Innspill: evaluering av tilsynsordningen for barn i fosterhjem

Memon Economics i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet har fått i oppdrag å gjennomføre en evaluering av tilsynsordningen for barn i fosterhjem. Evalueringen vil danne grunnlag for en anbefaling som Bufdir skal oversende Barne- og likestillingsdepartementet i september 2018.

De vurderer særlig følgende:

  • Organisering av tilsynsordningen. De ser på ulike måter å organisere og innrette tilsynsordningen på og tilhørende fordeler og ulemper.
  • I hvilken grad dagens tilsynsordning bidrar til oppnåelse av formålet om å føre kontroll med at barnet får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp.
  • Hvorvidt Bufdirs veileder og opplæringsmateriale benyttes og fungerer.

Memon Economics skal ha dette ferdig før sommeren, vi ber derfor om innspill innen mandag 18.06.2018 til epost post@fosterhjemsforening.no eller på vår Facebookside!

Les følgeskrivet om evalueringen her.