Samværsguiden

I samværsguiden finner du Norsk Fosterhjemsforenings anbefalinger for å planlegge, gjennomføre og evaluere gode og trygge samvær for barn. Guiden er basert på prinsipper, verdier og erfaringer fra Brobyggerprogrammet RAUSHET.

Guiden er for foreldre, fosterforeldre og barneverntjenester som sammen har ansvaret for at samværet skal bli så bra som mulig for barnet. Godt samarbeid mellom de voksne, og fokus på barnets beste, bør ligge til grunn for dette ansvaret.

Ved at de voksne utviser raushet i forhold til barnets behov for å være tilknyttet både fosterhjem og foreldrehjem, vil de kunne bidra til barnets reparasjon og videre identitetsutvikling.

Guiden er utarbeidet i samarbeid med blant andre barneverntjenesten i Molde, Aukra og Vestnes og Organisasjonen for barnevernsforeldre

I Brobyggerprogrammet brukes uttrykket utviklingsstøttende samvær for å vise at samvær kan være noe mer enn et fysisk treff mellom barn og foreldre. Med god tilrettelegging, og voksne som ser og møter barnet med raushet og kjærlighet, vil samvær bidra positivt til barnets utvikling og forståelse av egen identitet. I utviklingsstøttende samvær får barnet mulighet til å vise tilknytning til, og kjærlighet for, både foreldre og fosterforeldre.

Samvær kan også være utviklingsstøttende til tross for motstand hos barnet. Om barnet får reaksjoner i forkant eller etterkant av samvær, er det særdeles viktig at de voksne bærer og tåler barnets reaksjoner. Det er også viktig at de snakker med barnet og hverandre, samt at de, sammen og hver for seg, viser undring og interesse for hva reaksjonene bunner i.

Samvær har også en egenverdi for de barn som av ulike grunner ikke kan gjenforenes med sine foreldre. Om samvær er godt tilrettelagt og gjennomført vil det bidra til at barn som bor i fosterhjem styrkes i sin utvikling og identitetsbygging.