Informasjon fra Bufdir :

Fosterforeldre som søker pleiepenger for sitt fosterbarn på sperret adresse bes av sikkerhetsmessige grunner utelukkende å søke digitalt, og ikke å søke per post. Dette skyldes at det i dag kun er gjennom digital søknad at man har en sikkerhet løsning som sikrer skjerming av barnets adresse.

Bakgrunn:

Når skatteetaten eller Kripos fatter vedtak om adressesperring for et fosterbarn, graderes informasjonen etter beskyttelsesinstruksen som enten FORTROLIG (kode 7) eller STRENGT FORTROLIG (kode 6). Skjermingskodene registreres i folkeregisteret og videreformidles elektronisk til de offentlige etatene som har tilgang til folkeregisteret, deriblant Arbeids- og velferdsetaten. Når det opprettes/kommer inn en sak med et fødselsnummer som er kodet STRENGT FORTROLIG (kode 6) i folkeregisteret, rutes saken automatisk til en egen enhet i vår etat – NAV Vikafossen – som behandler brukere med adressesperre kode 6. Dette fungerer godt på de aller fleste av NAVs fagområder, men dessverre ikke når det gjelder pleiepenger.

Når et barn med kode 6 bor hos fosterforeldre uten kode 6, og fosterforeldrene søker om pleiepenger, blir saken opprettet på den som søker – altså en av fosterforeldrene. Siden fosterforeldrene ikke har adressesperre kode 6 i folkeregisteret, blir saken rutet til en av de ordinære enhetene som behandler pleiepenger og ikke til NAV Vikafossen som skulle hatt den. I  saken vil det f.eks. være opplysninger om barnets navn. Og siden fosterforeldres adresse fremkommer i søknaden, blir resultatet at barnets adresse ikke lenger er skjermet.

NAV har laget en digital innsendingsløsning for søknad om pleiepenger. I den digitale løsningen gjøres det en sjekk både på søkerens og barnets fødselsnummer. Hvis en av fødselsnumrene har adressesperre kode 6 i folkeregisteret, rutens saken til behandling ved NAV Vikafossen. Søknader som mottas på papir, rutes kun på bakgrunn av søkerens fødselsnummer. De havner derfor ikke i NAV Vikafossen der vi ønsker å ha dem.

Vi mottar i dag et fåtall av alle søknadene om pleiepenger digitalt. Det betyr at det kun er en liten gruppe av dem som søker som rutes på bakgrunn av både søkerens og barnets fødselsnummer. Vi jobber med å få opp dette tallet, men fordi søknadsprosessen ofte initieres av andre enn NAV, trenger vi hjelp å få spredd informasjonen om å benytte den digitale søknadsprosessen.

NAV har laget en digital søknad om pleiepenger for pleie av syke barn. I den digitale søknaden gjøres det en sjekk både på søkerens og barnets fødselsnummer, og på bakgrunn av den sjekken rutes saken enten til en ordinær behandlende enhet, eller til NAV Vikafossen som behandler alle saker som har med beskyttelseskode 6 å gjøre. Søknader som mottas på papir, rutes kun på bakgrunn av søkers fødselsnummer og da til en ordinær enhet.

I dag er det i praksis ingen faktisk sperre på hvem som får sende inn søknad digitalt, men enkelte grupper vil bli veiledet over på papirsøknad, for eksempel selvstendig næringsdrivende og frilansere. Dette er av hensyn til saksbehandlingen som foreløpig er helmanuell. Det er imidlertid fullt mulig å «overstyre» dette:

Hvis du som søker først har huket av for at du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser (se utklipp), kan du enkelt ombestemme deg og klikke «Nei» isteden. Dermed går du videre til den digitale søknaden. Vi ønsker altså at du «overstyrer» valgalternativene her, og likevel søker digitalt. Skjermbildet viser veiledningen som dukker opp:

Her er lenken til den digitale søknaden: https://pleiepengesoknad.nav.no/