Pensjonsordning for frikjøpte, kommunalt ansatte fosterforeldre

Skien kommunale pensjonskasse (SKP) kan tilby ansatte i kommunen som er i pensjon uten lønn medlemskap i Skien pensjonskasse.

De viser til at det i §2-9 står at «et medlem har rett til å betale premie til TPO i inntil 2 år under pensjon uten lønn eller med delvis lønn for å få tiden medregnet som pensjonsgivende ved beregning av alderspensjon og eventuell etterlattepensjon eller uførepensjon som kommer til utbetaling først etter at perminsjonstiden er utløpt.»

Vedlagt finner dere brevet fra Skien kommunale pensjonskasse til kommunens Barneverntjeneste. Vi anbefaler de av våre medlemmer som er frikjøpt fra en kommunal stilling på grunn av fosterhjemsoppdraget, å ta dette opp med barneverntjenesten og arbeidsgiver, for å se om en slik pensjonsordning er mulig å få til også i deres kommune.

Pensjonsordning for fosterforeldre med ansettelse i Skien kommune

Sjekkliste for barneverntjenesten

Hvilken informasjon bør fosterhjemmet få når et barn flyttes i fosterhjem?

Bufdir har utformet en sjekkliste som skal bidra til at fosterhjemmet har de opplysningene som er nødvendige for at de skal kunne ivareta omsorgen for fosterbarnet. Listen skal blant annet fungere som et verktøy som bidrar til at barneverntjenesten besvarer fosterhjemmets spørsmål og sikrer at fosterforeldrene kjenner sine rettigheter og plikter.

Den fullstendige sjekklisten kan leses her:

Hvilken informasjon bør fosterhjemmet få når et barn flyttes i fosterhjem? En sjekkliste for barneverntjenesten.

 

SV og Venstre fremmer Norsk Fosterhjemsforenings interesser på Stortinget 21.02.17

Som en oppfølging av NAV problematikken som gikk i media i desember 2016, var det et innslag på radio NRK Rogaland 21.02.17.

Her snakket statssekretæren i Barne – og Likestillingsdepartementet om resultatene av møtet foreningen har hatt med statssekretærene i Arbeids og Administrasjonsdepartementet (AAD) og Barne – og Likestilingsdepartementet (BLD). Han uttalte at det er viktig i tiden fremover at Norsk Fosterhjemsforening og politikerne samarbeider tett om å få ut god informasjon om NAV regelverket og hvordan dette skal tolkes for fosterforeldre – både til NAV, barnevernsansatte og fosterforeldre.

Norsk Fosterhjemsforening er enig i at det er viktig å gi god informasjon til fosterforeldre samt å gi opplæring til både NAV og barnevernstjenesten – men foreningen vil understreke at behovet for at det utarbeides særlige unntaksregler for fosterforeldre ikke må glemmes. God informasjon er viktig, men et rettferdig regelverk er viktigere.

Det må være i BLD og Bufdirs interesse å spille på lag med våre medlemmer i denne saken, både for å sikre videre rekruttering av fosterhjem, for å ivareta nåværende fosterhjem og for å jobbe aktivt mot utilsiktede flyttinger av fosterbarn som følge av alvorlige økonomiske utfordringer for fosterforeldrene.  

I etterkant av møtene med BLD og AAD, samt møtet med Sylvia Mandt, som representerer Arbeiderpartiet i Stortingets Familie – og Kultur komité, har foreningen sendt en anmodning til Barne- og Likestillingsminister Solveig Horne om å få komme med innspill til mandat til NOU om fosterhjem. Norsk Fosterhjemsforening har også sendt skriftlige innspill til Venstre og SV. Disse ble presentert i spørretimen på Stortinget 21.02.17. Representantforslaget kan leses HER

Innspillene fra spørretimen sendes til komité for behandling der, og ventes behandlet etter påske.  

Dersom det er ønskelig å følge fremleggelser på Stortinget vil alle møter i stortingssalen og de fleste høringer sendes direkte på stortingets nett-TV via linken under.

Stortingets Nett-TV

Møte med Sonja Mandt på Stortinget

På onsdag var Norsk Fosterhjemsforening på Stortinget i møte med Sonja Mandt, som representerer Arbeiderpartiet i Familie og Kulturkomiteen. Formålet med møtet var å få uttrykt vår bekymring for forslag til ny barnevernlov, hvor viktige punkter Norsk Fosterhjemsforening har spilt inn ikke er hensyntatt. Vi reagerer også på sammensetningen av de som har utarbeidet forslaget […]

Møte i Arbeids – og Administrasjons departementet 10.02.17

Ny fosterhjemsundersøkelse

Bufdir inviterer i disse dager fosterhjem til å delta i en undersøke om det å være fosterforeldre. En slik undersøkelse ble tidligere gjennomført i 2010, og kunnskapen fra den undersøkelsen ga Bufdir viktige innspill i arbeide med å utvikle rekrutteringstiltak for nye fosterhjem. Det er i dag fortsatt et stort behov for fosterhjem, og det er ønskelig å forbedre rekrutteringstiltakene basert på ferske innspill fra alle de som er fosterforeldre i dag.

Undersøkelsen består av omtrent 40 spørsmål. For de som gjennomførte denne for seks år siden vil kanskje kjenne igjen noen av spørsmålene. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk av analyseinstituttet Ipsos, og fosterforeldre blir invitert til å delta enten via henvendelse på e-post eller brev i posten.

Er det noen spørsmål kan dere ta kontakt med Lin Bull-Valen på e-post lin.bull-valen@bufdir.no.

Her kan dere lese følgebrevet fra bufdir 2016.

 

Kjære alle fosterfamilier – takk!

 

Her er en sak fra Østlendingen:

Av Hanne Sveum

Maria E. Kiraly

Over 11.000 familier er i dag fosterforeldre i Norge. Om lag 450 av disse familiene bor i Hedmark. Vi som jobber i Fosterhjemstjenesten ønsker å takke dere for innsatsen. Mange barn i vårt distrikt har fått hjelp fordi dere har åpnet hjem og hjerte og blitt fosterfamilie. Så godt som all forskning viser at barn som ikke kan bo hos sine biologiske foreldre har det best når de får bo i en fosterfamilie. Bak forskning og fakta ligger den kjempeinnsatsen dere som fosterfamilie gjør hver eneste dag. Dere smører matpakke, hjelper til med lekser, følger til fritidsaktiviteter, ivaretar barna og setter grenser når det trengs. Og aller viktigst; dere gir omsorg, trygghet og forutsigbarhet i hverdagen til barn og unge.

De viktigste kjennetegnene ved gode fosterhjem er, ifølge Nordlandsforskning, at dere er rause, viser kjærlighet, er omsorgsfulle og inkluderer fosterbarnet eller barna i familien. Barneverntjenestens fagfolk sier at gode fosterforeldrene kjennetegnes av en personlighet som er vennlig, hjelpsom og empatisk.

Nettopp ønsket om å hjelpe barn i en vanskelig situasjon står høyt på listen over grunner til å bli fosterhjem. Det viser en stor undersøkelse blant fosterforeldre. Dere sier dere ser på dere selv som vanlige familier med de samme utfordringene i hverdagen som andre familier, likevel tar dere dere tid til å gi mer. Både fordi dere vil hjelpe, men også fordi dere får noe igjen for det. Fosterforeldre sier det er en berikelse å hjelpe barn som trenger det. For oss i fosterhjemstjenesten er det en berikelse å få jobbe med alle som er fosterforeldre.

Til alle fosterfamilier: Takk for den innsatsen dere yter hver dag. Takk for at dere har rom for flere!

Dette har vi holdt på med i det siste

Samarbeidsavtale med Sametinget

I dag, 19.10.2016 gjennomgikk Norsk Fosterhjemsforening ved styreleder Torunn Hauen Aks og generalsekretær Tove M. S. Wahlstrøm, og Sametinget ved Henry Olsen, Sametingsråd, og Lisbeth V. Skollund, fagleder helse og sosial, samarbeidsavtalen for 2017.

Les mer

Ettervernkonferansen 2016

Invitasjon til ettervernkonferansen 2016 – Ka då ittepå?

Hvor: Clarion Hotell Stavanger
Når: 3. – 4. november 2016
Konferanseavgift: Debatt og mat kveld: 300,- Fyldig oversikt over miniseminarene og kveldsprogrammet sendes alle påmeldte.
Bestilling av rom på Clarion Hotell: cl.stavanger@choice.no – 51502562 – Oppgi rabattkode GR000754

Tema for årets konferanse er «Ungdoms psykiske helse»
Arrangør: Stavanger kommune v/UNGBO og Barneverntjenesten

Påmelding: ettervern@stavanger.kommune.no
Frist: 20. oktober 2016

For mer informasjon: Facebook.com/ettervern og Ungistavanger.no

ettervernkonferansen-2016-jpg