Styret

Viser til vedtektene § 5-2 Fylkesstyret

Fylkesstyret er fylkesforeningens øverste myndighet mellom årsmøtene.
Fylkesstyret består av leder og det antall styremedlemmer og varamedlemmer som årsmøtet velger. Fylkesstyret konstituerer seg selv slik at funksjonene som nestleder, sekretær og kasserer blir ivaretatt.
Fylkesstyret forestår ledelsen av fylkesforeningen og fatter vedtak i alle saker som ikke er tillagt annet organ.

Fylkesstyret kan organisere driften av fylkesforeningen slik styret finner det formålstjenlig.

  1. Utføre sine oppgaver i samsvar med foreningens formål og fylkesforeningens aktivitetsplan
  2. Ivareta kontakt og samarbeid med hovedstyret og sekretariatet
  3. Ivareta kontakt og samarbeid med offentlige myndigheter på fylkes- og lokalplan
  4. Utarbeide årsberetning, regnskap og forslag til aktivitetsplan og budsjett
  5. Forberede saker til årsmøtet og gi sin innstilling til disse
  6. Sørge for gjennomføring av årsmøtevedtak
  7. Delta aktivt i utformingen av Norsk Fosterhjemsforenings handlingsplan
  8. Drive aktivt medlemsverving
  9. Informasjon fra hovedstyret og sekretariatet videreformidles til fylkesstyrets medlemmer. Relevant informasjon videreformidles av fylkesstyret til øvrige medlemmer i fylket

Styret 2021

Leder

Trine Stav Rushfeldt
trstarus@frisurf.no
970 41 710

Nestleder

Tove Iren Johnsen
toveirenjohnsen@gmail.com
957 52 860

Kasserer

Beate Devik-Lauritzen
beate@devik-lauritzen.no
417 72 622

Styremedlem

Cathrine Karlsen Haugsnes
cathkarl@online.no
995 73 106

Styremedlem

Tone Helen Riise
thriise@hotmail.com
402 39 464

Styremedlem

Trine Pettersen

Ungdomsrepresentant

Anette Christin Halto
johnsencanette@gmail.com
467 46 047

Varamedlem

Karl-Anders Devik-Lauritzen
karl-anders@devik.lauritzen.no
452 33 251

Varamedlem

Marianne Håkonsen
marianne.hakonsen@gmail.com 
408 55 184