Styret

Viser til vedtektene § 5-2 Fylkesstyret

Fylkesstyret er fylkesforeningens øverste myndighet mellom årsmøtene.
Fylkesstyret består av leder og det antall styremedlemmer og varamedlemmer som årsmøtet velger. Fylkesstyret konstituerer seg selv slik at funksjonene som nestleder, sekretær og kasserer blir ivaretatt.
Fylkesstyret forestår ledelsen av fylkesforeningen og fatter vedtak i alle saker som ikke er tillagt annet organ.

Fylkesstyret kan organisere driften av fylkesforeningen slik styret finner det formålstjenlig.

  1. Utføre sine oppgaver i samsvar med foreningens formål og fylkesforeningens aktivitetsplan
  2. Ivareta kontakt og samarbeid med hovedstyret og sekretariatet
  3. Ivareta kontakt og samarbeid med offentlige myndigheter på fylkes- og lokalplan
  4. Utarbeide årsberetning, regnskap og forslag til aktivitetsplan og budsjett
  5. Forberede saker til årsmøtet og gi sin innstilling til disse
  6. Sørge for gjennomføring av årsmøtevedtak
  7. Delta aktivt i utformingen av Norsk Fosterhjemsforenings handlingsplan
  8. Drive aktivt medlemsverving
  9. Informasjon fra hovedstyret og sekretariatet videreformidles til fylkesstyrets medlemmer. Relevant informasjon videreformidles av fylkesstyret til øvrige medlemmer i fylket

Styret 2018

Konstituert leder

Linn Dræggevik
901 47 667
belle@lyse.net

Nestleder

Monica Sjursen Skogland
930 83 831
monica_sjursen@yahoo.no

Sekretær

Linda Kolstø
920 25 880
lindakje@lyse.net

Kasserer

Norunn Johnsen
924 58 761
norunjoh@online.no

Styremedlem

Lindi Helland Brandvik
979 83 965
lindibrandvik@gmail.com

Styremedlem

Eva Lene Vikra-Ferking
920 40 496
el.ferking@gmail.com

Varamedlem

Bernt Pedersen
480 08 213
bernt.pedersen@yahoo.no

Leder valgkomite

Solfrid Kjærvoll-Birkedal
924 31 082
solfrid.kb@gmail.com

Medlem valgkomite

Arild Johan Carlsen Strandberg
905 41 772
arild.nff.rogaland@gmail.com