Pensjonsordning for frikjøpte, kommunalt ansatte fosterforeldre

Skien kommunale pensjonskasse (SKP) kan tilby ansatte i kommunen som er i pensjon uten lønn medlemskap i Skien pensjonskasse.

De viser til at det i §2-9 står at «et medlem har rett til å betale premie til TPO i inntil 2 år under pensjon uten lønn eller med delvis lønn for å få tiden medregnet som pensjonsgivende ved beregning av alderspensjon og eventuell etterlattepensjon eller uførepensjon som kommer til utbetaling først etter at perminsjonstiden er utløpt.»

Vedlagt finner dere brevet fra Skien kommunale pensjonskasse til kommunens Barneverntjeneste. Vi anbefaler de av våre medlemmer som er frikjøpt fra en kommunal stilling på grunn av fosterhjemsoppdraget, å ta dette opp med barneverntjenesten og arbeidsgiver, for å se om en slik pensjonsordning er mulig å få til også i deres kommune.

Pensjonsordning for fosterforeldre med ansettelse i Skien kommune