Lokalt påvirkningsarbeid

Interessepolitisk årshjul

Lokalpolitisk innsats og jevnlig kontakt med kommunepolitikere er et viktig bidrag i arbeidet med å bedre hverdagen til fosterhjemmene.

Her får du tips om hva du kan gjøre – og når tiltaket har best effekt:

SEPTEMBER – APRIL

Partiene lager nye og/eller reviderer sine gamle politiske programmer til hvert kommunevalg, og stortingsvalg. Her er partiene åpne for ulike innspill om nye og/ eller flere punkter og tekst som kan tas inn. Programmene legger grunnlaget for hva partiene mener, og kjemper for. Les programmet til partiene i din kommune. Det ligger som regel ute på nettet, last det ned fra partienes hjemmesider.

Partiene er glade for innspill – her er Norsk Fosterhjemsforening sine innspill til partiprogram for kommunevalg 2023

Fristene varierer lokalt. Ap er tidlig ute med å lage ferdig programmene, før jul, mens FrP er blant de seneste på nyåret. Send en e-post og spør lederne i lokalpartiene om fristene.  Det er lurt å begynne å påvirke partiene allerede i september.

Hvert år har partiene årsmøter, hvor det velges nye styrer, behandles eventuelle forslag, nye politiske forslag, det velges personer til valgkomite, nominasjonskomite, valgkamputvalg m.m. Nye personer kan komme til. Sjekk på nettsidene til ditt lokale politiske parti hvem som sitter i det nyvalgte styret. Her ligger navn, mailadresser, og annen info. Kanskje det er en du kjenner som er valgt? Kanskje er det din nabo? Eller så kan du bli kjent med nye politikere. Sjekk også partiet på sosiale medier, som f. eks Facebook. Her kan du få informasjon. På årsmøtene er det intern politisk debatt, og takhøyden er stor for nye politiske ideer.

MAI – SEPTEMBER

Kronikker og leserinnlegg er det selvsagt fint å skrive hele året. Det som er spesielt gyldig i denne perioden, er at terskelen for å få innlegg på trykk er lavere, fordi dette er «sommermåneder». Å skrive leserinnlegg til lokalavisen er en fin måte å for fylkesforeningen å si hva dere mener om f. eks bevilgninger til barnevernet i kommunen, bemanning i barnevernet lokalt eller om dere er fornøyde med samarbeidet barnevernet har med NAV, Skole, barnehage, BUP, helsetjenestene for øvrig.

Hva med å skrive om dere syns om politikerne i kommunene deres; er de flinke nok til å prioritere fosterhjemsomsorgen? Blir foreningen tatt med i viktige prosesser innen barnevernet som har konsekvenser for tiltak og utvikling av fosterhjemsomsorgen som en brukerorganisasjon og lyttet til? Veldig mange beslutningstakere i kommunen leser lokalavisen. Si deres mening – og bli lest og hørt! Da er det også lettere for politiker å bli kjent med dere.

Her er lenke til kronikk for påvirkning av kommunebudsjett.

Her er lenke til kronikken om fosterhjemskrise i kommunene 

Hvert fjerde år er det kommunevalg. Da skal alle politikerne i din kommune velges på nytt. Det har blitt en tendens til å begynne valgkampen tidligere grunnet at flere og flere velger å forhåndsstemme. Noen av de første partiene begynner allerede i juni. Så det gjelder å være tidlig ute med å lage avtaler med politikerne. I midten av august, begynner fokuset på valgkampen for alvor å komme. Inviter en politiker fra hvert parti til en valgdebatt. Det er en fin måte for politikere å møte velgerne på, og for dere å fronte lokallaget.

Begynn tidlig å planlegge, og inviter politikerne tidlig i perioden, samt ordne lokalet. Bruk f. eks sosiale medier til å spre oppmerksomhet om valgdebatten. Inviter lokalpressen også. Debattmøter er ellers fine og ha hele året også. Det er en fin måte å aktivisere medlemmer på, få fokus på f. eks likepersonsarbeid og brukermedvirkning.  Debattmøter er en god måte å få kjennskap til politikere på, og fronte deres saker. Når det er valg kan dere også sende spørsmål til de ulike partiene på mail, og publisere svarene under deres fylkes plass på hjemmesiden, spre på sosiale medier, slik at alle kan se svarene offentlig.

Kommunebudsjettene og fylkesbudsjettene revideres («oppdateres») en gang til etter jul. Dette for å få med seg endringer av en betydelig karakter, som f. eks overskridelser innen barnevern som trenger økte midler. Fylkesforeningen kan spille inn ting til revidert også, på samme måte som i ordinært budsjett. Revidert budsjett legges ca. frem rundt mai- juni måned, og vedtas før sommerferien. Her kan man komme med samme innspill en gang til som man la frem i budsjettet, eller ta med nye punkter om noe har endret seg siden sist.

OKTOBER – DESEMBER

I denne perioden lages og vedtas kommunebudsjettene. Her prioriterer politikerne hvilke tiltak, organisasjoner, saker og etater som skal få midler/hvor mye de skal få i midler for neste år i budsjettet. Alle politiske kommunegrupper er åpne for innspill til sine budsjetter.

Politikere vil gjerne ha innspill fra frivillige organisasjoner, som sitter på mye kunnskap og brukererfaring.

 • Du kan sende en mail, eller ringe, eller be om et møte med en politiker/ og eller kommunefraksjon.
 • Lag en liste over saker du vil at kommunen skal prioritere. Ha konkret tekst, kulepunkter, og forslag til tall. Send dette på mail til politikerne, og ta med utskrift av forslaget og del ut om du skal i møte med politikerne.
 • Det pleier ikke å være så vanskelig å invitere seg selv til gruppemøter. Alle partiene har gruppemøter før kommunestyremøter, og den første halvtimen i kommunestyremøtene er gjerne åpne for organisasjoner, enkeltpersoner m.m. som vil legge frem en sak. Partiene har dessuten et gruppemøte, og et kommunestyremøte i måneden hele året, unntatt i sommerferien.

Her følger noen forslag på kulepunkter og tall som man kan foreslå til kommunebudsjettet:

 • Norsk Fosterhjemsforening Møre og Romsdal ber kommunen intensivere innsatsen for å bedre veiledningskapasitet og kompetanse hos barnevernet til fosterhjemmene det neste året.
 • Norsk Fosterhjemsforening Finnmark ber om at bevilgningene til barnevernet i kommunen økes til XXX millioner kroner for 2023
 • Norsk Fosterhjemsforening Hedmark ber kommunen om at det settes av 100.000,- kroner til arbeidet med å etablere likepersonsaktivitet og rådgivning for fosterhjemmene i kommunen i regi av foreningen.
 • Norsk Fosterhjemsforening Viken ber om at brukermedvirker råd for barn, foreldre og fosterforeldre etableres i alle Viken kommuner innen utgangen av 2024, og setter av midler til dette.

HELE ÅRET

Det er veldig viktig å holde god kontakt med de lokale politikerne som sitter ved makten.

 • I små kommuner kan man ofte få til et møte med ordfører og for eksempel helsedirektør der man kan snakke om hva Norsk Fosterforening er, og hvilke saker vi kjemper for.
 • Du kan ta med foreningens interessepolitiske innspill til møtet, og bruke fakta fra våre høringer og andre fagdokumenter.
 • Dette er et perfekt forum til å fortelle hvor skoen trykker i hverdagen:
  • Er det helhetlige og gode forløp innen fosterhjemsomsorgen i kommunen?
  • Er det satt av nok midler til barnevernets tiltak for å trygge fosterhjemmene og barna?
  • Er det utfordringer knyttet til for få barnevernsansatte i din kommune, og ev disses kompetanse?
  • Hvordan opplever dere barnevernet og møtet med de kommunale tjenestene som brukerorganisasjon med kompetanse de trenger?
  • Er du bekymret for at tjenester kommer til å bli nedskjært?

Politikerne setter stor pris på innbyggerengasjement og tar informasjon fra slike møter med videre når de styrer kommunen. Der man før valget forsøker å påvirke programmer, er det etter valget viktig å hilse på de nye folkevalgte (kanskje den nye ordføreren) og følge opp deres (manglende) valgløfter. Holder de med makten sine løfter før valget?

Husk også å møte opposisjonen. Mange ganger er det opposisjonen som setter ny politikk på agendaen som da blir diskutert i kommunestyremøter.