Handlingsplan 2020 – 2022

En fremtidsrettet og sterk Norsk Fosterhjemsforening – en felles retning og ambisjon 2020-2022

«Når forandringens vinder blåser er det flere som løper i skjul, andre løper ut og bygger vindmøller»

 

 1. Bakgrunn

Trender innen frivillighet, endringer i norsk økonomi og fagfeltet barnevern, samt politikk og reformer gjør at vi må bli en enda tydeligere samfunnsaktør både nasjonalt og lokalt. Som en del av dette arbeidet er det nødvendig å jobbe med spesielt tre områder fremover i hele organisasjonen, helhetlig og koordinert på både lokalt og nasjonalt nivå:

 • Inntekter og ressurser
 • Organisasjonsutvikling
 • Påvirkningsarbeid og fag

De tre områdene henger sammen, men det er allikevel viktig å konkretisere hvilke temaer vi tenker hører hjemme under hvert satsnings område, hvilke ambisjoner og målsettinger vi har (realistiske) og hva vi ønsker å prioritere til hvilken tid.

 1. Overordnede felles ambisjoner både lokalt og nasjonalt

Inntekter og ressurser

 • Vi ønsker å være gode på å beholde eksisterende medlemmer og attrahere nye medlemmer, både hoved- og støttemedlemmer
 • Vi må finne nye inntektsmuligheter og bli gode på å dele de gode ideene og inntektsmulighetene
 • Vi skal jobbe mer målrettet med å finne gode synergier mellom prosjekter og drift – jobbe mer helthetlig

Organisasjonsutvikling

 • Vi ønsker å være gode på å bygge kompetanse og tilgjengeliggjøre maler/verktøy for ildsjeler og tillitsvalgte som gjør det enklere og morsommere å gjøre en frivillig innsats i Norsk Fosterhjemsforening.
 • Vi ønsker å bli enda bedre på å synliggjør, og takke for, all den fantastiske jobben som frivillige gjør i foreningen
 • Vi ønsker å synliggjøre vårt godt organiserte likepersonsarbeid ute i fylkene, og søke om statlige midler til å opprettholde og utvikle dette videre

Påvirkningsarbeid og fag 

 • Vi jobber for at fosterhjem og alle dets medlemmer skal oppleve rettssikkerhet i det å være fosterhjem, til fosterbarn beste
 • Vi ønsker å jobbe mer helhetlig og koordinert med påvirkningsarbeidet nasjonalt og lokalt
 • Vi ønsker å være en tydelig brukerstemme som politikere og myndigheter opplever at de trenger for å utforme en god fosterhjemsomsorg og gode, koordinerte og helhetlige tjenester/tiltak for fosterfamiliene
 • Vi må øke statusen innen fosterhjemsarbeidet og for organisasjonen, samt bidra til forståelse for hva som gir gode rammer for fosterfamiliene– hva ville Norge gjort uten fosterhjemmene?
 • Vi gir medlemmene hjelp til å mestre sitt fosterhjemsoppdrag, samt støtte og veiledning i de utfordringer de møter.