Fosterforeldre får klagerett

-Barne- og familiedepartementet ga oss en gledelig nyhet midt fosterhjemskrisen. Avgjørelser som barneverntjenesten gjør i forbindelse med inngåelse, og i løpet av Fosterhjemsavtalen, skal heretter anses som offentlig myndighetsutøvelse og enkeltvedtak, sier generalsekretær Tone Granaas i Norsk Fosterhjemsforening.  

Endringen innebærer at fosterforeldre skal få klagerett, slik som det er på andre velferdsområder i henhold til forvaltningsloven, på offentlige avgjørelser som gjelder dem. Det gjelder beslutninger fra barnevernstjenesten for rettigheter til offentlige ytelser og tiltak som for eksempel avlastning, veiledning, økonomiske ytelser, bruk av frikjøp, kompensasjon ved frikjøp samt pensjonsytelser, forsikringer med mer. Dette igjen vil gi fosterhjem mer forutsigbarhet og mer trygghet. -Vi gleder oss over et stort og viktig steg i riktig retning for rettsikkerheten på fosterhjemsfeltet, sier Granaas. Norsk Fosterhjemsforening har kjempet i departementet i tre år for denne saken. 

Motvirker uønskede flyttinger
– Dette er tiltak som er utrolig viktige for stabiliteten for barn i fosterhjem. Ved nå å ta konsekvens av at dette er offentlig myndighetsutøvelse og enkeltvedtak, blir det nå en klagerett som gjør at barnevernstjenestene og fosterforeldrene får et virkemiddel til å komme i dialog og bli enige. Fram til nå er oppsigelse av Fosterhjemsavtalen det eneste virkemiddelet fosterforeldrene har, og det medfører ofte uenighet til samarbeidsproblemer med den konsekvens at barn utsettes for belastende flyttinger fra hjem til hjem. I dag er det altfor mange uplanlagte flyttinger av barn i fosterhjem.

– I tillegg vil det bidra til mulighet for at Statsforvalter kan foreta en overprøving av urimelige og uriktige avgjørelser som ikke er til barnets beste, og også bidra til mer ensrettet forvaltningspraksis i de kommunale barneverntjenestene. Alt dette til det beste for barn i fosterhjem, mener Granaas.

– Vi anser at departementet nå legger til grunn en viktig og riktig tolking av jussen og forvaltningsretten og at dette er en praksisendring til barnas beste. Vi vil med spenning lese departementets presiseringer av denne tolkningen og hvilke føringer det vil få i praksis ovenfor barnevernstjenestene og Statsforvalter i fylkene. Fosterhjemsfeltet er et av barnevernets mest komplekse områder, og det er av stor betydning at de kommunale barneverntjenestene og Statsforvalter får nok informasjon om hvordan dette nå skal iverksettes i praksis.

Berømmer Toppe
– Barne- og familieminister Kjersti Toppe har sett utfordringene på feltet og gjort en klok vurdering for mer rettsikkerhet og stabilitet for barn i fosterhjem. Nå har vi store forhåpninger til hennes videre arbeid med Fosterhjemsmelding og lovreguleringer på feltet. Hun iallfall tatt et godt steg i rett retning, og det berømmer vi, sier Granaas.

Et informasjonsskriv er nå sendt fra Barne- og familiedepartementet til alle landets kommuner og statsforvaltere, samt Bufetats regioner. Norsk Fosterhjemsforening kommer tilbake med mer om hva dette betyr for våre medlemmer og vårt arbeid. Informasjonsskrivet kan leses i sin helhet her.