Styret

Viser til vedtektene § 5-2 Fylkesstyret

Fylkesstyret er fylkesforeningens øverste myndighet mellom årsmøtene.
Fylkesstyret består av leder og det antall styremedlemmer og varamedlemmer som årsmøtet velger. Fylkesstyret konstituerer seg selv slik at funksjonene som nestleder, sekretær og kasserer blir ivaretatt.
Fylkesstyret forestår ledelsen av fylkesforeningen og fatter vedtak i alle saker som ikke er tillagt annet organ.

Fylkesstyret kan organisere driften av fylkesforeningen slik styret finner det formålstjenlig.

  1. Utføre sine oppgaver i samsvar med foreningens formål og fylkesforeningens aktivitetsplan
  2. Ivareta kontakt og samarbeid med hovedstyret og sekretariatet
  3. Ivareta kontakt og samarbeid med offentlige myndigheter på fylkes- og lokalplan
  4. Utarbeide årsberetning, regnskap og forslag til aktivitetsplan og budsjett
  5. Forberede saker til årsmøtet og gi sin innstilling til disse
  6. Sørge for gjennomføring av årsmøtevedtak
  7. Delta aktivt i utformingen av Norsk Fosterhjemsforenings handlingsplan
  8. Drive aktivt medlemsverving
  9. Informasjon fra hovedstyret og sekretariatet videreformidles til fylkesstyrets medlemmer. Relevant informasjon videreformidles av fylkesstyret til øvrige medlemmer i fylket

Styret 2023

Leder

Heidi Knardal
90 67 74 83
knardalheidi@gmail.com

Nestleder

Elin Pedersen
99 49 76 97
elinp@live.no

Styremedlem

Rune Nilsen
94 82 86 86
rune.nilsen@ulstein.com

Styremedlem

Lise Mette Jelle
98 28 78 54
lise.mette.jelle@gmail.com

Styremedlem

Kjetil Aamelfot
95 13 31 24
kamelfot@gmail.com

Varamedlem

Ronny Myrset
91 57 53 04
ronnymyrset@gmail.com

Varamedlem

Silje Meinseth
98 82 00 81
ivar-mei@frisurf.no

Varamedlem

Julie Emblemsvåg
95 23 06 52
julie.emblemsvag@orstabarnehagen.no