NOFCA (Nordic Foster Care Association) er et nordisk forum for de nordiske fosterhjemsforeninger. Forumet består av 14 ulike nordiske fosterhjemsforeninger/organisasjoner som jobber med fosterhjemsarbeid og to statlige barnevernskontor.

Målet med dette forum er å forbedre kvaliteten på fosterhjemsarbeidet i de nordiske land gjennom utveksling av erfaringer og forskning, stimulere til mer forskning, organisere samlinger og konferanser, samt gjøre fosterhjemsarbeid kjent både for politikere og allmennheten.

NOFCA (Nordic Foster Care Association) is a Nordic forum for the Nordic foster home’s associations. The Forum is made up of 14 different Nordic foster home’s associations/organizations who work with the foster home’s work and two State child welfare office.

The goal of this forum is to improve the quality of foster home’s work in the Nordic countries through the exchange of experiences and research, encourage more research, organize gatherings and conferences, as well as do foster home’s work known both for politicians and the public.