«Erfaringene fra fosterhjemmene viser vei fra antagelser til kunnskap!»

– 1300 respondenter som er medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening har besvart årets Fosterhjemsundersøkelse.

Her kan du laste ned rapporten og brukerundersøkelsene:

Innledning

Norsk Fosterhjemsforening er den største brukerorganisasjonen i barnevernet. Foreningen representerer alle medlemmene av fosterhjemmet, både de voksne og barna.

Vi presenterer her en rapport basert på funn fra «Fosterhjemsundersøkelsen 2022», med 1300 fosterforeldre respondenter og «Ung i fosterhjem 2022» med 162 ungdomsrespondenter. Dette gir et unikt kunnskapsgrunnlag på fosterhjemsfeltet! Undersøkelsene med alle data ligger vedlagt.

Å bevare anonymitet for respondentene er av overordnet betydning. I spørreundersøkelsen har det flere steder vært mulig å supplere med individuelle svar/fritekst. Også her får vi viktig kunnskap. I den offisielle versjonen av Fosterhjemsundersøkelsen 2022 har det vært nødvendig å fjerne slik fritekst og analyser for å sikre total anonymisering av respondentene.

Fosterhjemsomsorgen er det mest komplekse området innen barnevernsfeltet. Skal man lykkes i dette arbeidet, må man vite hvordan virkeligheten er, hva som trengs for å styrke fosterhjemsomsorgen, og hva som fungerer. Man må basere seg på kunnskap fra brukerne. Det er formålet med fosterhjemsundersøkelsen, å fremskaffe systematisert brukerkunnskap for en mer treffsikker fosterhjemsomsorg, til det beste for barna.

I underkant av 9000 barn i alder 0-17 år bor i fosterhjem, og dertil bor 500-600 barn i beredskapshjem1. I tillegg bor en andel ungdom på ettervern i fosterhjemmet, eller med oppfølging av fosterhjemmet. Dette er mange barn og mange fosterhjem. Det finnes ikke nasjonal statistikk på antall operative fosterhjem ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), det er en mangel som vi håper Bufdir gjør noe med snarlig. Det er viktig statistikk både i rekrutteringsøyemed, og tall på gjenbruk av stabile, gode fosterhjem er interessant for feltet.

Vi vet at fosterhjem er det viktigste tiltaket når barn ikke kan bo i foreldrehjemmet, samtidig så vet vi ikke nok i dag om forhold av betydning for barna og fosterfamilien.

Det er behov for mer kunnskap – at vi går fra antagelser
til å basere oss på kunnskap og erfaringer fra brukerne!

Årets undersøkelse bygger videre på Fosterhjemsundersøkelsen 2021 men vi har noen viktige utvidelser: I år har vi for første gang en separat fosterhjemsundersøkelse for ungdom fra 17 til 25 år – «Ung i fosterhjem 2022». Fosterforeldrene som har svart representerer mer enn 1600 fosterbarn og ungdommer.

Årets undersøkelse er også utvidet til å omfatte både kommunale fosterhjem, statlige familiehjem (spesialiserte fosterhjem) og spesialiserte familiehjem som har avtale med private aktører. Vi har i noen grad krysskjørt enkelte spørsmål opp mot hverandre og særskilt sett på hva de statlige spesialiserte fosterhjem har svart. Ved interessante funn er dette gjengitt.

Nytt av året er også at vi har fanget opp svar på kommunenivå. Vi har også gitt respondentene mulighet til å gi sin omsorgskommune et terningkast. Vi synliggjør kun kommunenes poeng score der det er over 4 i terningkast og der det er flere enn 6 respondenter. Norge er et langstrakt land, med mange små kommuner, og det er viktig å sikre anonymitet hos respondentene av undersøkelsen

Det er mye data, mye nyttig forskningsmateriale som vi ikke har hatt kapasitet til å gå nærmere inn i, i denne rapporten. Forskere eller andre fagpersoner kan ta kontakt med foreningen for å få fullstendig versjon med alle kommentarer og innspill, samt forespørre om uttrekk og krysskjøring av innsamlet data.

Vi takker for innspill til spørsmål i undersøkelsen fra Bufdir, Barneombudet, og flere andre aktører på barnevernsfeltet.
Vi tar forbehold mht. fremstilling og tolking av data, da vi ikke er forskere på feltet. Du oppfordres til å gå inn og studere svarene selv i forhold til spørsmål du er spesielt opptatt av. Undersøkelsen baserer seg på at man svarer for ett fosterbarn. Der det har vært mulig har vi også spurt etter samlede erfaringer.

Foreningens ambisjon er å bidra til en bedre fosterhjemsomsorg for barna og ungdommen, fosterforeldre og foreldre. Vi ønsker både å være en samarbeidspart og en vaktbikkje ovenfor myndigheter og politikere, for at barn og unge i fosterhjem skal få tryggere og mer stabile rammer og bedre rettsikkerhet!

Mye er bra i fosterhjemsfeltet, men det er også stort potensiale for både bedre kvalitet og rettsikkerhet til barnas beste. Det krever innsikt i landskapet og politisk vilje og handlekraft. Her gir vi deg den nødvendige innsikten – god lesning.

Sammen, synlige og sterke – for barna!

Oslo, 10. mai 2022

Tone Granaas, generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening
Marianne Oftedahl, fagansvarlig i Norsk Fosterhjemsforening

Lanseringen ble livesendt på Facebook tirsdag 10. mai kl.12-14. Barneombudet, Statssekretær Trine Fagervik fra Barne- og familiedepartementet og KS er noen av de som kommenterte funnene denne dag. Vi hadde i tillegg en paneldebatt med viktige aktører og politikere på området. Du kan lese mer om lanseringen, og se opptak av live arrangementet her.

Her kan du laste ned rapporten og brukerundersøkelsene: