Styret

Viser til vedtektene § 5-2 Fylkesstyret

Fylkesstyret er fylkesforeningens øverste myndighet mellom årsmøtene.
Fylkesstyret består av leder og det antall styremedlemmer og varamedlemmer som årsmøtet velger. Fylkesstyret konstituerer seg selv slik at funksjonene som nestleder, sekretær og kasserer blir ivaretatt.
Fylkesstyret forestår ledelsen av fylkesforeningen og fatter vedtak i alle saker som ikke er tillagt annet organ.

Fylkesstyret kan organisere driften av fylkesforeningen slik styret finner det formålstjenlig.

  1. Utføre sine oppgaver i samsvar med foreningens formål og fylkesforeningens aktivitetsplan
  2. Ivareta kontakt og samarbeid med hovedstyret og sekretariatet
  3. Ivareta kontakt og samarbeid med offentlige myndigheter på fylkes- og lokalplan
  4. Utarbeide årsberetning, regnskap og forslag til aktivitetsplan og budsjett
  5. Forberede saker til årsmøtet og gi sin innstilling til disse
  6. Sørge for gjennomføring av årsmøtevedtak
  7. Delta aktivt i utformingen av Norsk Fosterhjemsforenings handlingsplan
  8. Drive aktivt medlemsverving
  9. Informasjon fra hovedstyret og sekretariatet videreformidles til fylkesstyrets medlemmer. Relevant informasjon videreformidles av fylkesstyret til øvrige medlemmer i fylket

Styret 2021

Leder
Heidi Sæthren
Tlf. 404 02 563
E-post: margrete.heidi@hotmail.com

Nestleder
Heidi Nordengen
Tlf. 456 17 371
E-post: heidinordengen@gmail.com

Styremedlem
Gro Wollseth-Rohde
Tlf. 993 68 011
E-post: gro_wollz@hotmail.com

Sekretær
Hilde Illes Finstad
Tlf. 900 39 702
E-post: hildefin66@gmail.com

Kasserer
Arnt Skjelstad
Tlf. 474 56 177
E-post: arskjelst@live.no