Styret

Viser til vedtektene § 5-2 Fylkesstyret

Fylkesstyret er fylkesforeningens øverste myndighet mellom årsmøtene.
Fylkesstyret består av leder og det antall styremedlemmer og varamedlemmer som årsmøtet velger. Fylkesstyret konstituerer seg selv slik at funksjonene som nestleder, sekretær og kasserer blir ivaretatt.
Fylkesstyret forestår ledelsen av fylkesforeningen og fatter vedtak i alle saker som ikke er tillagt annet organ.

Fylkesstyret kan organisere driften av fylkesforeningen slik styret finner det formålstjenlig.

  1. Utføre sine oppgaver i samsvar med foreningens formål og fylkesforeningens aktivitetsplan
  2. Ivareta kontakt og samarbeid med hovedstyret og sekretariatet
  3. Ivareta kontakt og samarbeid med offentlige myndigheter på fylkes- og lokalplan
  4. Utarbeide årsberetning, regnskap og forslag til aktivitetsplan og budsjett
  5. Forberede saker til årsmøtet og gi sin innstilling til disse
  6. Sørge for gjennomføring av årsmøtevedtak
  7. Delta aktivt i utformingen av Norsk Fosterhjemsforenings handlingsplan
  8. Drive aktivt medlemsverving
  9. Informasjon fra hovedstyret og sekretariatet videreformidles til fylkesstyrets medlemmer. Relevant informasjon videreformidles av fylkesstyret til øvrige medlemmer i fylket

Styret 2023

Styreleder

Monica Sjursen Skogland
930 83 831
monica_sjursen@yahoo.no

Barne og ungdomsarbeider
Kommunalt fosterhjem og besøkshjem, primært ungdommer.
Sentrale tillitsverv.

Styremedlem

Marit Ruså Fisketjøn
472 95 244
marit.rusaa@haugnett.no

Konsulent innen administrasjon. Videreutdanning innen psykiskhelse for barn og ungdom. Vært fosterhjem siden 2015, erfaring med barn med spesielle behov, og vært megler i konfliktrådet.

Styremedlem

Eva Lene Vikra-Ferking
920 40 496
el.ferking@gmail.com

Barnevernspedagog, videre- utdannelse innen atferdsproblemer og spesialpedagogikk. Vært fosterhjem siden 2012. Erfaring med barn fra 0-18, barneskole og ungdomsskole.

Sekretær

Benedicte Møller Idsal
947 81 673
benedicte.fagforbundet@gmail.com

Helefagarbeider
Fosterhjem siden 2015
Erfaring barn mellom 0-10 år

Kasserer

Norunn Johnsen
924 58 761
norunjoh@online.no

Varamedlem

Jorun Sjøen Lende
928 34 149
jolende69@gmail.com

Fylkesstyret i Rogaland 2021