Samordning av tjenester

Evaluering av kommuneprosjektet: Sammen for barn og unge – bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge. NOVA Rapport 18/11. Prosjektet var et treårig sammarbeidsprosjekt mellom Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) og KS. Målsettingen med prosjektet var å utvikle og utprøve samarbeidsmodeller for tverretatlig og tverrfaglig samarbeid. Du kan finne rapporten her.

Sammen for barn og unge – Bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge.
Artikkelsamling gitt ut av KS om prosjektet. Artikkelsamlingen beskriver hvordan 13 kommuner og to bydeler har arbeidet for å kunne gi mer samordnede tjenester. Du kan lese artikkelsamlingen her