Tidligere høringer innenfor barnevernsfeltet

NOU 2015: 8 Fremtidens skole – Fornyelse av fag og kompetanser
Kunnskapsdepartementet (2015)

Forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt)
Arbeids- og sosialdepartementet (2015)

Forskrift om opptjening av pensjonsrettigheter i lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning for personer som har midlertidig uførepensjon og uførepensjon
Arbeids- og sosialdepartementet (2015)

Ny adopsjonslov
Adopsjonslovutvalget (2015)

Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven
Kunnskapsdepartementet (2015)

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2014-2015
Kunnskapsdepartementet (2014)

Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014
Kunnskapsdepartementet (2014)

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014
Kunnskapsdepartementet (2013)

Forslag til endringer i forskrift om  fosterhjem (kommunens tilsyn med barn i fosterhjem)
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2013)

Gjennomføring i norsk rett av Haagkonvensjonen 1996 om beskyttelse av barn
Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet (2014)

Forslag til endringer i forskrift om fosterhjem (kommunens tilsyn med barn i fosterhjem)
Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet (2013)

Endring av forskrift om samvær med tilsyn etter barneloven
Barne-, Likestillings- og inkluderingsdepartementet
Høringsfrist 22.11.2013

Forslag til endringer i barnevernet (2013)
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Forslag ti lovendringer for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep (2012) 
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Endringsforskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 (2012)
Kunnskapsdepartementet.

Forslag til endring i forskrift om forretning og tilbakebetaling av utdannelseslån
og tap av rettigheter 2013 (2012)
Kunnskapsdepartementet.