Brukermedvirkning og fosterbarn

NOU 2011:20 – Ungdom, makt og medvirkning.
Utredningen omhandler hva slags makt og muligheter til medvirkning ungdom har i vårt samfunn. Du kan lese rapporten her.

Veileder i arbeid med ungdomsråd
Barne- og ungdomsrådet i Oslo (BURO) har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utarbeidet en ny handbok. Håndboken er myntet på sekretærer og koordinatorer for ungdomsråd, barn og unges kommunestyrer og andre innflytelsesorgan for ungdom. Les mer om veilederen her.

Er det noen som vil høre på meg?
Masteroppgave av Berit Skauge om barn og unges brukermedvirkning i barnevernet.
Tema: Har endringer i barnevernloven, organisering av kommunale tjenester og innføring av nytt fagdataverktøy, der fokus har vært økt brukermedvirkning og deltakelse fra barnet, medført endringer i praksis? Blir barnets stemme mer fremtredende?
Du kan laste ned masteroppgaven her.