HVA ER ET FOSTERHJEM

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på barn og unge som av forskjellige grunner ikke kan bo sammen med foreldrene sine. Fosterforeldre har den daglige omsorgen for barnet på vegne av barneverntjenesten. Ansvaret for oppfølging av barnet og fosterhjemmet, samt sørge for nødvendige støttetiltak ligger til barneverntjenesten.

Ulike typer fosterhjem:

  • Kommunale fosterhjem er det mest brukte plasseringsalternativet. De utgjør ca. 85 prosent av alle fosterhjem. Et kommunalt fosterhjem godkjennes for plassering av et bestemt barn, og får godtgjøring og oppfølging fra barnets omsorgskommune.
  • De statlige fosterhjemmene består av beredskapshjem og familiehjem. Et beredskapshjem er et fosterhjem som på kort varsel skal ta i mot ett eller to barn for en midlertidig periode. En av partene i familien inngår en oppdragskontrakt med Bufetat som regulerer godtgjøring, oppfølging, opplæring og veiledning.
  • Et familiehjem er et fosterhjem som tar imot et barn eller ungdom som har behov for særlig oppfølging over tid.  Familiehjemmet er gjerne tilknyttet en barnevernsinstitusjon og følges tett opp av en veileder. Et familiehjem er ellers underlagt samme regler som et ordinært fosterhjem.
  • Noen ganger blir barna plassert i fosterhjem hos nær familie, såkalte slektsfosterhjem. Dette kan være en fordel fordi barnet kan få bo hos noen det kjenner og lettere kan beholde eksisterende nettverk.

Når man blir fosterhjem underskrives en fosterhjemsavtale. Et vedlegg til fosterhjemsavtalen viser fosterforeldres arbeidsrettslige stilling og deres sosiale rettigheter. Det er en egen avtale for statlige fosterhjem. Det er også en egen avtale for beredskapshjem og en avtale for familiehjem.