Kom med innspill på spørsmål fra Fosterhjemsutvalget!

Innfør neste møte med Fosterhjemsutvalget den 26. september ønsker vi innspill på noen spørsmål!

Denne gang handler det om fosterhjemsavtalen. Send dit innspill på følgende spørsmål til post@fosterhjemskontakt så snart du kan og gjerne før 25. september!

    • Fosterhjemsavtalen er i dag en gjennomgang/sammendrag av ulike kilder der barnevernstjenestens og fosterforeldrenes rettigheter og plikter er regulert. Er disse kildene tilstrekkelig presist og korrekt gjengitt, eller oppstår det uklarheter på grunn av måten gjeldende rett er referert i avtalen? Er det forhold i gjeldende rett som er utelatt i avtalen, men som med fordel kunne stått der?
    • Bør barnevernstjenestens oppfølging av det enkelte barnet og den enkelte familien fremgå tydeligere i avtalen eller i vedlegg til avtalen, og i så fall hvordan? Har Norsk Fosterhjemsforening innspill til hvilke typer planverk eller vedlegg som bør følge med avtalen?
    • Norsk Fosterhjemsforening har tidligere gitt innspill til utvalget om at regulering av fosterhjemsforholdet i en privatrettslig avtale med tre måneders oppsigelsesfrist ikke gir tilstrekkelig forutsigbarhet og rettssikkerhet for barn og fosterfamilie. Finnes det muligheter gjennom avtalen til å styrke forutsigbarheten og rettssikkerheten?