Styret

Viser til vedtektene § 5-2 Fylkesstyret

Fylkesstyret er fylkesforeningens øverste myndighet mellom årsmøtene.
Fylkesstyret består av leder og det antall styremedlemmer og varamedlemmer som årsmøtet velger. Fylkesstyret konstituerer seg selv slik at funksjonene som nestleder, sekretær og kasserer blir ivaretatt.
Fylkesstyret forestår ledelsen av fylkesforeningen og fatter vedtak i alle saker som ikke er tillagt annet organ.

Fylkesstyret kan organisere driften av fylkesforeningen slik styret finner det formålstjenlig.

  1. Utføre sine oppgaver i samsvar med foreningens formål og fylkesforeningens aktivitetsplan
  2. Ivareta kontakt og samarbeid med hovedstyret og sekretariatet
  3. Ivareta kontakt og samarbeid med offentlige myndigheter på fylkes- og lokalplan
  4. Utarbeide årsberetning, regnskap og forslag til aktivitetsplan og budsjett
  5. Forberede saker til årsmøtet og gi sin innstilling til disse
  6. Sørge for gjennomføring av årsmøtevedtak
  7. Delta aktivt i utformingen av Norsk Fosterhjemsforenings handlingsplan
  8. Drive aktivt medlemsverving
  9. Informasjon fra hovedstyret og sekretariatet videreformidles til fylkesstyrets medlemmer. Relevant informasjon videreformidles av fylkesstyret til øvrige medlemmer i fylket

Styret 2021

Leder

Stig Christophersen
stich2@online.no
934 18 957

Nestleder

May-Britt Myren Soares
maya.myren@gmail.com
913 01 005

Sekretær

Katharina Frigaard
katharina.maria.larsen.
frigaard@vtfk.no

922 38 781

Kasserer

Erik Joachim Galleberg
erik@galleberg.net
481 108 80

Styremedlem/Aktivitetsleder

Trine Bakken
trine@kbakken.no

Varamedlem 1

Christina
Grefsrud-Halvorsen
christinahalvorsen
@hotmail.com

Varamedlem 2

Yumi Soares Gjærum
soaresyumi@gmail.com
994 59 525

Varamedlem 3

Merete Stangeland
merete.stangeland
@colorline.com

920 91 934