Tiltaksplaner

Inntekter og ressurser

➢ Vi ønsker å være gode på å beholde eksisterende medlemmer og attrahere nye medlemmer, både hoved- og støttemedlemmer

➢ Vi må finne nye inntektsmuligheter og bli gode på å dele de gode ideene og inntektsmulighetene

➢ Vi skal jobbe mer målrettet med å finne gode synergier mellom prosjekter og drift – jobbe mer helthetlig

Organisasjonsutvikling

➢ Vi ønsker å være gode på å bygge kompetanse og tilgjengeliggjøre maler/verktøy for ildsjeler og tillitsvalgte som gjør det enklere og morsommere å gjøre en frivillig innsats i Norsk Fosterhjemsforening.

➢ Vi ønsker å bli enda bedre på å synliggjør, og takke for, all den fantastiske jobben som frivillige gjør i foreningen

➢ Vi ønsker å synliggjøre vårt godt organiserte likepersonsarbeid ute i fylkene, og søke om statlige midler til å opprettholde og utvikle dette videre

Påvirkningsarbeid og fag

➢ Vi jobber for at fosterhjem og alle dets medlemmer skal oppleve rettssikkerhet i det å være fosterhjem, til fosterbarn beste

➢ Vi ønsker å jobbe mer helhetlig og koordinert med påvirkningsarbeidet nasjonalt og lokalt

➢ Vi ønsker å være en tydelig brukerstemme som politikere og myndigheter opplever at de trenger for å utforme en god fosterhjemsomsorg og gode, koordinerte og helhetlige tjenester/tiltak for fosterfamiliene

➢ Vi må øke statusen innen fosterhjemsarbeidet og for organisasjonen, samt bidra til forståelse for hva som gir gode rammer for fosterfamiliene– hva ville Norge gjort uten fosterhjemmene?

➢ Vi gir medlemmene hjelp til å mestre sitt fosterhjemsoppdrag, samt støtte og veiledning