Pressemelding fra Norsk Fosterhjemsforening Landsmøte 2021

Norsk Fosterhjemsforening er en bruker- og interesseorganisasjon som jobber for at alle barn i fosterhjem og deres fosterfamilie skal ha trygge, gode og forutsigbare rammer.
Fosterhjemsomsorgen er det mest komplekse området innen barnevernet, 9 av 10 barn og unge som av ulike grunner ikke kan bo hjemme med sine familier, bor i fosterhjem.

Fra 2022 vil norske kommuner overta fullt økonomisk ansvar for de kommunale fosterhjemmene, som tidligere har vært medfinansiert av statlige refusjoner. Nå frykter Norsk Fosterhjemsforening at det vil bli ennå større forskjeller mellom kommunene, og at kommunens økonomi vil være avgjørende for om barn i fosterhjem, eller unge i ettervern, får finansiert de tiltak de trenger. Kommunene vil få rammetilskudd fra staten, men ikke øremerkede midler som sikrer at pengene går til å ivareta barnas behov. Når staten har valgt å delegere ansvaret innen barnevernet til kommunene, påhviler det staten en særlig plikt å følge opp at alle kommuner settes i stand til faktisk å forvalte dette ansvaret.

«Barn i fosterhjem har dårlig rettssikkerhet», sier generalsekretær Tone Granaas. «Dersom barnevernstjenesten har gjort en gal beslutning eller en beslutning med dårlig kvalitet, slik at barnet ikke får de tiltak i fosterhjemmet som det har behov for, har barn i fosterhjem i dag manglende klagemuligheter på et slikt vedtak. De som har part i saken er barnets foreldre, og de er ofte i en livssituasjon som gjør at de ikke «er på banen» til å kunne klage på vegne av barnet, og fosterforeldrene som har den daglige omsorgen har ikke partsrettigheter til å klage. Hvem skal da ivareta barnets sak og få mulighet til å klage slik at barnets sak tas til revurdering i de tilfeller der barnevernet har gjort feil beslutning? Vi er ekstra bekymret nå når stramme kommune budsjetter skal avgjøre om barn under det offentliges omsorg skal få de tiltak de trenger», avslutter Granaas.

På bakgrunn av dette har foreningens Landsmøte på Gardermoen i helgen vedtatt følgende resolusjon:

«Rettsikkerheten til barn i fosterhjem må styrkes! Et tiltak eller manglende tiltak i et fosterhjem, må kunne overprøves og klages på av fosterforeldrene. Fosterforeldre må få lovhjemlede rettigheter til å ivareta barnets sak. Barnets beste må ivaretas som et overordnet prinsipp.»

Gardermoen, 24. oktober 2021

Kontaktperson:
Tone Granaas, generalsekretær, klikk her for pressebilde.
Mobil: 45664746
tone@fosterhjemsforening.no