Lokalt påvirkningsarbeid

Lokalt i din kommune

1. Hvordan arbeider din kommune med barnevern?

Mange kommuner inngår i et interkommunalt samarbeid mht fag og noen også mht økonomi. Dette er av betydning for hvordan beslutninger treffes.

Du kan forhøre deg med barneverntjenesten om det er saker som er viktige å få igjennom mht fosterhjem i den politiske prosessen, som dere kan stå på for å få til.

Kan du alliere deg med barnevernleder og høre hva som er viktig å få til, og bruke dette i påvirkningsarbeidet mot politikerne? Det er harde prioriteringer som må gjøres i kommunebudsjettet. For eksempel: skal man prioritere penger til ungdomsklubb eller forsterket fosterhjem?

Det kan også være en ide å kontakte en tillitsvalgt i kommunen ( f.eks fra FO)  som kjenner de kommunale prosessene godt i din kommune.

Kjenner du eller andre i fylkeslaget en kommunepolitiker i kommunen som du kan kontakte, og som kan hjelpe deg, evt lose deg videre i systemet?

2. Tips på hvordan jobbe oppimot kommunens budsjett innen barnevern

Du kan sjekke hvor mye din kommune brukte på tiltaksbruk innen barnevern i fjoråret.

Bufdir publiserer nå oversikt over din barneverntjenestes utgifter til egenandel på statlige barneverntiltak i tidligere år:

https://bufdir.no/Barnevern/reform/hvordan_forberede_reformen/utgifter/

Hvor store de statlige egenandelene blir fastsettes endelig med vedtatt statsbudsjett.

Kommunen følger Kostra systemet når man setter opp budsjett. Kostra kode 2.5.2. er finansering av tiltak utenfor hjemmet. Merk at posten ikke skiller på fosterhjem og institusjon. Hvordan sikres finansiering av forsvarlige tiltak til fosterhjemmene, og hvilke poster inngår i dette i kommunens barnevernbudsjett?

Her kan man avklare om det inndekkes utgifter til forsterkning, avlastning, frikjøp, veiledning arbeidsgodtgjøring, tjenestepensjon etc.

 • NB! Politikere kan ikke overprøve den faglige skjønnsutøvelsen og beslutning til barnevernleder. Dette gir barnevernleder mye makt og er unikt! Men politikere kan stille spørsmål rundt budsjettforslaget fra administrasjonen, og vi kan hjelpe politikerne med spørsmålene.

3. Åpen halvtime i kommunestyret

De fleste kommunestyrer praktiserer det som heter «åpen halvtime» hvor innbyggerne i kommunen kan spørre sine folkevalgte om saker som er viktige for dem og få svar. Dette er en gyllen anledning til å sette saker på dagsorden og få løftet problemstillinger med hele kommunestyret.

Det er også et lovpålagt krav (snart) om årlig tilstandsrapportering fra barnevernet til kommunestyret. Med barnevernsreformen må kommuneledelsen og politikere ta et mye større ansvar og få mye bedre innsikt og kunnskap om barnevernet i sin kommune, og ikke minst sitt handlingsrom. Vi er bekymret for at barnevern og tiltak i fosterhjem kan bli en salderingspost i en krevende kommuneøkonomi. Her må politikere få mer kompetanse om fosterhjemsområdet fra Norsk Fosterhjemsforening tillitsvalgte og ildsjeler.

 1. Ta kontakt med administrasjonen i kommunen eller ordføreren for å høre om når det neste gang er åpen halvtime og hvordan åpen halvtime fungerer i din kommune. I noen kommuner ønsker de at spørsmål skal komme inn skriftlig senest to dager før, for å sikre at ordføreren eller andre i kommunestyret kan gi et godt svar. Hvordan åpen halvtime fungerer i den enkelte kommune vil variere.
 2. Forbered et spørsmål. Under finner du utkast til forskjellige spørsmål som kan stilles, men her må du/dere ta utgangspunkt i en sak som dere ønsker å få løst i din kommune. Det vil si at spørsmålene gjerne må tilpasses den enkelte kommune.
 3. Møt opp og still spørsmålet.

Det kan være lurt å være flere som møter opp og som gir moralsk støtte til den som skal stille spørsmålet. Ved å være flere så kan noen også ha ansvar for å skrive ned hva svaret fra ordføreren er. Dette kan brukes i videre oppfølgingsarbeid. For eksempel, hvis dere er misfornøyde med svaret så kan dere skrive et leserinnlegg om hvorfor ordføreren tar feil i en sak. Eller så kan man referere til at ordføreren lovet en løsning på et problem i den videre oppfølgingen av saken.

Det kan være nyttig å finne underlag til interessepolitiske saker lokalt i statistikk, og noen kilder kan f.eks være: https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/, https://www.ssb.no/barneverng/, https://www.ssb.no/kommunefakta, https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern_kommunemonitor/#/, https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/tilstandsrapportering/

Det lønner seg å stille spørsmål om saker i kommunen som kommunestyret faktisk har myndighet over. For eksempel om budsjett til ettervern, bemanning i barnevernet, avlastning fosterhjem, veiledning fosterhjem, etc. Ved formuleringen av spørsmålet så er det vanlig å innlede ved å tiltale ordføreren.

Før selve spørsmål kan det være greit å introdusere seg selv, hvilken organisasjon man kommer fra og hvilken sak det gjelder.

Jeg ønsker å spørre om ordføreren mener at kommunen har et godt nok bemannet barnevern, når våre fosterhjem medlemmer melder at de ikke får den veiledningen de trenger for å kunne stå i fosterhjemsoppdraget og ivareta barnet og hele familien. De bryter sammen og er redd for å måtte si fra seg omsorgsoppdraget. Hva gjør kommunen med de mest sårbare barna hvis fosterhjemmene ikke får den hjelpen de trenger og sier opp oppdraget?

Hvordan kommunen er bygget opp politisk og administrativt med roller og mandater

 • Kommunestyret er det øverste politiske styreorgan i norske kommuner.
  • representanter er medlem av ulike fagutvalg som forbereder saker og innstiller overfor kommunestyret.
  • består av enkeltrepresentanter valgt inn fra ulike politiske partier.
 • Gruppemøter
  • partiets folkevalgte møtes før kommunestyremøtene for å diskutere hva man mener i de ulike sakene.
  • Gruppeleder har ansvar for å koordinere partiets arbeid i kommunestyret.
  • Fraksjoner og fraksjonsledere
  • de som har ansvar innen et gitt saksfelt, for eksempel barn og oppvekst.
 • Formannskapsmodellen
  • velges gjennom forholdstallsvalg av og blant kommunestyrets medlemmer. Hovedoppgave til formannskapet er å ha den forberedende behandling av større saker som budsjett og kommuneplaner for kommunestyret. Formannskapet kan ikke kastes av kommunestyret i perioden det er valgt.
  • innebærer et skille administrasjon og politisk styring. Kommunedirektøren er øverste leder av administrasjonen og ansvar for saksutredning av saker for kommunestyret og iverksetting av vedtak.
 • Byrådsmodellen
  • er alternativ til formannskapsmodellen med en parlamentarisk ordning lik Storting og regjering, hvor det partiet/de partiene som har permanent flertall i kommunestyret skal danne byråd. Byråd kan stilles til ansvar av kommunestyret og de som sitter der er ikke selv medlem av kommunestyret. En politisk valgt byråd overtar kommunedirektørens rolle som leder av administrasjonen og øker dermed politikernes styringsmuligheter.

4. Hvordan få saker opp til behandling i kommunestyret?

Politiske virkemidler for å få saker opp i kommunestyret kan være å benytte Innbyggerforslag § 39a, med 20% av kommunens innbyggere, eller 300 underskrifter, se minsak.no for mer info.

Du kan også få en politiker i kommunestyret til å ta eierskap til saken din og stille skriftlig eller muntlig Interpellasjon i kommunestyret til en representant med direkte politisk ansvar for et visst område. Det kan være formannen i en nemnd eller de folkevalgte for øvrig som en representant bestemmer.

Med kommunereformen og barnevernsreformen har også politikere i kommunestyret og kommunens ledelse fått mye mer ansvar for kvalitet i kommunens barnevernstjeneste, og må ha mer kunnskap på et systemnivå. Minst en gang årlig skal kommunestyret behandle en tilstandsrapport fra kommunens barnevern, dette ble vedtatt våren 2020. Les mer her.

Her kan du lese mer om hva en tilstandsrapport skal inneholde.

Fylkesforeningen kan v hjelp av sekretariatet f.eks ha en brukerundersøkelse hos alle medlemmene i fylket som de sender inn til politikerne før tilstandsrapporten skal behandles. Dette for å aktivere politikerne til å spørre kommunens barnevernstjeneste, rådmann og sittende ordfører spørsmål om fosterhjemsomsorgen i kommunen.