Etiske retningslinjer for Norsk Fosterhjemsforening

Følgende etiske retningslinjer ble vedtatt under landsmøtet 2015.

Med Norsk Fosterhjemsforening menes her medlemmer, tillitsvalgte og ansatte.

Respekt

 • Norsk Fosterhjemsforening skal være en åpen og inkluderende organisasjon som verdsetter og tilrettelegger for mangfold
 • Alle er verdifulle, og Norsk Fosterhjemsforening skal ha respekt for hverandres synspunkter
 • Norsk Fosterhjemsforening skal være støttende overfor fosterhjemmet slik at det gir omsorg uavhengig av trosretning, nasjonalitet og seksuell legning

 Samarbeid

 • Norsk Fosterhjemsforening skal ha et godt samarbeid med alle instanser
 • Norsk Fosterhjemsforening skal være en fordomsfri organisasjon i møte med medlemmene og samarbeidspartnerne
 • Norsk Fosterhjemsforening skal samarbeide og tilrettelegge for erfaringsutveksling på tvers av fylkesforeninger

Lovlydighet (redelighet/ærlighet)

 • Alle medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Norsk Fosterhjemsforening har varslingsplikt i forhold til brudd på foreningens vedtekter og økonomisk mislighold
 • Tillitsvalgte i fylkesforeningene, -hovedstyre, -kontrollutvalget, -valgkomite samt ansatte i Norsk Fosterhjemsforening kan ikke ta imot gaver med heftelser som strider imot foreningens formålsparagraf og vedtekter

Lojalitet

 • Norsk Fosterhjemsforening skal snakke godt om foreningen
 • Tillitsvalgte og ansatte forplikter seg til å være lojale mot foreningens vedtekter, etiske retningslinjer og vedtak
 • Norsk Fosterhjemsforening skal være støttende for fosterhjemmet

Åpenhet

 • Norsk Fosterhjemsforening skal ha en gjensidig og åpen dialog
 • Det skal være åpenhet i alle ledd i organisasjonen

Taushetsplikt

 • Norsk Fosterhjemsforening skal ivareta sensitiv informasjon på en forsvarlig måte
 • Tillitsvalgte og ansatte forplikter seg til å underskrive en taushetserklæring

Omdømme

 • Tillitsvalgte og ansatte representerer Norsk Fosterhjemsforening og må ha en adferd som er i tråd med foreningens retningslinjer
 • Norsk Fosterhjemsforening dekker ikke utgifter til alkohol verken ved foreningens arrangementer eller der man representerer foreningen
 • Arrangement med målgruppen barn og unge under 18 år skal være rusfrie
 • Norsk Fosterhjemsforening oppfordrer til måtehold i alle sammenhenger der man representerer foreningen