Brobyggerprogrammet RAUSHET

– en samarbeidsmetode for fosterforeldre, foreldre og barnevernstjenesten

Formålet med Brobyggerprogrammet

Fosterhjemsomsorgen er et komplisert felt innen barnevernsfeltet. Det er mange hensyn fra ulike samarbeidspartnere som skal gå sammen – for et samarbeid til beste for barnet.

Brobyggerprogrammet er et tilbud til barnevernstjenester og kan være et ledd i foreldreoppfølgingen fosterforeldre og foreldre har krav på. Programmet skal bidra til et smidigere samarbeid mellom barnevernstjenesten, fosterforeldre og foreldrene.

Målgruppen for programmet er ansatte på barnevernsfeltet fosterforeldre, foreldre og studenter.

Hva inneholder Brobyggerprogrammet?

Brobyggerprogrammet består av foredrag, kurs og digitale ressurser. Foredrag og kurs gjennomføres av våre ansatte – ofte i samarbeid med brobyggere. Dette er fosterforeldre og foreldre som selv har utviklet et bedre samarbeid.

Vi formidler personlige historier og gode erfaringer om samarbeid. Foredragene gir et innblikk i hvor enkelt, og hvor vanskelig et samarbeid kan være. Samtidig ønsker vi å poengtere at det er viktig å tilpasse samarbeidet slik at man alltid har det enkelte barns beste i fokus. Vi kan også skreddersy kurspakker.

Vi bygger også på Brobyggerprogrammet gjennom et eget prosjekt der vi utvikler en gruppebasert metode for oppfølging av foreldre etter omsorgsovertagelse. Les mer om prosjektet her.

De digitale ressursene består av:

Digital brobyggersamtale: leie av en times samtale mellom fostermor og mor, og deres utvikling av samarbeidet om barnet.

Inspirasjon til Brobyggerprogrammet RAUSHET: kortfilm om programmet.

Gratis nettkurs «Brobyggerkurset RAUSHET»: gjennom kurset forklares det kompliserte som skjer i og mellom mennesker, på en enkel måte. Her er klipp fra filmene som vises på kurset.

Samværguide for foreldre, fosterforeldre og barnevernstjenester: her får du anbefalinger for å planlegge og gjennomføre trygge og gode samvær for barn.

Samarbeidsguide for fosterforeldre og barnevernstjenester: guiden er utviklet i et samarbeid mellom fire barneverntjenester og fire fosterforeldre.

Metode

Brobyggerprogrammet RAUSHET sin visjon er at barn i fosterhjem skal kunne fortelle historier om sin identitet og sitt liv – som er gode å leve med. Barnets identitet er både knyttet til familien det kommer fra og til nye omsorgspersoner. Å bidra til at barnet kan fortelle gode historier, betyr å gi støtte til barnets identitetsutvikling og knytte historiene fra fortid og nåtid sammen. Både foreldre, fosterforeldre og barnevernet har en rolle i dette viktige arbeidet. Metoden som brukes gjennom Brobyggerprogrammet, er samarbeid mellom disse viktige voksne.

I Brobyggerprogrammet løfter vi fram noen kjerneverdier som gir grunnlag for et godt samarbeid. De kalles raushetsverdiene fordi bak bokstavene i ordet RAUSHET, finner vi noen verdier som vi tror er viktig i likeverdig kommunikasjon mellom mennesker: Respekt, Anerkjennelse, Undring, Språkbevissthet, Helhet, Empati og Tillit. Her er en kort video som illustrerer raushetsverdiene mer i detalj.

­­­­­­Praktiske opplysninger

For foredrag- og kursvirksomhet ber vi bestiller om å dekke honorar til brobyggere og eventuelle reiseutgifter.

Brobyggerprogrammet kan ikke engasjeres inn i enkeltsaker, men er et sett av verktøy og ressurser til nytte for barnevernsansatte, fosterforeldre og foreldre.

Om du kjenner til noen eller selv kunne tenke deg å være Brobygger, ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Brobyggerprogrammet i media: