Stor risiko for brudd på urfolksrettigheter

-Vår vurdering er at det kreves et krafttak for økt kunnskap i samfunnet generelt, og i barneverntjenestene og fosterhjemsomsorgen spesielt, for å kunne sikre ivaretakelsen av rettighetene til barn med samisk bakgrunn som bor i fosterhjem, sier prosjektleder Anna Carlstrøm.

Norsk Fosterhjemsforening har i 2022 og 2023 gjennomført prosjektet «Et hjem, to kulturer» om samiske barn i fosterhjem. Målet med prosjektet har vært å bidra med kunnskap og innsikt om hva som hemmer og hva som fremmer at samiske barns rettigheter blir ivaretatt når de bor i fosterhjem. Prosjektet er nå ferdigstilt og en fersk rapport foreligger.

Mangler kunnskap og verktøy

Rapporten belyser kunnskapsgrunnlaget og kunnskapshullet som finnes på dette området i dag. Gjennom arbeidet har det blitt tydelig at manglende eller tilfeldig kunnskap, samt mangelen på konkrete verktøy for barnevern og fosterhjem, hemmer at barn med samisk bakgrunn som bor i fosterhjem, får sine rettigheter ivaretatt. Med dette grunnlaget mener vi at det er en stor risiko for at barn med samisk bakgrunn som bor i fosterhjem i dag, er utsatt for brudd på sine urfolksrettigheter.

-Det bør settes av tid og ressurser til utvikling av konkrete metoder og verktøy for denne delen av fosterhjemsarbeidet. Da vil vi kunne nærme oss en mer strukturert og mindre tilfeldig ivaretakelse av rettighetene til barn med samisk bakgrunn som bor i fosterhjem, sier generalsekretær Tone Granaas som er prosjekteier og har vært mye involvert i dette prosjektet.

Med utgangspunkt i dette presenterer rapporten en rekke konkrete anbefalinger til tiltak.

Du kan lese hele rapporten her.