Faglitteratur ettervern:

Bratterud, Åse og Storhaug, Anita Skårstad (red.) (2008). Overgangen fra barnevern til voksenliv i Trondheim. Sluttrapport fra Obvit-prosjektet. NTNU Samfunnsforskning AS. Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge

Bunkholdt, Vigdis (2010). Fosterhjemsarbeid. Fra rekruttering til tilbakeføring. 3. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk

Oterholm, Inger (2008). Barneverntjenestens arbeid med ettervern, Fosterhjemskontakt, nr. 2, side 6-12

Storø, Jan (2001). På begge sider av atten. Om ungdom, barnevern og ettervern. Oslo: Universitetsforlaget.

Storø, Jan (2001). De eldste ungdommene i fosterhjem og ettervern. Temahefte nr. 14, Norsk Fosterhjemsforening

Storø, Jan (2003). Klar, ferdig…Flytt. Verktøykasse for ungdom. Oslo Gyldendal

Storø, Jan (2005). Å gå over brennende bruer. En kvalitativ studie av barnevernungdommens overgang til en selvstendig tilværelse. Hovedoppgave i sosial arbeid, Høgskolen i Oslo

Storø, Jan (2010). 18-23 åringene. I Sundt, H. (red) Fosterhjemshåndboks. 5. utgave. Oslo: Kommuneforlaget

Storø, Jan (2012). Ettervern og overgang for ungdom i barnevernet. Oslo: Universitetsforlaget.

Thanem, H. (2006). Sist i køa – svikt og brukkkktte løfter i barnevernet. En kvalitativ studie av barnevernungdoms opplevelser knyttet til overgangen til en selvstendig tilværelse. NTNU Hovedfagsoppgave i psykologi