Medlemsnytt

Quiz for stortingspolitikere

13. september er det stortingsvalg og vi ønsker å synliggjøre våre politikeres meninger om fosterhjemsomsorgen.

Vi utformet derfor en kort og enkel quiz, med svarsalternativene JA, VET IKKE, og NEI.

E-post ble sendt til alle politikerne på Buskerud- og Østfoldbenken på stortinget med svarfrist 8. august. Vi opplyste om at resultatet ville bli delt på våre digitale kommunikasjonsflater (sosiale medier og nettside). Deres svar er viktig for alle oss som står i et av samfunnets viktigste oppdrag for å ta vare på de mest sårbare barna våre.

Dette var en fin mulighet for politikerne til å profilere seg selv og sitt parti, og vise hva våre medlemmer i deres valgdistrikt kan forvente av dem som politiker når det gjelder politisk arbeid for barna og deres omsorgsgivere i fosterhjemsomsorgen.

Norge trenger flere fosterhjem, og heldigvis finnes mange lykkelige historier fra barn oppvokst i fosterhjem, MEN… Mange fosterforeldre i kommunale fosterhjem anser det som uforståelig at vi – som utfører et av samfunnets viktigste oppdrag – utsettes for systemsvikt.

Vi står uten rettigheter for å ivareta fosterbarnets behov. Vi må dessuten selv bære økonomisk risiko og tap, og får ofte ikke ivaretatt behov for hjelp, veiledning og støtte som vi trenger for å utøve barnets beste. Dette gjør at mange fosterforeldre ikke kan anbefale andre å bli fosterhjem, selv om vi er veldig glade i fosterbarnet vårt.

Vi spør derfor politikerne– og deres parti– hva de vil gjøre med dette?

Hva skulle Norge gjort uten fosterhjemmene?

Her finner du quizen

Her ser du svarene fra buskerudbenken

Her ser du svaret fra østfoldbenken

.

Som fylkesforening er vi stolte av å kunne tilby følgende gratis til våre medlemmer:

  • Gruppeveiledning
  • Individuell veiledning
  • Temakvelder
  • Samtalegruppe
  • Fosterhjemskafé

Fosterhjemskafé er et uhøytidelig møtepunkt hvor du kan treffe andre fosterforeldre der du kan lufte dine tanker og idéer. Et sted der du kan treffe andre i samme situasjon som deg selv og kanskje få noen gode råd. Kanskje du også kan gi andre noen gode råd på vegen. Vi sitter avskjermet og skal kunne prate fritt. Vi får låne lokaler gratis mot at vi kjøper oss en kopp kaffe, te, brus eller lignende.


På grunn av liten interesse for veiledning har vi for tiden ingen veiledningsgrupper, men er det flere som  ønsker det, så ta kontakt med styret, så ser vi hva vi kan få til.


Mia Solberg har barnevernspedagogikk som grunnutdanning. Hun jobber som beredskapshjem og har gjort det i 17 år nå. I tillegg har hun blant annet kompetanse i å bruke forskjellige kartleggingsverktøy, bruk av bilder i samtaler med barn, psykologisk førstehjelp, veiledning med bruk av fosterforeldrenes tilknytningsdagbok, Marte Meo Therapy (leketerapi) og COS-P. Hun er også familieterapeut.

Mia Solberg har sittet i styret i fylkesforeningen i flere år og sittet i hovedstyret i Norsk Fosterhjemsforening i fire år. Hun har to biologiske barn.


 

Circle of Security – parenting

Dette tiltaket retter seg mot en bred gruppe av foreldre/foresatte og barn og har som mål å fremme trygg tilknytning.

COS Parenting er en brukervennlig DVD. Foreldre/foresatte møtes i grupper og det gjennomføres åtte møter ledet av en terapeut. Opplegget kan også gjennomføres individuelt. Veilederen administrerer DVD materialet ut fra en manual for intervensjonen.

Det er ingen forutsetning at det har vært gjennomført en utredning i forkant av denne intervensjonen. COS Parenting har til hensikt å lære foreldre/foresatte hva barn trenger for å utvikle trygg tilknytning og å hjelpe foreldre/foresatte til å bli bevisste egne utfordringer i å imøtekomme barnets tilknytningsbehov. Tema som inngår i COS Parenting er:

  • gjennomgang av COS sirkelen knyttet til barn og foreldres dagligliv
  • fokus på barnets emosjonelle behov og hvordan den voksne kan møte disse
  • hvordan foreldrene kan hjelpe barnet med emosjonsregulering og hvordan tolke barnets uttrykk.Videre ønsker man å hjelpe omsorgspersonene til å utforske sin egen sårbarhet, omtalt som «shark music». Gjennom en normalisering av begrepet «shark music» inviteres foreldrene /foresatte til å utforske egne vansker i relasjonen til barnet, ta ansvar for egen omsorgsrolle og hvordan ”reparere” negative samspillssekvenser.Tanken bak COS Parenting er at foreldrene trenger bedre forståelse av barnas emosjonelle behov og hvordan disse behovene uttrykkes. For å kunne forholde seg til tilknytningsproblematikk må foreldrene blant annet ha et språk for denne typen problemer, og dette vil de kunne utvikle ved å delta i COS Parenting.Til slutt gis foreldrene en mulighet til å si noe om de erfaringene de har gjort ved å delta i COS Parenting, og hva det har betydd for relasjonen mellom dem og barnet.

COS-P  PÅMELDING til viken@fosterhjemsforening.no fortløpende.


Marte Meo

Marte Meo er en veiledningsmetode. Navnet kommer av latin og betyr «av egen kraft». Selve metoden er utviklet av Maria Arts og er en «hjelp til selvhjelp» metode.

I Marte Meo brukes filmveiledning. Det vil si at vi filmer samspillet – hvordan den voksne er sammen med barnet. Dette opptaket ser en på i etterkant sammen med sin veileder. Når vi sammen studerer små sekvenser fra hverdagssituasjoner kan vi stoppe opp, spole tilbake og se skritt for skritt hva som virker i samspillet. «Utenfrablikket» kan bidra til å se nye sider ved barnet, eller ved seg selv som voksenperson, og gi ny kunnskap om forholdet. På den måten kommer motivasjonen og evnen til endring og utvikling av eget ønske/vilje. Når en ser på opptak av seg selv sammen med barnet, viser det hva barnet trenger for å få støtte i sin utvikling. Opptakene viser også hvor utfordringene ligger.

Veiledningen handler i korte trekk om positiv veiledning. Det handler ikke om hva en bør gjøre, men hva en gjør som er bra. Hva er det i dette samspillet, og måten å være sammen på, som fungerer? Fagpersoner erfarer ofte at foreldre, lærere og andre da gjør mer av det som virker når de blir «tatt på fersk gjerning i å lykkes.»

Marte Meo – dette vil vi kunne tilby til et noe begrenset antall familier – meld fra om din interesse til viken@fosterhjemsforening.no

Fosterforeldrenes muligheter

Marte Meo er individuell veiledning til fosterforeldrene hjemme i fosterhjemmet. Fosterhjemmet må ha minimum fem filmer med veiledning. Fosterhjemmet må selv snakke med sin barnevernstjeneste om at det skal filmes. Filmene blir fosterhjemmets eiendom når vi er ferdige. Noen av filmene vil bli vist til min veileder slik at jeg kan få veiledning på hvordan jeg utfører veiledningen.

Det kan også gis annen veiledning i tillegg til Marte Meo veiledning til fosterhjemmet. Barnevernstjenesten kan også ta kontakt med Mia Solerg hvis de ønsker mer informasjon om metoden.

COS-P blir veiledning i grupper. En gruppe på kveldstid og en gruppe på dagtid. Fosterforeldrene må være med på alle åtte veiledningene som er satt opp. Hver veiledning vil vare ca. tre timer, klokka 18-21 (kan justeres) for kveldsgruppa og klokka 10-13 (kan justeres) for formiddagsgruppa.