Styret

Viser til vedtektene § 5-2 Fylkesstyret

Fylkesstyret er fylkesforeningens øverste myndighet mellom årsmøtene.
Fylkesstyret består av leder og det antall styremedlemmer og varamedlemmer som årsmøtet velger. Fylkesstyret konstituerer seg selv slik at funksjonene som nestleder, sekretær og kasserer blir ivaretatt.
Fylkesstyret forestår ledelsen av fylkesforeningen og fatter vedtak i alle saker som ikke er tillagt annet organ.

Fylkesstyret kan organisere driften av fylkesforeningen slik styret finner det formålstjenlig.

  1. Utføre sine oppgaver i samsvar med foreningens formål og fylkesforeningens aktivitetsplan
  2. Ivareta kontakt og samarbeid med hovedstyret og sekretariatet
  3. Ivareta kontakt og samarbeid med offentlige myndigheter på fylkes- og lokalplan
  4. Utarbeide årsberetning, regnskap og forslag til aktivitetsplan og budsjett
  5. Forberede saker til årsmøtet og gi sin innstilling til disse
  6. Sørge for gjennomføring av årsmøtevedtak
  7. Delta aktivt i utformingen av Norsk Fosterhjemsforenings handlingsplan
  8. Drive aktivt medlemsverving
  9. Informasjon fra hovedstyret og sekretariatet videreformidles til fylkesstyrets medlemmer. Relevant informasjon videreformidles av fylkesstyret til øvrige medlemmer i fylket

Styret 2019

Leder

Kari Janne Stenersen
karijanne.stenersen@gmail.com
958 43 085

Nestleder

Jannicke J. Knudsen
jannicke.jokiel.knudsen@gmail.com
993 70 679

Aktivitetskontakt

Lene Printzlau Våmartveit
lene@vaam.no
404 68 219

Kasserer

Svein Erik Hamre
sehamre@outlook.com
454 90 573

Kulturkontakt

Marianne Hole
marianne.hole@bergen.kommune.no
945 00 215

Sekretær

Evy-Merete Ellingsen
evymereteellingsen@gmail.com
994 44 168

Styremedlem

Helge Høgberg
helge@promoconsult.no
900 21 495

Varamedlem

Espen Vesteraas
espen@vesteraas.no

Varamedlem

Anne-Line Hordvik
anneline_hordvik@hotmail.com
990 36 674