Kjærlighet – en anerkjennelsesrelasjon i arbeid med utsatt ungdom

Artikkelen drøfter hvilken plass kjærlighet kan ha i en profesjonell barnevernspraksis basert på en studie med deltagende observasjon og intervjuer av 14 ungdom i et barnevernstiltak. Ungdommenes historier følges fra de var i opprør og konflikt med omgivelsene, til deres erfaringer med å inngå i et samarbeid med sosialarbeidere som følger de opp på arenaer som skole, arbeid, familie og fritid. Ungdommens perspektiver på hva kjærlighet i profesjonelle relasjoner kan innebære blir drøftet i lys av Axel Honneths teori om anerkjennelse der kjærlighet kan forstås som et fundament for utvikling av identitet og selvtillit. Artikkelen diskuterer til slutt hva kjærlighet kan tilføre sosialt arbeids praksisområde og særskilt i arbeidet med
utsatt ungdom.

Les hele artikkelen fra Fosterhjemskontakt 4/21 her!

Forfattere er Hilde Marie Thrana som i dag jobber ved Sosialt arbeidsinstitutt ved NTNU, der hun underviser barnevernspedagoger og sosionomer. Hun har tidligere jobbet i barnevernsfeltet på ulike nivå. I tillegg til hennes forskningsprosjekt om kjærlighet i praktisk barnevernsarbeid, har hun jobbet med forskning som har hatt særlig fokus på utsatte barn og unge. Nå holder hun på med å skrive en bok om Kjærlighet i velferdssamfunnet. Denne artikkelen er en omarbeidet versjon av en artikkel som Thrana skrev for Fontene Forskning i 2014.