Politisk resolusjon fra Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Fosterhjemsforening vedtok en politisk resolusjon på Landsmøtet 2023. For å løse dagens fosterhjemskrise, anbefaler foreningen regjeringen å ta hensyn til denne resolusjonen når de utarbeider den nye Fosterhjemsmeldingen.

-Det er fullt mulig få slutt på køen av barn som venter på et trygt hjem. Barne- og familieminister Kjersti Toppe utarbeider ny Fosterhjemsmelding som skal fremlegges til våren. Hvis hun lytter til brukernes stemmer i dette arbeidet, vil regjeringen langt på vei løse fosterhjemskrisen. Da vil flere barn i fosterhjem få bedre stabilitet og økt rettsikkerhet. Flere fosterforeldre vil også få bedre rammer og hjelp til å klare å stå i oppdraget. Fosterhjemsundersøkelsen 2023 viser at hele 56,6 prosent av dagens fosterforeldre er usikre, eller ikke vil anbefale andre å bli fosterhjem. Fosterforeldrene sier at manglende rettigheter, trygge rammer og rettsikkerhet er hovedårsaken til det. Dersom barn og voksne i fosterhjem får styrket sine rettigheter, vil flere fosterforeldre få bedre støtte og i større grad greie å stå i oppdraget, og køen av ventende barn vil bli betydelig mindre, sier generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening, Tone Granaas.

Lokalpolitikere kan bidra til løsning 
-Resolusjonen er også viktig innspill til alle landets kommuner. Lokalpolitikerne har per i dag mulighet til å implementere mange av punktene fra resolusjonen inn i Fosterhjemsavtalen, som er en avtale mellom kommunen og det enkelte fosterhjem. Det vil være et stort løft for bedre fosterhjemsomsorgen i Norge, sier Tone Granaas.

Norsk Fosterhjemsforening sin resolusjon: 
Et fosterhjemsoppdrag må anses som et komplekst offentlig omsorgsarbeid, av betydelig samfunnsverdi. Myndighetene må sørge for at rettsikkerheten og stabilitet for barn i fosterhjem styrkes, og at nok egnede personer ønsker å bli fosterforeldre ved at:
• Rettigheter for barn i fosterhjem og fosterhjemmet må forankres i lov og forskrift, for å ivareta barnets og fosterhjemmets behov og rettsikkerhet.
• Det offentlige må bære all økonomisk og juridisk risiko i et fosterhjemsoppdrag, ikke fosterhjemmet.
• Fosterforeldre må få utvidede lovhjemlede rettigheter som innebærer rett til innsyn i offentlige dokumenter som gjelder barnet og fosterhjemmet og klagerett på offentlige avgjørelser som gjelder dem.
• Frikjøpte fosterforeldre og beredskapshjem må få rettigheter som gir trygge og forutsigbare arbeidsforhold, da dette er deres jobb
• Det må settes grense for hvor lenge barn skal bo i midlertidighet i et fosterhjem. Barn skal etter en tid ha krav på innføring av tiltak som sikrer tilhørighet til fosterhjemmet.
• Alle barn må få medvirke i egen sak, og ingen barn skal tvinges til samvær
• Ettervern må satses på og gis et lovhjemlet innhold og egne budsjetter. Alle unge voksne som er under ettervern, må ha rett på en trygg voksen som er der for dem ut ettervernfasen.

Nytt hovedstyre. Fra venstre: Jan Christian Ødegaard, Tone Kolås, Lene Printzlau, Stig Christophersen, Lisbeth Tingvoll, Heidi Knardal og Helle Christensen.