Styret

Viser til vedtektene § 5-2 Fylkesstyret

Fylkesstyret er fylkesforeningens øverste myndighet mellom årsmøtene.
Fylkesstyret består av leder og det antall styremedlemmer og varamedlemmer som årsmøtet velger. Fylkesstyret konstituerer seg selv slik at funksjonene som nestleder, sekretær og kasserer blir ivaretatt.
Fylkesstyret forestår ledelsen av fylkesforeningen og fatter vedtak i alle saker som ikke er tillagt annet organ.

Fylkesstyret kan organisere driften av fylkesforeningen slik styret finner det formålstjenlig.

  1. Utføre sine oppgaver i samsvar med foreningens formål og fylkesforeningens aktivitetsplan
  2. Ivareta kontakt og samarbeid med hovedstyret og sekretariatet
  3. Ivareta kontakt og samarbeid med offentlige myndigheter på fylkes- og lokalplan
  4. Utarbeide årsberetning, regnskap og forslag til aktivitetsplan og budsjett
  5. Forberede saker til årsmøtet og gi sin innstilling til disse
  6. Sørge for gjennomføring av årsmøtevedtak
  7. Delta aktivt i utformingen av Norsk Fosterhjemsforenings handlingsplan
  8. Drive aktivt medlemsverving
  9. Informasjon fra hovedstyret og sekretariatet videreformidles til fylkesstyrets medlemmer. Relevant informasjon videreformidles av fylkesstyret til øvrige medlemmer i fylket

Styret 2024

Leder

Svein Erik Hamre
sehamre@outlook.com
454 90 573

Nestleder/aktivitetsleder

Anne Geitanger
anntorsvik@hotmail.com
942 38 262

Styremedlem

Lene Printzlau
lene@vaam.no
404 68 219

Styremedlem

Kari Janne Stenersen
karijanne.stenersen@gmail.com
958 43 085

Sekretær

Evy-Merete Ellingsen
evymereteellingsen@gmail.com
994 44 168

Styremedlem

Anne-Line Hordvik
anneline_hordvik@hotmail.com
990 36 674

Styremedlem

Espen Vesteraas
espen@vesteraas.no

Styremedlem:

Bente Vigesdal

sheanine@hotmail.com

482 65 779

Kasserer

Kenneth Gravdal

kenneth_gravdal@me.com

975 54 827

Varamedlem:

Evy Mjånes Hevrøy

evymhevroy@gmail.com

452 68 369