren møter med tale- og forslagsrett.

Øvrige tillitsvalgte møter med de rettigheter som fremkommer av retningslinjer fastsatt av landsmøtet for den aktuelle komite.

3-2 TIDSPUNKT OG INNKALLING

Landsmøte avholdes hvert annet år innen utgangen av oktober.

Innkalling med saksliste og saksdokumenter legges ut på foreningens intranettside tilgjengelig for fylkesforeninger og landsmøtedelegater senest 6 – seks uker før landsmøtet finner sted.

Det innkalles til ekstraordinært landsmøte når hovedstyret, landsmøtet eller minst halvparten av fylkesforeningene krever det.

Ekstraordinært landsmøte skal finne sted innen 8 – åtte uker etter at kravet er gjeldende. Innkalling med saksliste og saksdokumenter sendes fylkesforeninger og landsmøterepresentanter senest 3 – tre uker før møtet. Ekstraordinært landsmøte kan kun behandle saker som har foranlediget innkallingen, og er oppført på utsendt dagsorden.

3-3 KONSTITUERING

Landsmøtet åpnes av hovedstyrets leder, som konstituerer møtet og organiserer valgene av 2 møteledere, 4 sekretærer, 3 stemmetellere og 2 protokollunderskrivere.

 3-4 MØTELEDELSE OG PROTOKOLL

Landsmøtet ledes av de valgte møtelederne. Det føres protokoll over alle innkomne forslag og vedtak.

Møteprotokollen underskrives av møtelederne og de 2 valgte protokollunderskriverne.

3-5 FASTE LANDSMØTESAKER

Følgende saker skal behandles av ordinært landsmøte:

  1. Registrering og godkjenning av delegater
  2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Valg av dirigent/er etter forslag fra hovedstyret
  4. Valg av fire sekretærer
  5. Valg av to delegater til å undertegne protokollen
  6. Godkjenning av tellekorps
  7. Årsberetninger for perioden, legges frem til orientering
  8. Årsregnskap med revisors beretning for perioden, legges frem til orientering
  9. Rapport fra kontrollkomiteen
  10. Innkomne forslag
  11. Vedtekter
  12. Handlingsplan/strategiplan for kommende periode
  13. Fastsettelse og fordeling av kontingent for kommende periode
  14. Langtidsbudsjett for kommende periode
  15. Valg av hovedstyre etter innstilling fra valgkomiteen. Det velges leder, nestleder, fire medlemmer og fire vara i prioritert rekkefølge etter antall stemmer
  16. Valg av kontrollkomité for neste periode etter innstilling fra valgkomiteen. Det velges leder, nestleder, ett medlem samt to varamedlemmer
  17. Valg av valgkomite for neste periode etter innstilling fra hovedstyret. Det velges leder, nestleder og ett medlem samt to varamedlemmer
  18. Valg av revisor

3-6 SAKSFREMMING

Saker til landsmøtet fremmes av fylkesforeningene gjennom fylkesstyret til hovedstyret. Valgkomitéen kan fremme saker gjennom hovedstyret som gjelder saker vedrørende vedtekter og retningslinjer for valgkomiteen. Kontrollkomiteen kan fremme saker gjennom hovedstyret som er av vedtektsmessig og organisasjonsmessig art.

Saker til landsmøtet skal være hovedstyret i hende innen 1. juni det året det er landsmøte. Hovedstyret behandler innkomne saker som legges frem for landsmøtet med hovedstyrets innstilling.

 3-7 VALG OG OPPNEVNING

Landsmøtet velger:

 1. Hovedstyre
  • Leder
  • Nestleder
  • 4 medlemmer
  • 4 varamedlemmer
 2. Kontrollkomité
  • Leder
  • Nestleder
  • 1 medlem
  • 2 varamedlemmer
 3. Valgkomite
  • Leder
  • Nestleder
  • 1 medlem
  • 2 varamedlemmer

Valgkomiteen velges etter innstilling fra hovedstyret.

Valgperioden er to år.

Kontrollkomité og valgkomite kan maksimalt sitte i 3 perioder.

Leder og nestleder i de ulike organer velges hver for seg. 

Resterende medlemmer kan velges under ett. Varamedlemmer velges i prioritert rekkefølge etter antall stemmer.

Styreleder i hovedstyret kan ikke på samme tid ha lederverv i fylkesforeningen.

Medlemmer som er i nær familie kan ikke samtidig ha verv i hovedstyret, kontrollkomité og valgkomite (eks. ektefeller/samboere, foreldre/barn eller søsken).

Landsmøtet oppnevner:

 • Registrert eller statsautorisert revisor

Landsmøtet fastsetter retningslinjer for hovedstyret, kontrollkomité og valgkomite.

 3-8 AVSTEMNING

Vedtak på ordinært og ekstraordinært landsmøte fattes med alminnelig flertall. Med alminnelig flertall menes stemmer fra over halvparten av de avgitte stemmene. Blanke stemmer anses som ikke avgitte stemmer.

Ved vedtektsendringer kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Eventuelle vedtektsendringer gjøres gjeldende umiddelbart etter vedtak i landsmøte.

 3-9 LANDSMØTEUTGIFTER

Fylkesforeningene dekker utgifter til reise og opphold for sine delegater og eventuelle observatører i forbindelse med landsmøte.

Landsmøteutgifter dekkes sentralt for hovedstyrets-, kontrollkomiteens-, valgkomiteens faste medlemmer, ansatte og for alle delegater.

KAP. 4 HOVEDSTYRET

4-1

  • Hovedstyret skal lede foreningen og er organisasjonens øverste myndighet mellom landsmøtene, og fatter vedtak i saker som ikke er tillagt annet organ. Nyvalgt hovedstyre tiltrer sitt verv umiddelbart etter landsmøtet.

4-2 SAKER TIL HOVEDSTYRET

Saker til behandling i hovedstyret fremmes av hovedstyret, fylkesforeningene gjennom fylkesstyrene, kontrollkomité og generalsekretær. Valgkomiteen kan fremme saker som gjelder vedtekter og retningslinjer for valgkomiteen.

Styreinstruks regulerer saker som behandles administrativt av generalsekretær.

4-3 BESLUTNING

Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.

Alle avgjørelser fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. I leders fravær vil nestleder ha dobbeltstemme. Det føres protokoll fra hovedstyrets møter.

4-4 LEDERKONFERANSE

Hovedstyret avholder en lederkonferanse hvert år. Lederkonferansen drøfter aktuelle organisasjonsmessige og faglige saker etter forslag fra hovedstyret, fylkesforeningene og sekretariatet.

Lederkonferansen er åpen for nestledere.

 

KAP. 5 FYLKESFORENINGER

Fylkesforeningene er selvstendige juridiske enheter under moderorganisasjonen Norsk Fosterhjemsforening

 5-1 ÅRSMØTET

Årsmøtet er fylkesforeningens øverste myndighet. Alle medlemmer i fylkesforeningen har møterett. Medlemmer som møter på årsmøtet har stemmerett. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som har møtt frem. Hjemmeboende familiemedlemmer, fra og med fylte 16 år, får tale-, forslag- og stemmerett og kan møte på årsmøtet.

 5-1-1 TIDSPUNKT OG INNKALLING

Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar. Innkalling skal sendes ut og legges på hjemmesiden 6 – seks uker før årsmøtet avholdes. Sakslister og saksdokumenter legges ut på hjemmesiden 2 – to uker før årsmøtet finner sted.

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte når fylkesstyret, årsmøtet eller 1/3 av medlemmene krever det.

Ekstraordinært årsmøte skal finne sted innen 4 – fire uker etter at kravet er gjeldende. Innkalling med saksliste og saksdokumenter sendes samtlige medlemmer senest 2 – to uker før møtet. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker som har foranlediget innkallingen og er oppført på utsendt dagsorden.

 5-1-2 KONSTITUERING

Årsmøtet åpnes av fylkesstyrets leder, som konstituerer møtet ved å lede valgene på minst 1 møteleder, 1 sekretær, 2 stemmetellere og 2 protokollunderskrivere.

 5-1-3 MØTELEDELSE OG PROTOKOLL

Årsmøtet ledes av den/de valgte møtelederen/-e. Den valgte sekretæren fører protokoll over alle fremkomne forslag og vedtak.

Møteprotokollen underskrives av møtelederen/-e og de to valgte protokollunderskriverne.

 5-1-4 ÅRSMØTESAKER

Ordinært årsmøte skal behandle følgende saker:

 • Årsberetning
 • Regnskap og revisjonsberetning
 • Innkomne forslag
 • Fylkesforeningens aktivitetsplan
 • Fastsettelse av styrehonorar
 • Budsjett
 • Valg

Årsmøtet plikter å sende inn undertegnet årsmøteprotokoll til Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene.

Samtidig gjøres endringer av styrets sammensetning elektronisk ved å gå inn på Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene.

5-1-5 SAKSFREMMING

Alle medlemmer kan fremme saker for årsmøtet. Slike saker må være fylkesstyret i hende senest 4 – fire uker før årsmøtet.

5-1-6 VALG

Årsmøtet velger:

 1. Fylkesstyre:

Leder

Nestleder

Styremedlemmer

Varamedlemmer

Halvparten av styret er på valg hvert år

Leder og nestleder velges hver for seg fortrinnsvis annethvert år.

 1. 2 revisorer eller registrert revisor (dersom myndighetene ikke har andre krav til revisor)
 2. Valgkomité:

Leder
2 medlemmer

Valgkomiteen velges etter innstilling fra fylkesstyret

Valgkomiteen i fylkesforeningene bør tilstrebe å etterkomme de samme retningslinjer og rutiner som den sentrale valgkomiteen.

Funksjonstid for alle verv er 2 år.

 5-1-7 AVSTEMNING

Alle vedtak på ordinært og ekstraordinært årsmøte fattes med alminnelig flertall.

Med alminnelig flertall menes stemmer fra over halvparten av de avgitte stemmene.

Blanke stemmer anses som ikke avgitte stemmer.

5-2 FYLKESSTYRET

 5-2-1

Fylkesstyret er fylkesforeningens øverste myndighet mellom årsmøtene.

 5-2-2 SAMMENSETNING

Fylkesstyret består av leder og det antall styremedlemmer og varamedlemmer som årsmøtet velger. Fylkesstyret konstituerer seg selv slik at funksjonene som sekretær og kasserer blir ivaretatt.

 5-2-3 OPPGAVER

Fylkesstyret forestår ledelsen av fylkesforeningen og fatter vedtak i alle saker som ikke er tillagt annet organ.

Fylkesstyret kan organisere driften av fylkesforeningen slik styret finner det formålstjenlig.

 1. Utføre sine oppgaver i samsvar med foreningens formål og fylkesforeningens aktivitetsplan
 2. Ivareta kontakt og samarbeid med hovedstyret og sekretariatet
 3. Ivareta kontakt og samarbeid med offentlige myndigheter på fylkes- og lokalplan
 4. Utarbeide årsberetning, regnskap og forslag til aktivitetsplan og budsjett
 5. Forberede saker til årsmøtet og gi sin innstilling til disse
 6. Sørge for gjennomføring av årsmøtevedtak
 7. Delta aktivt i utformingen av Norsk Fosterhjemsforenings handlingsplan
 8. Drive aktiv medlemsverving
 9. Informasjon fra hovedstyret og sekretariatet videreformidles til fylkesstyrets medlemmer. Relevant informasjon videreformidles av fylkesstyret til øvrige medlemmer i fylket

 5-2-4 ENGASJEMENT I PRIVATE ORGANISASJONER, STIFTELSER M.V.

Fylkesforeningens engasjement i private organisasjoner, stiftelser mv. skal rapporteres til hovedstyret.

 5-2-5 MØTER

Styrets leder har ansvar for innkalling til fylkesstyrets møter. Det skal også holdes møte når minst halvparten av styrets medlemmer krever det.
Innkalling og sakspapirer sendes ut senest 1 – en uke før møtet.
Fylkesstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.

Alle avgjørelser fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet vil leder ha dobbeltstemme. I leders fravær vil nestleder ha dobbeltstemme.
Det føres protokoll fra fylkesstyrets møter. Protokollen legges fram for godkjenning i det påfølgende møte.

 5-2-6 FORVALTNING

Dersom ikke nytt fylkesstyre er valgt innen utgangen av februar, skal fylkesforeningens økonomi umiddelbart overføres til hovedstyrets forvaltning ved sekretariatet.

Sekretariatet melder fra til Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene.

KAP. 6 KONTROLLKOMITEEN

 6-1 Kontrollkomiteens oppgave er å påse at foreningens organisatoriske og økonomiske disposisjoner er i samsvar med Norsk Fosterhjemsforening sine vedtekter og vedtak. Nyvalgt kontrollkomité tiltrer sine verv umiddelbart etter landsmøtet.

 6-2 SAMMENSETNING

Kontrollkomiteen består av leder, nestleder, 1 medlem, og 2 varamedlemmer. Disse kan ikke inneha andre tillitsverv i organisasjonen.

KAP. 7 VALGKOMITE

 7-1 SAMMENSETNING

Valgkomiteen består av leder, nestleder, 1 medlem og 2 varamedlemmer.

Nyvalgt valgkomite tiltrer sine verv umiddelbart etter landsmøtet.

 7-2 OPPGAVER

Valgkomiteen skal avgi innstilling til landsmøtet over kandidater til følgende verv:

 • Til hovedstyret: Leder, nestleder, 4 medlemmer, 4 varamedlemmer
 • Til kontrollkomité: Leder, nestleder, 1 medlem, 2 varamedlemmer

Valgkomiteens innstilling av kandidater til hovedstyre og kontrollkomité legges ut på intranett sammen med øvrig saksliste og saksdokumenter 6 – seks uker før landsmøtet finner sted.

KAP. 8 GENERELLE BESTEMMELSER FOR ORGANISASJONEN

 8-1 SAKSFREMMING

Saker til behandling på landsmøtet og i hovedstyret fremmes av fylkesforeningene, hovedstyret, kontrollkomité og generalsekretær.

 8-2 REGNSKAP

Regnskapsåret følger kalenderåret. Dette gjelder alle ledd i foreningen.

 8-3 ENDRINGER I VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER

8-3-1 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan bare vedtas på ordinært landsmøte. Endringsforslag må være angitt i innkallingen. Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall.

8-3-2 Retningslinjer

Landsmøtet, eller den landsmøtet delegerer oppgaven til, vedtar med alminnelig flertall retningslinjer for foreningens arbeid.

8-4 PERMISJON FRA TILLITSVERV

Dersom det foreligger saklig grunn kan tillitsvalgt innvilges permisjon fra sitt tillitsverv i en begrenset periode. Permisjonssøknad skal fremsettes av den tillitsvalgte og avgjøres av fylkesforeningen der det gjelder en tillitsvalgt i fylkesforeningen, og hovedstyret der det gjelder tillitsvalgt i hovedstyret.

8-5 SUSPENSJON OG EKSKLUSJON

Hovedstyret kan med 2/3 flertall vedta å suspendere en tillitsvalgt eller et medlem som ved sin opptreden bryter regler, skader omdømmet, eller hindrer organisasjonens arbeid.

Vedtaket om suspensjon gjelder maksimalt to år fra vedtaket er fattet.

I grove tilfeller kan hovedstyret med 2/3 flertall vedta eksklusjon.

Kontrollkomiteen er ankeinstans. Ankefrist er 4 uker fra vedtaket er kommet frem til mottager.

8-6 OPPLØSNING

8-6-1 BESLUTNING

Beslutning om å oppløse foreningen skal vedtas av 2 – to påfølgende landsmøter, hvorav det første må være et ordinært landsmøte.

Oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall på begge landsmøtene.

8-6-2 OVERFØRING AV VERDIER

Dersom foreningen oppløses, skal foreningens samlede verdier etter at alle forpliktelser er dekket, tilfalle virksomhet som ideologisk og praktisk er nærliggende foreningens arbeidsområde. Nærmere beslutning om dette fattes av landsmøtet.

8-6-3 FYLKESFORENING

Dersom en fylkesforening oppløses, forvaltes fylkesforeningens midler av hovedstyret. Dersom ny fylkesforening ikke er etablert innen 5 år, bestemmer hovedstyret hvordan midlene skal disponeres.

8-6-4 DERSOM EN FYLKESFORENINGS DRIFT LIGGER NEDE

I tilfeller hvor en fylkesforenings drift ligger nede grunnet vansker med rekruttering av fylkesstyre, kan følgende prosedyre benyttes:

 1. Interimstyre (midlertidig styre)

Hovedstyret kan beslutte nedsetting av et interimstyre for å opprettholde drift i fylkesforeninger der det foreligger vansker med rekruttering av fylkesstyre gjennom valg ved oppmøte på årsmøtet.

Valgkomiteen i Norsk Fosterhjemsforening foreslår kandidater til å sitte i interimstyret som legges frem for hovedstyret for vurdering og oppnevning.

Interimstyrets oppgave:

 • å drive fylkesforeningen i påvente av at man får etablert et fylkesstyre iht vedtektenes kap. 5
 • å ta seg av det forberedende arbeidet før ordinært årsmøte med valg av styre.
 • Et interimstyre fungerer inntil det erstattes gjennom nyvalg, eller så lenge hovedstyret bestemmer.
 • Interimstyret fungerer likt et ordinært valgt fylkesstyre, registreres i Brønnøysundregistrene, velger delegater til landsmøtet mv. og deltar på organisasjonskurs og ledersamling.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORSK FOSTERHJEMSFORENING

Norsk Fosterhjemsforening: Medlemmer, tillitsvalgte og ansatte

Respekt

 • Norsk Fosterhjemsforening skal være en åpen og inkluderende organisasjon som verdsetter og tilrettelegger for mangfold
 • Alle er verdifulle, og Norsk Fosterhjemsforening skal ha respekt for hverandres synspunkter
 • Norsk Fosterhjemsforening skal være støttende overfor fosterhjemmet slik at det gir omsorg uavhengig av trosretning, nasjonalitet og seksuell legning

Samarbeid

 • Norsk Fosterhjemsforening skal ha et godt samarbeid med alle instanser
 • Norsk Fosterhjemsforening skal være en fordomsfri organisasjon i møte med medlemmene og samarbeidspartnerne
 • Norsk Fosterhjemsforening skal samarbeide og tilrettelegge for erfaringsutveksling på tvers av fylkesforeninger

Lovlydighet (redelighet/ærlighet)

 • Alle medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Norsk Fosterhjemsforening har varslingsplikt i forhold til brudd på foreningens vedtekter og økonomisk mislighold
 • Tillitsvalgte i fylkesforeningene, hovedstyret, kontrollkomiteen og valgkomite samt ansatte i Norsk Fosterhjemsforening kan ikke ta imot gaver med heftelser som strider imot foreningens formålsparagraf og vedtekter

Lojalitet

 • Norsk Fosterhjemsforening skal snakke godt om foreningen
 • Tillitsvalgte og ansatte forplikter seg til å være lojale mot foreningens vedtekter, etiske retningslinjer og vedtak
 • Norsk Fosterhjemsforening skal være støttende for fosterhjemmet

Åpenhet

 • Norsk Fosterhjemsforening skal ha en gjensidig og åpen dialog
 • Det skal være åpenhet i alle ledd i organisasjonen

Taushetsplikt

 • Norsk Fosterhjemsforening skal ivareta sensitiv informasjon på en forsvarlig måte
 • Tillitsvalgte og ansatte forplikter seg til å underskrive en taushetserklæring

Omdømme

 • Tillitsvalgte og ansatte representerer Norsk Fosterhjemsforening og må ha en adferd som er i tråd med foreningens retningslinjer
 • Norsk Fosterhjemsforening dekker ikke utgifter til alkohol verken ved foreningens arrangementer eller der man representerer foreningen
 • Norsk Fosterhjemsforening oppfordrer til måtehold i alle sammenhenger der man representerer foreningen

RETNINGSLINJER FOR HOVEDSTYRET

Hovedstyret skal lede foreningen mellom landsmøtene, og fatte vedtak i saker som ikke er tillagt annet organ.

HOVEDSTYRETS OPPGAVER

 1. Hovedstyret er øverste myndighet mellom landsmøtene og står ansvarlig overfor landsmøtet
 2. Hovedstyret skal sikre gjennomføring av vedtak fattet av landsmøtet
 3. Hovedstyret behandler og godkjenner årsberetninger, årsregnskap med revisors beretning, samt årsbudsjett
 4. Hovedstyret fastsetter og godkjenner styreinstruks
 5. Protokoller fra møtene i hovedstyret gjøres tilgjengelig for alle organisasjonsledd og de ansatte
 6. Hovedstyret delegerer daglig ledelse av organisasjonen og sekretariatet til generalsekretær

INNKALLING OG GJENNOMFØRING AV HOVEDSTYREMØTER

Styrets leder har ansvar for innkalling til hovedstyremøtene. Det skal også avholdes møte når minst halvparten av styrets medlemmer krever det. Innkalling og sakspapirer sendes ut senest 1 – en uke før møtet. Protokollen godkjennes elektronisk og legges frem for godkjenning i det påfølgende styremøte. Styremøtene kan gjennomføres elektronisk.

SAMMENSETNING

Hovedstyret består av 6 medlemmer, leder, nestleder, 4 styremedlemmer samt 4 varamedlemmer. Alle regioner bør være representert i hovedstyret. Når leder er fraværende fungerer nestleder som leder.

VALG OG OPPNEVNING

Hovedstyret innstiller valgkomite ut fra de innkomne forslag.

Leder og nestleder i hovedstyret kan maksimalt sitte sammenhengende 3 perioder i samme verv.

RETNINGSLINJER FOR KONTROLLKOMITEEN

 1. Generelt

Norsk Fosterhjemsforening skal iht. vedtektenes § 3-7 ha en kontrollkomité.

Kontrollkomiteen velges av landsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen.

Komiteen er beslutningsdyktig når tre medlemmer er til stede. Varamedlem møter etter særskilt innkalling.

Kontrollkomiteens medlemmer har taushetsplikt vedrørende personlige opplysninger de får, eller innhenter i forbindelse med sitt arbeid.

Kontrollkomiteens utgifter dekkes av Norsk Fosterhjemsforening sentralt. Behov for dekning av utgifter utover det oppsatte avklares med hovedstyret. Denne legges frem for hovedstyret i november før landsmøteåret.

 1. Sammensetning og funksjonstid

Kontrollkomiteen består av leder, nestleder, ett medlem og to varamedlemmer. Disse velges hver for seg av landsmøtet. Valgperioden er to år. Leder og nestleder i kontrollkomiteen kan maksimalt sitte sammenhengende 3 perioder i samme verv.

 1. Oppgaver og ansvarsområde

Kontrollkomiteens ansvar er å påse at foreningens organisatoriske og økonomiske disposisjoner er i samsvar med Norsk Fosterhjemsforening sine vedtekter og vedtak.

Kontrollkomiteen rapporterer til landsmøtet for perioden fra landsmøte til landsmøte og gir blant annet uttalelser om årsberetning og regnskap. Kontrollkomiteen sender sin foreløpige rapport til sekretariatet 8 – åtte uker før landsmøtet finner sted. Rapporten sendes ut sammen med øvrige saksdokumenter 6 – seks uker før landsmøtet. Endelig underskrevet rapport legges frem i landsmøtet.

Kontrollkomiteens oppgaver omfatter:

 • Gjennomgå landsmøtets og hovedstyrets protokoller og se til at vedtakene blir fulgt opp
 • Merknad til vedtak som kontrollkomiteen mener er i strid med vedtekter og landsmøtets vedtak sendes fortløpende til fylkesstyrene og hovedstyret
 • Avlegge årlig rapport som sendes fylkesforeningene og hovedstyret
 • Legge fram rapport for landsmøtet for siste landsmøteperiode
 • Samarbeide med revisor etter behov
 • Ankeinstans for suspensjons- og eksklusjonssaker

Hovedstyret og fylkesforeningene kan anmode kontrollkomiteen om å utføre særskilte undersøkelser og tiltak.

Generalsekretæren har ansvar for å gi kontrollkomiteen den nødvendige praktiske hjelp og ellers yte nødvendig bistand. Kontrollkomiteen skal ha tilgang til all nødvendig dokumentasjon.

RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN

 1. Generelt

Norsk Fosterhjemsforening skal iht. vedtektenes § 3-7 ha en valgkomite.

Valgkomiteen velges av landsmøtet etter innstilling fra hovedstyret.
Landsmøtet skal vedta retningslinjer for valgkomiteens arbeid.

Valgkomiteens medlemmer bør være tilstede på ledersamling, organisasjonskurs og landsmøte for å vurdere kandidater til valg.

Valgkomiteens utgifter dekkes av Norsk Fosterhjemsforening sentralt. Utgifter til ytterligere møter dekkes etter plan for arbeidet til valgkomiteen frem til landsmøtet. Denne legges frem for hovedstyret i november før landsmøteåret.

Komiteen er beslutningsdyktig når tre medlemmer er til stede.  Varamedlem møter etter særskilt innkalling.

Dersom et medlem av valgkomiteen blir foreslått til annet verv enn valgkomiteen og sier seg villig til å stille til valg, skal vedkommende ikke delta i det videre arbeid i komiteen.

Valgkomiteens medlemmer har taushetsplikt vedrørende personlige opplysninger som de får, eller innhenter, i forbindelse med sitt arbeid.

 1. Sammensetning og funksjonstid

Valgkomite skal bestå av leder, nestleder, ett medlem og to vara medlem.

Disse velges hver for seg av landsmøtet. Valgperioden er to år. Leder og nestleder i valgkomiteen kan maksimalt sitte sammenhengende 3 perioder i samme verv.

 1. Oppgaver

Valgkomiteens oppgave er å gi innstilling til landsmøtet om valg av kandidater til verv i hovedstyret og kontrollkomiteen.  Valgkomiteen finner valgbare kandidater til valgkomiteen via innkomne kandidatskjema.

Valgkomiteens innstilling skal bl.a. legge vekt på: samlet behov for kompetanse, samarbeidsevne, kapasitet, egnethet, kjønn og geografi. Organisasjonens behov for stabilitet/kontinuitet bør ivaretas.

Valgkomiteen skal forespørre medlemmer av hovedstyret og kontrollkomiteen om de ønsker gjenvalg i det verv de har og/eller stiller til andre verv innen 1. februar landsmøteåret. Det skal fylles ut et kandidatskjema. Stiller de til gjenvalg er det ikke krav om at de fremmes som kandidat av en fylkesforening.

Valgkomiteen sender kandidatskjema til alle fylkesforeninger innen 1. mars. Fylkesforeningene har frist til 15. april i landsmøteåret med å sende valgkomiteen forslag til kandidater. Ferdig utfylt kandidatskjema skal legges ved forslaget. Forslag på medlemmer til valgkomiteen sendes videre til hovedstyret for videre behandling der.
Valgkomiteen kan selv ta kontakt med mulige kandidater. Valgkomiteen innhenter informasjon om kandidaten fra vedkommendes fylkesstyre.

Valgkomiteen skal kun forholde seg til skriftlige forslag hvor det klart fremkommer hvem som står bak forslaget.

Valgkomiteen sjekker med fylkesforeningene eller sekretariatet at de foreslåtte kandidatene er betalende medlemmer i foreningen.

Ved uenighet i valgkomiteen skal dette fremkomme i innstillingen.

I tilfeller hvor en fylkesforenings drift ligger nede grunnet vansker med rekruttering av fylkesstyre, skal valgkomiteen i Norsk Fosterhjemsforening foreslå kandidater til å sitte i interimstyret som legges frem for hovedstyret for vurdering og oppnevning.

 1. Prosess før landsmøte

Lederen i komiteen har ansvaret for at arbeidet i valgkomiteen kommer i gang.

Valgkomiteen fører interne, konfidensielle referater fra sitt arbeid.

Valgkomiteen tar kontakt med fylkesforeningene for å få innspill på kandidater. Henvendelsen til fylkesforeningene om kandidater til verv skal også inneholde oversikt over prosessen frem til landsmøte. I samme henvendelse vedlegges retningslinjer for valgkomite som man ber fylkesforeningene lese nøye.

Alle verv er på valg, jf. vedtektenes § 3-7.

Skriftlige forslag på kandidater sendes valgkomiteen på valgkomiteen@fosterhjemsforening.no med kopi til generalsekretær. Valgkomiteen skal bekrefte mottakelsen skriftlig innen 3- tre uker.

Valgkomiteen skal kontakte de foreslåtte kandidater for å få bekreftet at de stiller til valg.

Valgkomiteen skal innen 1. juni i landsmøteåret informere hovedstyret hvor de er i prosessen med å finne aktuelle kandidater.
Valgkomiteen sender sin innstilling med en kort presentasjon og cv av hver kandidat til sekretariatet 8 – åtte uker før landsmøte finner sted.
Som vedlegg til valgkomiteens innstilling skal det følge med oversikt over alle innkomne forslag med presentasjon og cv.
Valgkomiteen kan endre sin innstilling dersom omstendighetene tilsier det – helt til valget er gjennomført på landsmøtet.

 1. Prosess på landsmøtet

Hele valgkomiteen stiller på landsmøtet.

På landsmøtet skal det gis en orientering over arbeidet de har utført i landsmøteperioden.

Valgkomiteen har tale- og forslagsrett på landsmøtet i spørsmål som angår valg.

Valgkomiteen legger frem sin innstilling ved innledning til valget. Innstillingen begrunnes ut fra kriterier i punkt 3.

Motkandidater til valgkomiteens innstilling må fremmes på landsmøtet. Kandidatene må være blant de som er skriftlig innlevert til valgkomiteen innen endelig frist 1. juni. Valgkomiteen kan fortsatt etterspørre kandidater etter fristen. Dersom disse sier ja, vil de også være blant valgbare kandidater.

Avstemming skal omfatte alle valgbare kandidater som er gyldig fremmet på landsmøtet.

Det forutsettes at delegatene har satt seg inn i informasjon om kandidatene som er sendt ut sammen med saker til landsmøtet.

Alle valg foregår skriftlig eller digitalt.

Når en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, foretas omvalg der kandidat med færrest stemmer ikke er med videre i valget. Ved stemmelikhet mellom to kandidater gjennomføres et omvalg. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. For det tilfellet at det kun er en kandidat som stiller til valg, skal det stemmes for eller imot denne kandidaten. Dersom kandidaten ikke oppnår alminnelig flertall, skal ny avstemming foretas. Oppnås det fortsatt ikke flertall, tar landsmøtet en pause mens valgkomiteen ser om de kan finne en annen kandidat (fortrinnsvis blant de innstilte og forespurte kandidatene).

Prosess etter og mellom landsmøteperiodene

Valgkomiteens leder har ansvar for å makulere interne dokumenter umiddelbart etter endt landsmøte.

Dersom leder i hovedstyret fratrer i løpet av landsmøteperioden, rykker nestleder opp. Ved behov for ny nestleder konstituerer hovedstyret seg selv. Tilsvarende gjelder for kontrollkomiteen og valgkomiteen. Vara rykker opp som medlem.

Dersom hovedstyret ikke har flere fungerende varamedlemmer og vurderer at de trenger vara – skal de be valgkomiteen finne nye kandidater som konstitueres i valgperioden.

Dersom Kontrollkomiteen ikke har flere fungerende varamedlemmer og vurderer at de trenger vara – skal de be valgkomiteen finne nye kandidater som konstitueres.

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING OG DISPONERING AV FORENINGENS EGENKAPITAL

(vedtatt på Landsmøtet i 2007)

 1. Norsk Fosterhjemsforenings egenkapital består av:
  1. Bunden egenkapital
  2. Fri kapital
 2. Norsk Fosterhjemsforenings landsmøte fastsetter den bundne egenkapitalens størrelse, og disponering av denne.
 3. Bunden egenkapital:
  Den bundne egenkapitalen skal sikre foreningens drift i en krisesituasjon, f.eks. ved avvikling.
  Forslag til størrelse på den bundne egenkapitalen:

  1. Dekket løpende utgifter for ca. 6 måneder, p.t.
   1 000 000,-
 4. Den bundne egenkapitalen skal plasseres på vilkår, der det skal legges vekt på:
  1. Likviditet (maksimum 12 måneders bindingstid)
  2. Sikkerhet
  3. Avkastning

Hovedstyret fatter vedtak om plassering

 1. Landsmøtet ordinært eller ekstra ordinært, kan gi hovedstyret fullmakt til å disponere hele eller deler av den bundne egenkapitalen.
 2. Fri egenkapital:
  1. Den frie egenkapitalen kan brukes til driftskapital etter beslutning av Norsk Fosterhjemsforenings landsmøte
  2. Hovedstyret kan fatte vedtak om bruk av inntil 20 % av den frie egenkapitalen pr budsjettår
  3. Den frie egenkapitalen kan brukes for å dekke svingninger i foreningens behov for likvide midler. Det forutsettes at det utarbeides likviditetsbudsjett som vedtas av hovedstyret
  4. Eventuelt underskudd dekkes først av den frie egenkapitalen, deretter belastes den bundne egenkapitalen
  5. Hovedstyret fatter vedtak om plassering av den frie egenkapitalen.
   Det må spesielt legges vekt på likviditetselementet når den frie egenkapitalen skal plasseres
 3. Forslag om bruk av mer enn 20 % av den frie egenkapitalen forutsetter vedtak i Norsk Fosterhjemsforenings landsmøte