Faglitteratur samvær:

Bergum, Anne (2004): Samværets omfang (hvor ofte og hvor lenge) – barnevernloven § 4-19, Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslig spørsmål, nr. 2, side 101-127

Bunkholdt, Vigdis (1999). Samvær og kontakt. Temahefte nr. 4. Norsk Fosterhjemsforening

Bunkholdt, Vigdis (2002). Mellom relasjonell kontinuitet og relasjonell stabilitet. Et dilemma for barnevernet. Tidsskriftet Norges barnevern, nr. 2, side 13-21

Bunkholdt, Vigdis (2003). Biologi eller psykologi som grunnlag for beslutninger i barnevernet – hva skal ha størst plass? Tidsskriftet Norges barnevern, nr. 1, side 15-22

Bunkholdt, Vigdis (2004). Samværsrett ved omsorgsovertakelser – Til barnets beste eller effektiv hindring av tilbakeføring? Tidsskriftet Norges barnevern, nr. 4, side 28-35

Bunkholdt, Vigdis og Sandbæk, Mona (2008). Praktisk barnevernarbeid. 5. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk

Bunkholdt, Vigdis (2010). Samvær og kontakt etter flytting i fosterhjem I Sundt. H. (red.)Fosterhjemshåndboka. 5. utgave. Oslo: Kommuneforlaget

Haugli, Trude (2000). Samværsrett i barnevernsaker. Fosterhjemskontakt, nr. 3, side 6-9.

Haugli, Trude (2000). Samværsrett i barnevernssaker 2. utgave. Oslo: Universistetsforlaget

Haugli. Trude (2004). Et dilemma for barnevernet. Tidsskriftet Norges barnevern, nr. 3, side 39-42

Havik, Torill (1996). Samvær mellom fosterbarn og foreldre. Skriftserien 96: 1. Bergen: Barnevernets KOmpetansesenter på Vestlandet

Havik, Torill (2000). Beslutning om samvær når barn blir tatt under omsorg. I Falch, S. & Havik, T. (red.).Barnevern og fylkesnemnd. Oslo: Kommuneforlaget

Havik, Torill og Moldestad, Bente (2003). Etter plasseringen: Samvær og sadmarbeid. I: Backe-Hansen, E. (red). Barn utenfor hjemmet. Flytting i barnevenets regi. Oslo: Gyldendal Akademisk

Havik, Toril (2004). Når barn er plassert utenfor hjemmet – sentrale temaer. I Havik. T. mfl. Barnevernet forutsetsninger og gjennomføring. Oslo: Universitetsforlaget.

Havik, Torill (2007), Slik fosterforeldre ser det – II. Resultat fra en kartleggingsstudie i 2005 Skriftserien 07: 1. Bergen: Unifob helse, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet

Havik, Toril (2008). Hvordan fungerer samværsordningene mellom fosterbarn og deres foreldre i dag.Fosterhjemskotakt, nr. 3, side 6-11

Koch, Katrin & Walstad, Espen (2005). Samvær mellom barn og foreldre som ikke bor sammen. Oslo: Gyldendal AKademisk

Moldestad, Bente (2002). Samvær sett fra foreldrenes ståsted – utfordringer for barnevernet. Tidsskriftet Norges barnevern, nr. 3, side 17-28

Sandberg, Kirsten (2005). Naturens orden. Tidsskrift for familierett, arverett og barneevernrettslige spørsmål, nr. 3, side 145-150

Sandberg, Kirsten (2006). Samvær ved omsorgsovertakelse – til barnets beste eller effektiv hindring av tilbakeføring? Tidsskriftet Norges barnevern, nr. 1, side 3-9

Sanner, Marit (red) (2009). Vitaminer til barnevernet fra omsorgsbarn og omsorgsforeldre.Forandringsfabrikken/Norsk Fosterhjemsforening/Landsforeningen for barnevernsbarn (råd og tips fra omsorgsbarn/fosterbarn og omsorgsforeldre/fosterforeldre)

Thørnblad, Renee og Holtan, Amy (2007). Samværssaker i fylkesnemnd for sosiale saker, ulike forhold for mødre og fedre? Tidsskriftet Norges barnevern, nr. 2, side 3-14

Ulvik, Oddbjørg Skjær (2002). Barnevernsbarns kontakt med sine foreldre – en diskusjon av kunnskakpssituasjonen. Nordisk Sosialt Arbeid, nr. 2, side 66-75