Agder lagmannsrett – Dom

Saken gjelder om den ene avtalepart i en kontrakt om plassering av barn i et familiehjem (forsterket fosterhjem) skal anses som oppdragstaker eller arbeidstaker i relasjon til folketrygdloven § 1-8.

I motsetning til trygderetten kom lagmannsrettens flertall til at en kvinne ansatt som familiehjem var arbeidstaker etter folketrygdloven § 1-8 og ikke frilancer etter § 1-9. Flertallet kom til at hennes stilling ikke var sammenlignbar med situasjonen i Beredskapshjemdommen, Rt-2013-342. Også etter folketrygdloven bør arbeidstakerbegrepet gis en vid tolkning slik at de som har behov for det vern som blant annet lovens kapittel 13 gir, ikke havner i et rettslig tomrom.

Les den i sin helhet her.