Handlingsplan 2020 – 2022

En fremtidsrettet og sterk Norsk Fosterhjemsforening – en felles retning og ambisjon 2020-2022

«Når forandringens vinder blåser er det flere som løper i skjul, andre løper ut og bygger vindmøller»

1. Bakgrunn
Trender innen frivillighet, endringer i norsk økonomi og fagfeltet barnevern, samt politikk og reformer gjør at vi må bli en enda tydeligere samfunnsaktør både nasjonalt og lokalt. Som en del av dette arbeidet er det nødvendig å jobbe med spesielt tre områder fremover i hele organisasjonen, helhetlig og koordinert på både lokalt og nasjonalt nivå:

 • Inntekter og ressurser
 • Organisasjonsutvikling
 • Påvirkningsarbeid og fag

De tre områdene henger sammen, men det er allikevel viktig å konkretisere hvilke temaer vi tenker hører hjemme under hvert satsnings område, hvilke ambisjoner og målsettinger vi har (realistiske) og hva vi ønsker å prioritere til hvilken tid.

2. Overordnede felles ambisjoner både lokalt og nasjonalt

Inntekter og ressurser

 • Vi ønsker å være gode på å beholde eksisterende medlemmer og attrahere nye medlemmer, både hoved- og støttemedlemmer
 • Vi må finne nye inntektsmuligheter og bli gode på å dele de gode ideene og inntektsmulighetene
 • Vi skal jobbe mer målrettet med å finne gode synergier mellom prosjekter og drift – jobbe mer helthetlig

Organisasjonsutvikling

 • Vi ønsker å være gode på å bygge kompetanse og tilgjengeliggjøre maler/verktøy for ildsjeler og tillitsvalgte som gjør det enklere og morsommere å gjøre en frivillig innsats i Norsk Fosterhjemsforening.
 • Vi ønsker å bli enda bedre på å synliggjør, og takke for, all den fantastiske jobben som frivillige gjør i foreningen
 • Vi ønsker å synliggjøre vårt godt organiserte likepersonsarbeid ute i fylkene, og søke om statlige midler til å opprettholde og utvikle dette videre

Påvirkningsarbeid og fag

 • Vi jobber for at fosterhjem og alle dets medlemmer skal oppleve rettssikkerhet i det å være fosterhjem, til fosterbarn beste
 • Vi ønsker å jobbe mer helhetlig og koordinert med påvirkningsarbeidet nasjonalt og lokalt
 • Vi ønsker å være en tydelig brukerstemme som politikere og myndigheter opplever at de trenger for å utforme en god fosterhjemsomsorg og gode, koordinerte og helhetlige tjenester/tiltak for fosterfamiliene
 • Vi må øke statusen innen fosterhjemsarbeidet og for organisasjonen, samt bidra til forståelse for hva som gir gode rammer for fosterfamiliene– hva ville Norge gjort uten fosterhjemmene?
 • Vi gir medlemmene hjelp til å mestre sitt fosterhjemsoppdrag, samt støtte og veiledning i de utfordringer de møter.

Handlingsplan 2018 – 2020

Norsk Fosterhjemsforening skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen.
Norsk Fosterhjemsforening er en interesseorganisasjon som er uavhengig i forhold til politiske partier og trossamfunn.

 

1) Sikre alle barn i fosterhjem gode oppvekstsvilkår. 

 • Barn som flytter i fosterhjem skal utredes før plassering. Forpliktende plan skal sikre riktig og tilstrekkelig hjelp og tiltak til rett tid ved alle livets overganger fra 0-23 år.
 • Fosterbarn mellom 18 og 23 år som er tilknyttet fosterhjem skal gis rett til et meningsfylt og forutsigbart tilbud om ettervern. Rett til ettervern til og med 25 år.
 • Barnevernet må se hele fosterhjemmet, med biologiske og andre barn.

2) Forbedre fosterforeldres rammevilkår og utviklingsmuligheter. 

 • Gode og forutsigbare rammevilkår for fosterforeldre i forhold til økonomi, tilleggspensjon, samt permisjonsordninger fra ordinært arbeid.
 • Sikring av grunnleggende juridiske rettigheter og rettssikkerhet for fosterhjemmet.
 • Lovpålagt og kompetansegivende opplæring for fosterforeldre.

3) Styrke Norsk Fosterhjemsforening som interesseorganisasjon. 

 • Profilere Norsk Fosterhjemsforening i alle ledd.
 • Nettverksbygging gjennom familiesamling og aktiviteter i fylkesforeningene.
 • Utvikle og styrke rådgivningstjenesten i sekretariatet.

Handlingsplan 2016 – 2018

En handlingsplan skal inneholde konkrete målbare tiltak for å nå de overordnede målene. Kontrollutvalget skal kunne gå inn før neste landsmøte å sjekke om hovedstyret, administrasjonen har gjort det landsmøte bestemte. Oversendes hovedstyret.

Norsk Fosterhjemsforening skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen
Norsk Fosterhjemsforening er en interesseorganisasjon som er uavhengig i forhold til politiske partier og trossamfunn

Norsk Fosterhjemsforening skal i perioden 2016 – 2018 arbeide for:

Sikre alle barn i fosterhjem gode oppvekstvilkår

 • Alle fosterbarn sikres riktig og tilstrekkelig hjelp og tiltak til rett tid ved alle livets overganger i perioden 0 – 23 år
 • Alle unge mellom 18 og 23 år som fortsatt er tilknyttet fosterhjemmet, skal gis et trygt og forutsigbart tilbud om ettervern
 • Alle fosterbarn skal kjenne sin kulturarv
 • At barnevernet anerkjenner fosterforeldres egne (biologiske) barn som en del av fosterfamilien
 • Alle unge opp til 25 år tilknyttet fosterhjem får et riktig og godt ettervernstilbud

Forbedre fosterforeldres rammevilkår og utviklingsmuligheter

 • Delvis partsrettigheter for fosterforeldre
 • Kompetanseheving og nettverksbygging for fosterforeldre
 • Revidering av nåværende kommunal fosterhjemsavtale
 • Gode opplærings- og veiledningsmetoder for fosterforeldre
 • Arbeide for statusheving i samarbeidsrelasjon med barnevernet
 • Gode økonomiske rammevilkår for fosterforeldre

Styrke Norsk Fosterhjemsforening som en attraktiv interesseorganisasjon

 • Videreutvikle fylkeslederrollen og fylkesstyrene
 • Utvikle og styrke rådgivningstjenesten i sekretariatet
 • Profilere Norsk Fosterhjemsforening i alle ledd
 • Medlemsverving
 • Arbeide med fosterhjemsarbeid / -høringer på alle plan i organisasjonen

Handlingsplan 2014 – 2016

Norsk Fosterhjemsforening skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen.
Dette gjøres gjennom følgende satsningsområder:

Sikre fosterbarn gode oppvekstvilkår

 • Arbeide for at alle fosterbarn sikres riktig og tilstrekkelig hjelp og tiltak til rett tid ved barnets alle overganger i perioden 0-23 år
 • Arbeide for at alle unge mellom 18 og 23 år som fortsatt bor i fosterhjem skal få et tilbud om ettervern
 • Arbeide for at flerkulturelle fosterbarns rettigheter blir ivaretatt

Forbedre fosterhjemmenes rammevilkår

 • Arbeide for økt KS sats som grunnpakke
 • Arbeide for at fosterforeldres egne barn blir hørt og ivaretatt
 • Arbeide for partsrettigheter for fosterforeldre

Styrke Norsk Fosterhjemsforening som en attraktiv interesseorganisasjon

 • Arbeide for å utvikle Norsk Fosterhjemsforenings webside/sosiale medier sentralt og i fylkesforeningene
 • Arbeide for å profilere Norsk Fosterhjemsforening
 • Arbeide for at alle fosterforeldre i Norge blir medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening
 • Arbeide for at fosterbarn og fosterforeldres egne barn får en stemme inn i foreningen