Funksjonshemmede fosterbarn

Bufdir har lansert tre lettleste hefter om rettigheter og plikter for personer med nedsatt funksjonsevne. Heftene retter seg spesielt mot barn og unge.

  • Retten til å være med – mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres. En oversikt over retter og plikter i samfunnet.
  • FNs konvensjon – om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  • Du har rett – lettlest utgave av FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Ansvarsfordeling til barns beste? Barn og unge med funksjonsnedsettelser i barnevernet.

NOVA Rapport 17/11 av Anne Solberg, Gunhild R. Farstad og Tonje Gundersen
Tema: Formålet med rapporten er å bidra til økt kunnskap om situasjonen til barn og unge som har funksjonsnedsettelser, og som er under barnevernets omsor. Du kan lese rapporten her.