Norsk Fosterhjemsforening – fremtidsrettet og sterk

– en felles retning og ambisjon 2024-2026

1. Bakgrunn

Trender innen frivillighet, endringer i norsk økonomi og fagfeltet barnevern, samt politikk og reformer gjør at vi må bli en enda tydeligere samfunnsaktør både nasjonalt og lokalt. Som en del av dette arbeidet er det nødvendig å jobbe med spesielt tre områder fremover i hele organisasjonen, helhetlig og koordinert på både lokalt og nasjonalt nivå:

• Inntekter og ressurser
• Påvirkningsarbeid og fag
• Organisasjonsutvikling

De tre områdene henger sammen, men det er allikevel viktig å konkretisere hvilke temaer vi tenker hører hjemme under hvert satsnings område, hvilke ambisjoner og målsettinger vi har og hva vi ønsker å prioritere til hvilken tid.

Handlingsplanen 2024 – 2026 bygger på en kontinuitet av eksisterende handlingsplan vedtatt på Landsmøtet 2021. Det er viktig at foreningen holder fokus på disse «universale» og viktige områdene fremover også.

Det er lagt opp til at fylkesstyrene selv velger sine arbeidsområder fra Handlingsplanen innenfor de 3 områdene ovenfor. Ut ifra fylkesstyrets egne ambisjoner, kapasitet, kompetanse og motivasjon settes realistiske mål innen hvert område, og disse med tilhørende aktiviteter settes inn i årshjul eller annet planverk som benyttes, og vedtas av årsmøtene i fylket.

Fylkene oppfordres til å ha en dedikert ansvarlig i fylkesstyrene til hvert område, slik at denne kan hjelpe resten av styret til å utforme konkrete mål på området, holde arbeidet “varmt” i fylkesstyret og bidra til at de andre tillitsvalgte og ev andre ressurspersoner blir motiverte og bidrar aktivt til arbeidet. Den ansvarlige kan gjerne være en ildsjel, må ikke være en tillitsvalgt.

2. Overordnede felles ambisjoner både lokalt og nasjonalt

Inntekter og ressurser

 • Vi ønsker å være gode på å beholde eksisterende medlemmer og tiltrekke nye medlemmer, både hoved- og støttemedlemmer
 • Vi må finne nye inntektsmuligheter og bli gode på å dele de gode ideene og inntektsmulighetene
 • Vi skal jobbe målrettet med å finne gode synergier mellom prosjekter og drift – jobbe helthetlig

 Påvirkningsarbeid og fag 

 • Vi jobber for at fosterhjem og alle dets medlemmer skal oppleve rettssikkerhet og stabilitet, til fosterbarns beste. Det gjelder også ettervern for de mellom 18 og 25 år.
 • Vi jobber mer helhetlig og koordinert med påvirkningsarbeidet nasjonalt og lokalt
 • Vi jobber for å synliggjøre våre saker i lokale- og nasjonale medier
 • Vi er en tydelig brukerstemme som politikere og myndigheter trenger for å utforme en god fosterhjemsomsorg med gode, koordinerte og helhetlige tjenester/tiltak for fosterfamiliene
 • Vi øker statusen innen fosterhjemsarbeidet og for organisasjonen, samt bidrar til forståelse for hva som gir gode rammer for fosterfamiliene – hva ville Norge gjort uten fosterhjemmene?
 • Vi gir medlemmene hjelp til å mestre sitt fosterhjemsoppdrag, samt støtte og veiledning i de utfordringer de møter.

Organisasjonsutvikling

 • Vi er gode på å bygge kompetanse og tilgjengeliggjøre maler/verktøy for ildsjeler og tillitsvalgte som gjør det enklere og morsommere å gjøre en frivillig innsats i Norsk Fosterhjemsforening.
 • Vi skal bli enda bedre på å synliggjør, og takke for, all den fantastiske jobben som frivillige gjør i foreningen
 • Vi skal synliggjøre likepersoner og brukerrepresentanter lokalt og nasjonalt
 • Vi skal legge til rette for at flere ungdommer og unge voksne engasjerer seg i organisasjonen
 • Vi skal ha ansvarlige kontaktpersoner, både nasjonalt og i fylkene, for områdene; politisk påvirkning, media, medlemspleie, medlemsrekruttering, likepersonsarbeid og brukerrepresentanter. Kan være ildsjeler eller tillitsvalgte i fylkene.