Handlingsplan 2012 – 2014

Formål:

Norsk Fosterhjemsforening skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen. Dette gjøres gjennom følgende satsningsområder:

Fosterbarn:

 • Sikre fosterbarn gode oppvekstvilkår.
 • Arbeide for at alle fosterbarn blir utredet sik at de sikres riktig og tilstrekkelig hjelp og tiltak til rett tid ved barnets alle overgange i perioden 0-23 år.
 • Arbeide for at alle barn og unge i fosterhjem får et reelt tilbud om oppfølging fra barnevernet frem til de er 23 år.
 • Arbeide for at hvert fosterbarn får tilgang på sin livshistorie gjennom egen livsbok.

Fosterhjem:

 • Forbedre fosterhjemmenes rammevilkår.
 • Arbeide for økt KS-sats som grunnpakke slik at alle kan kjøpe pensjonsforsikring, samt undersøkelse i forhold til skattereduksjon for de som blir fosterforeldre.
 • Arbeide for at fosterforeldres egne barn blir hørt og ivaretatt.
 • Arbeide for å få et uavhengig organ som bisitter ved konflikt mellom barnevernet og fosterhjem, samt å etablere en kontrollinstans med myndighet til å overprøve barnevernets enkeltvedtak.

Medlemmer og organisasjon:

 • Styrke Norsk Fosterhjemsforening som en attraktiv interesseorganisasjon.
 • Arbeide for at det blir attraktivt å sitte som medlem i fylkesstyret.
 • Arbeide for å profilere Norsk Fosterhjemsforening.
 • Arbeide for at alle fosterforeldre i Norge blir medlemmer i Norsk Fosterhjemsforeing.
 • Arbeide for at fosterbarn og fosterforeldres egne barn får en stemme inn i foreningen.

Denne handlingsplanen ble vedtatt på landsmøtet i Balestrand 28.-30. oktober 2011.