Flytting av fosterbarn

Hvordan motvirke og forebygge utilsiktet flytting fra fosterhjem (2009)
Elisabeth Backe-Hansen, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Tema: Hvordan forebygge og motvirke flytting fra fosterhjem som skjer uten at det er planlagt og gjerne brått og uforberedt? Hensikten med rapporten er å få frem kunnskap som kan bidra til å redusere antallet utilsiktede flyttinger, eller flyttinger som skjer uten at de er planlagt og altfor ofte på måter som skaper ytterligere belastning for allerede utsatte barn og unge. Du kan lese rapporten her.

Se også:
Bufetas informasjonsside  om hvem som bestemmer når et fosterbarn skal flyttes.

Interpellasjon fra Øyvind Håbrekke (KrF) til Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren om å sikre at en oversikt over omfanget av flyttinger i barnevernet inngår i beslutningsgrunnlaget når Stortinget skal behandle sak om fremtidens barnevern.