Faglitteratur fosterbarn og skole

Backe-Hansen, Elisabeth (2003). Barn utenfor hjemmet. Flytting i barnevernets regi.
Oslo: Gyldendal Akademisk.

Bunkholdt, Vigdis (2010). Fosterhjemsarbeid. Fra rekruttering til tilbakeføring. 3. utgave.
Oslo: Gyldendal Akademisk.

Helgeland, Ingeborg M. (2008). Forebyggende arbeid i skolen. Om barn med sosiale og emosjonelle vansker. Oslo: kommuneforlaget.

Havik, Toril (2003). Barnevernsbarna i skolen – hvordan har de det egentlig?. Barnas, foreldrenes og klassestyrernes oppfatninger.

Johansson, Morten (red.) (2007). Konferanserapport: Fosterbarn i skolen. Fagkonferansen 2006.
Norsk Fosterhjemsforening og Landsforeningen for barnevernsbarn.

Midkiff, Aase (2010). Barnehage, skole og SFO.

Sundt, Hege. (red.). Fosterhjemshåndboka 5.utgave.
Oslo: Kommuneforlaget.

Overland, Terje (2007). Skolen og de utfordrende elevene, Om forebygging og reduksjon av problematferd.
Bergen: Fagbokforlaget.

Oppfølging av skole og opplæring for barn og unge som bor i fosterhjem og institusjon
Bufetat utviklet i 2009 en veileder rettet mot fosterforeldre og ansatte i barnevernsinstitusjoner med praktiske råd og praktisk veiledning for hvordan god oppfølging kan gjennomføres. Formålet med veilederen er å sikre at barn som bor i fosterhjem eller institusjon får god oppfølging av skole- og opplæringstilbudet sitt. Du kan lese veilederen her.

Her kan du finne en brukerundersøkelse om blant annet fosterbarn og utdanning ( Voksne fosterbarn – en brukerundersøkelse, 2009).

Konferanse om skole og barnevern 2013
Den14. og 15. november 2013 arrangerte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet  en internasjonal konferanse om virksomme tiltak for å bedre skole- og opplæringssituasjonen for barn i barnevernet. En fersk kunnskapsoversikt ble lansert, og norske og internasjonale forskere  presenterte relevante forskningsfunn.
Du finner alt materiell fra konferansen her.