Styret

Viser til vedtektene § 5-2 Fylkesstyret

Fylkesstyret er fylkesforeningens øverste myndighet mellom årsmøtene.
Fylkesstyret består av leder og det antall styremedlemmer og varamedlemmer som årsmøtet velger. Fylkesstyret konstituerer seg selv slik at funksjonene som nestleder, sekretær og kasserer blir ivaretatt.
Fylkesstyret forestår ledelsen av fylkesforeningen og fatter vedtak i alle saker som ikke er tillagt annet organ.

Fylkesstyret kan organisere driften av fylkesforeningen slik styret finner det formålstjenlig.

  1. Utføre sine oppgaver i samsvar med foreningens formål og fylkesforeningens aktivitetsplan
  2. Ivareta kontakt og samarbeid med hovedstyret og sekretariatet
  3. Ivareta kontakt og samarbeid med offentlige myndigheter på fylkes- og lokalplan
  4. Utarbeide årsberetning, regnskap og forslag til aktivitetsplan og budsjett
  5. Forberede saker til årsmøtet og gi sin innstilling til disse
  6. Sørge for gjennomføring av årsmøtevedtak
  7. Delta aktivt i utformingen av Norsk Fosterhjemsforenings handlingsplan
  8. Drive aktivt medlemsverving
  9. Informasjon fra hovedstyret og sekretariatet videreformidles til fylkesstyrets medlemmer. Relevant informasjon videreformidles av fylkesstyret til øvrige medlemmer i fylket

Styret 2021

Leder

Kristin Kongsdal, Mosjøen
Epost: nordland@fosterhjemsforening.no
Mobil: 99 24 17 16

Nestleder

Solveig Kåberg, Bodø
Epost: nordland@fosterhjemsforening.no

Sekretær

Vivian Ramsland, Narvik
Epost: nordland@fosterhjemsforening.no

Kasserer

Kari Skarsaune, Bodø
Epost: nordland@fosterhjemsforening.no

Styremedlem

Elsa Åsvang, Sortland
Epost: nordland@fosterhjemsforening.no

Styremedlem

Dan Nordeng-Stensland, Skonseng
Epost: nordland@fosterhjemsforening.no

Varamedlem

Varamedlem

Valgkomitè

Kine Jenssen Johnsen, Mosjøen
Leder
Hanne Liland, Mosjøen
nordland@fosterhjemsforening.no