For tillitsvalgte

Styreopplæring i fylkesforeningene

På denne siden har vi samlet opplæringsressurser for deg som er medlem i et fylkesstyre.

Uansett om du er ny i styret, eller har vært aktiv i mange år, er våre webinarer, presentasjoner og informasjon veldig gode for å holde seg oppdatert

For at en organisasjon skal fungere godt er det svært viktig at alle tillitsvalgte har god kunnskap om organisasjon, oppbygging, vedtekter og styrearbeid. Med innholdet på denne side, kan vi sikre at hver enkelt tillitsvalgt får den nødvendige kunnskapen for å kunne utøve sitt verv best mulig og føle seg trygg i sin rolle.

Lengst ned på siden finnes webinar spesifikt for deg som er kasserer, og for deg som er fylkesleder.

Vi anbefaler styreleder og fylkesstyrene å gå igjennom nettkurset 11 anbefalinger for godt styrearbeid.

Kurset er inndelt i elleve mindre deler. Vi anbefaler spesielt bolken 1-4, 7 og 8, samt 10 (de andre delene er mer relevante for styrer med ansatte eller på nasjonalt nivå).  Dette kan fint gås igjennom i tilknytning til et styremøte.

Vi minner om at det kan være nyttig å gå igjennom de ulike delene selv om det har vært få eller ingen utskiftninger i styret. Refleksjonsoppgavene er uansett fine snakkepunkter for styremedlemmene. Nettkurset forutsetter at man også setter seg inn i Norsk Fosterhjemsforeningens vedtekter og etiske retningslinjer.

 1. Styringsprinsippet
 2. Åpenhetsprinsippet
 3. Forsvarlig økonomiforvaltning
 4. Etisk forsvarlig inntektsskapende arbeid
 5. Evaluering
 6. Planlegging
 7. Aktivisme
 8. Samarbeid med andre
 9. Være en god og ansvarlig arbeidsgiver
 10. God ledelse av frivillige
 11. God og inkluderende organisasjonskultur

Nettkurset er gratis og ligger tilgjengelig på Frivillighet Norges nettsider. Vi anbefaler at det settes av en drøy time til å gå igjennom og drøfte disse punktene. Her er lenken til nettkurset: https://www.frivillighetnorge.no/verktoy/ledelse-og-styrearbeid/anbefalinger-for-godt-styresett/m%C3%A5let-med-kurset/

Denne presentasjonen omhandler hvordan et styre arbeider, fra styringsdokumenter og mandat, til ansvar og århjul.

Se powerpoint-presentasjonen her!

Dette webinaret gir deg tips til hvordan vi kan jobbe med den Landsmøtevedtatte handlingsplanen lokalt i fylkene.
Innhold:

 • Handlingsplanen – tanken bak.
 • Hva skal vi prioritere å jobbe med i vårt fylke? Hva vil vi få til? Realistiske ambisjoner ift tilgjengelige ressurser.
 • Medvirkning og delegering
 • SMARTE mål – en metode
 • Resultatmål versus Innsatsmål
 • Evaluering av resultater og innsats – revidering av mål.

Med gode mål kan vi oppnå at alle trekker i samme retning. Det kan være forskjellen på suksess og fiasko for både bedrifter og frivillige organisasjoner!

Her kan du laste ned presentasjon fra webinar – Fra overordnet styringsdokument til handlingsorienterte mål

Workshop og webinar fra Norsk Fosterhjemsforening, om lokal påvirkning og interessepolitikk, onsdagen den 17. mars 2021, med innlegg fra Tone Granaas og Marianne Oftedahl.

Hovedtema:

 • Forankring av hvorfor vi skal jobbe med lokalt påvirkningsarbeid
 • Barnevernsreformen og kommunens økonomi

Her kan du laste ned presentasjon fra webinar om lokal påvirkning og interessepolitikk

Viktige dokumenter og informasjon:

Klikk på + for å lese/se mer om de ulike temaene.

Fylkesstyret forestår ledelsen av fylkesforeningen og fatter vedtak i alle saker som ikke er tillagt
annet organ.
Fylkesstyret kan organisere driften av fylkesforeningen slik styret finner det formålstjenlig.
a) Utføre sine oppgaver i samsvar med foreningens formål og fylkesforeningens aktivitetsplan
b) Ivareta kontakt og samarbeid med hovedstyret og sekretariatet
c) Ivareta kontakt og samarbeid med offentlige myndigheter på fylkes- og lokalplan
d) Utarbeide årsberetning, regnskap og forslag til aktivitetsplan og budsjett
Side 10 av 21
e) Forberede saker til årsmøtet og gi sin innstilling til disse
f) Sørge for gjennomføring av årsmøtevedtak
g) Delta aktivt i utformingen av Norsk Fosterhjemsforenings handlingsplan
h) Drive aktiv medlemsverving
i) Informasjon fra hovedstyret og sekretariatet videreformidles til fylkesstyrets medlemmer.
Relevant informasjon videreformidles av fylkesstyret til øvrige medlemmer i fylket

Se vedtektene for mer om fylkesforeningenes oppgaver.

Hensikten med regionsansvarlig i hovedstyret, er at Norsk Fosterhjemsforening skal fremstå som en enhetlig organisasjon som jobber i samme retning, i henhold til vedtatte handlingsplan. Ordningen med regionsansvarlige skal også sørge for at hovedstyret er tettere på fylkesforeningene, slik at fylkesforeningene opplever seg sett og har tilgang til erfarne tillitsvalgte.

Regionkontakter:

Region Nord: Tone Kolås
Region Øst: Anders Wengen
Region Sør: Jan Christian Ødegaard
Region Midt: Helle Christensen
Region Vest: Stig Christophersen

Denne styreinstruksen er utarbeidet for å sikre at Norsk Fosterhjemsforenings styremedlemmer og generalsekretær er samstemte med hensyn til styrearbeidets form, innhold og gjennomføring, og at de involverte har forståelse av de ulike roller.

Instruksen har til formål å regulere hovedstyret (heretter kalt styret) sitt arbeid, saksbehandling, habilitet samt arbeidsoppgaver for generalsekretær (heretter kalt GS) og dennes plikter overfor styret.

Styreinstruks for Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Fosterhjemsforening har en hovedstyrevedtatt prosess for behandling av saker, innkalling, sakspapirer og protokoll i hovedstyret.

Viktig for fylkesstyrene i denne prosess, er at saker som ønskes behandlet i styremøte meldes inn senest 2 uker før møtet, og at sak meldes inn til generalsekretær og styreleder som vurderer prosess videre og avklarerom det er en admin-sak eller en styresak, samt når den ev skal behandles i styret

Godkjent protokoll gjøres tilgjengelig for hele organisasjonen, samt revisor ca. 2 uker etter avholdt styremøte

Se hele prosessen for behandling i hovedstyret Norsk Fosterhjemsforening.

Norsk Fosterhjemsforening har én webside www.fosterhjemsforening.no hvor også fylkenes egne websider er tilgjengelige.

Det er styret i hver enkelt fylkesforening, gjerne ved en webansvarlig, som har ansvar for å oppdatere fylkets egen side. Undersider som ikke benyttes av den enkelte fylkesforening skal settes skjult. Siden kan eventuelt synliggjøres igjen ved behov.

Les mer om websider og redigering her.

Ta aldri bilder av fosterbarn hvor det er mulighet for gjenkjenning.
Husk også å spørre om tillatelse om å ta bilder av voksne.

Webinar for spesifikke verv:

Presentasjonen er fra et webinar for fylkeslederne, med tema Teambuilding og motivasjon i fylkesstyrene.

Se powerpoint-presentasjonen her!