Viser til vedtektene § 5-2 Fylkesstyret

Fylkesstyret er fylkesforeningens øverste myndighet mellom årsmøtene.
Fylkesstyret består av leder og det antall styremedlemmer og varamedlemmer som årsmøtet velger. Fylkesstyret konstituerer seg selv slik at funksjonene som nestleder, sekretær og kasserer blir ivaretatt.
Fylkesstyret forestår ledelsen av fylkesforeningen og fatter vedtak i alle saker som ikke er tillagt annet organ.

Fylkesstyret kan organisere driften av fylkesforeningen slik styret finner det formålstjenlig.

  1. Utføre sine oppgaver i samsvar med foreningens formål og fylkesforeningens aktivitetsplan
  2. Ivareta kontakt og samarbeid med hovedstyret og sekretariatet
  3. Ivareta kontakt og samarbeid med offentlige myndigheter på fylkes- og lokalplan
  4. Utarbeide årsberetning, regnskap og forslag til aktivitetsplan og budsjett
  5. Forberede saker til årsmøtet og gi sin innstilling til disse
  6. Sørge for gjennomføring av årsmøtevedtak
  7. Delta aktivt i utformingen av Norsk Fosterhjemsforenings handlingsplan
  8. Drive aktivt medlemsverving
  9. Informasjon fra hovedstyret og sekretariatet videreformidles til fylkesstyrets medlemmer. Relevant informasjon videreformidles av fylkesstyret til øvrige medlemmer i fylket

Styret 2021

Leder

Tone Kolås
Epost: nordtrondelag@fosterhjemsforening.no

Styremedlem

Hanne Askestad Myraune
Epost: nordtrondelag@fosterhjemsforening.no

Styremedlem

Anja Kjølstad
Epost: nordtrondelag@fosterhjemsforening.no

Styremedlem

Yngve Vikan
Mob: 901 64 884
Epost: yngvvi@gmail.com

Styremedlem

Olav Jenssen
Epost: nordtrondelag@fosterhjemsforening.no

Styremedlem

Heidi Henriksen
Epost: nordtrondelag@fosterhjemsforening.no

Varamedlem

Thea Hennie Kveinå
Epost: nordtrondelag@fosterhjemsforening.no