Styret

Viser til vedtektene § 5-2 Fylkesstyret

Fylkesstyret er fylkesforeningens øverste myndighet mellom årsmøtene.
Fylkesstyret består av leder og det antall styremedlemmer og varamedlemmer som årsmøtet velger. Fylkesstyret konstituerer seg selv slik at funksjonene som nestleder, sekretær og kasserer blir ivaretatt.
Fylkesstyret forestår ledelsen av fylkesforeningen og fatter vedtak i alle saker som ikke er tillagt annet organ.

Fylkesstyret kan organisere driften av fylkesforeningen slik styret finner det formålstjenlig.

  1. Utføre sine oppgaver i samsvar med foreningens formål og fylkesforeningens aktivitetsplan
  2. Ivareta kontakt og samarbeid med hovedstyret og sekretariatet
  3. Ivareta kontakt og samarbeid med offentlige myndigheter på fylkes- og lokalplan
  4. Utarbeide årsberetning, regnskap og forslag til aktivitetsplan og budsjett
  5. Forberede saker til årsmøtet og gi sin innstilling til disse
  6. Sørge for gjennomføring av årsmøtevedtak
  7. Delta aktivt i utformingen av Norsk Fosterhjemsforenings handlingsplan
  8. Drive aktivt medlemsverving
  9. Informasjon fra hovedstyret og sekretariatet videreformidles til fylkesstyrets medlemmer. Relevant informasjon videreformidles av fylkesstyret til øvrige medlemmer i fylket

Styret 2021

Leder

Susanne Kristiansen
su-kri@online.no
915 70 711

Nestleder

Trine Stav Rushfeldt
trstarus@frisurf.no
970 41 710

Kasserer

Lasse Kristiansen
laskr3@online.no
988 79 355

Styremedlem

Tone Helen Riise
thriise@hotmail.com
402 39 464

Styremedlem

Tove Iren Johnsen
toveirenjohnsen@gmail.com
957 52 860

Styremedlem

Tron Olsen
tronolsen@outlook.com
942 55 632

Styremedlem

Renate Grøtte
renate@teamgrotte.net
900 30 388

Varamedlem

Lars-Henrik Hæggernæs
lh.heggernes@gmail.com
938 30 633

Varamedlem

Trine Pettersen