Handlingsplan 2022 – 2024

En fremtidsrettet og sterk Norsk Fosterhjemsforening

– en felles retning og ambisjon 2022-2024 

1. Bakgrunn

Trender innen frivillighet, endringer i norsk økonomi og fagfeltet barnevern, samt politikk og reformer gjør at vi må bli en enda tydeligere samfunnsaktør både nasjonalt og lokalt. Som en del av dette arbeidet er det nødvendig å jobbe med spesielt tre områder fremover i hele organisasjonen, helhetlig og koordinert på både lokalt og nasjonalt nivå:

 • Inntekter og ressurser
 • Organisasjonsutvikling
 • Påvirkningsarbeid og fag

De tre områdene henger sammen, men det er allikevel viktig å konkretisere hvilke temaer vi tenker hører hjemme under hvert satsnings område, hvilke ambisjoner og målsettinger vi har og hva vi ønsker å prioritere til hvilken tid.

Handlingsplanen 2022 – 2024 bygger på en kontinuitet av eksisterende handlingsplan vedtatt på Landsmøtet 2019. Det er viktig at foreningen holder fokus på disse “universale” og viktige områdene fremover også.

Det er lagt opp til at fylkesstyrene selv velger sine arbeidsområder fra Handlingsplanen innenfor de 3 områdene ovenfor. Ut i fra fylkesstyrets egne ambisjoner, kapasitet, kompetanse og motivasjon settes realistiske mål innen hvert område, og disse med tilhørende aktiviteter settes inn i årshjul eller annet planverk som benyttes, og vedtas av årsmøtene i fylket.

Erfaringsbasert kan det være klokt å ha en dedikert ansvarlig i fylkesstyrene til hvert område, slik at denne kan hjelpe resten av styret til å utforme konkrete mål på området, holde arbeidet “varmt” i fylkesstyret og bidra til at de andre tillitsvalgte og ev andre ressurspersoner blir motiverte og bidrar aktivt til arbeidet.

2. Overordnede felles ambisjoner både lokalt og nasjonalt

Inntekter og ressurser

 • Vi ønsker å være gode på å beholde eksisterende medlemmer og attrahere nye medlemmer, både hoved- og støttemedlemmer
 • Vi må finne nye inntektsmuligheter og bli gode på å dele de gode ideene og inntektsmulighetene
 • Vi skal jobbe mer målrettet med å finne gode synergier mellom prosjekter og drift – jobbe mer helthetlig

Organisasjonsutvikling

 • Vi ønsker å være gode på å bygge kompetanse og tilgjengeliggjøre maler/verktøy for ildsjeler og tillitsvalgte som gjør det enklere og morsommere å gjøre en frivillig innsats i Norsk Fosterhjemsforening.
 • Vi ønsker å bli enda bedre på å synliggjør, og takke for, all den fantastiske jobben som frivillige gjør i foreningen
 • Vi ønsker å synliggjøre vårt godt organiserte likepersonsarbeid ute i fylkene.

Påvirkningsarbeid og fag 

 • Vi jobber for at fosterhjem og alle dets medlemmer skal oppleve rettssikkerhet i det å være fosterhjem, til fosterbarn beste, også ettervern for de mellom 18 og 25 år.
 • Vi ønsker å jobbe mer helhetlig og koordinert med påvirkningsarbeidet nasjonalt og lokalt
 • Vi ønsker å være en tydelig brukerstemme som politikere og myndigheter opplever at de trenger for å utforme en god fosterhjemsomsorg og gode, koordinerte og helhetlige tjenester/tiltak for fosterfamiliene
 • Vi må øke statusen innen fosterhjemsarbeidet og for organisasjonen, samt bidra til forståelse for hva som gir gode rammer for fosterfamiliene– hva ville Norge gjort uten fosterhjemmene?
 • Vi gir medlemmene hjelp til å mestre sitt fosterhjemsoppdrag, samt støtte og veiledning i de utfordringer de møter.