Inspirasjon til RAUSHET

Med denne filmserien ønsker vi å bidra til refleksjon rundt egne holdnings- og handlingsmønstre knyttet til samarbeid i fosterhjemsomsorgen. Gjennom stemmene til de fiktive karakterene Yngve (fosterfar), Noah (far til barn i fosterhjem) og Anita (kontaktperson i barnevernet) gir vi eksempler på hvordan raushet og likeverdig kommunikasjon kan bidra til å bedre samarbeidet til det beste for det enkelte barn.

De 8 filmene er utviklet i samarbeid med Organisasjonen for Barnevernsforeldre (OBF) og produsert av Leidar Norway med midler fra Stiftelsen Dam.

Har du hatt foredrag/kurs med Brobyggerprogrammet? Klikk her for evaluering!

Brobyggerprogrammet RAUSHET sin visjon er at barn i fosterhjem skal kunne fortelle historier om sitt liv og sin identitet – som er gode å leve med.

I denne filmen ser vi på de viktige rollene voksne rundt barnet har for å bidra til en god utvikling for barnet når han/hun bor i fosterhjem.

I Brobyggerprogrammet løfter vi fram noen kjerneverdier som gir grunnlag for et godt samarbeid. De kalles raushetsverdiene og bak bokstavene i ordet RAUSHET, finner vi noen verdier som vi mener er viktig i likeverdig kommunikasjon mellom mennesker. Disse verdiene er Respekt, Anerkjennelse, Undring, Språkbevissthet, Helhet, Empati og Tillit.

Respekt og anerkjennelse handler om å møte andre mennesker med en holdning om at vi er like mye verdt. Det er ikke nødvendigvis vanskelig å utvise respekt og anerkjennelse for de menneskene vi er like, men langt vanskeligere overfor dem vi føler oss forskjellige fra.

Undring innebærer at du åpner opp for at andre mennesker er annerledes enn du i utgangspunktet tror eller har blitt fortalt. Undring kan sees som en motsats til skråsikkerheten som vi har lett for å ty til når vi er usikre.

Språkbevisstheten skal sørge for at man stopper opp og veier ordene sine – før de kommuniseres ut til andre. Det er spesielt viktig å ha et bevisst forhold til hva og hvordan man kommuniserer med de som er i sårbare situasjoner.

Helhet er mer et prinsipp enn en verdi. Prinsippet handler om at når noe er oppstykket så blir det begrenset. Sagt på en annen måte; delene av noe, er mindre verdt enn helheten.

Empati er viktig innenfor fosterhjemsomsorgen. Det er spesielt viktig for å forstå barnet og det språket barnet viser med atferden sin. Empati kan være nøkkelen til god kommunikasjon og bygge relasjoner, men det er ikke bare lett når man har ulike livserfaringer.

Tillit kan ses på som en kapasitet vi har i større eller mindre grad i oss og er et resultat av de erfaringene vi har fra tidligere i livet. Vi kan ha tillit, eller mangle denne kapasiteten, til mennesker, systemer eller til livet generelt.

Alle raushets-verdiene vi har vist i disse filmene er stegene mot et tillitsfylt forhold og et samarbeid tufta på raushet. Det vil barnet nyte godt av!