Dokument

Hva er et dokument?

Dokumenter er en samling av publikasjoner som Stortinget behandler eller publiserer, som bl.a. representantforslag og skriftlige spørsmål med opprinnelse i Stortinget eller organer tilknyttet Stortinget.

Representantforslag om å styrke retten til ettervern i barnevernet

Dokument 8:76 S (2014-2015), Innst. 366 S (2014-2015)

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen avgitt 09.06.2015

Stortingets innstilling om NAV-ytelser for fosterforeldre

Fra debatten i Stortinget om NAV-ytelser

Representantforslag om å gjøre det straffbart å bortføre mindreårige som er underlagt akuttvedtak av barnevernet

Dokument 8:71 S (2014-2015), Innst. 327 S (2014-2015)

Innstilling fra justiskomiteen avgitt 02.06.2015

Representantforslag om å gjøre barnevernloven til en rettighetslov

Proposisjon

Hva er en proposisjon?

En proposisjon er et forslag til vedtak av Stortinget som regjeringen legger fram for Stortinget.
Vi skiller mellom to proposisjoner.
1. Proposisjon til Stortinget (lovvedtak) (Prop. L). (tidligere kalt: Odelstingsproposisjon (Ot.prp.) )
2. Proposisjon til Stortinget (stortingsvedtak) (Prop. S). (tidligere kalt: Stortingsproposisjon (St.prp.) )

Samtykke til ratifikasjon av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn

Prop. 102 LS (2014-2015), Innst. 340 S (2014-2015)

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen avgitt 04.06.2015

Endringer i barnevernloven (utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak)

Prop. 72 L (2014-2015), Innst. 332 L (2014-2015), Lovvedtak 101 (2014-2015)

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen avgitt 02.06.2015

Lov om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn, og endringer i enkelte andre lover

Endringar i statsbudsjettet 2014 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Interpellasjoner

Hva er en interpellasjon

En interpellasjon er en den mest alvorlige av de to spørreordningene som finnes i det norske storting. I en slik spørreordning er det stortingsrepresentanter som spør medlemmer av regjeringen. Dette er nedfeltet i Stortingets forretningsorden § 66.

Interpellasjon fra Karin Andersen (SV) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Interpellasjon nr. 16 (2014 – 2015)
Tema: Om politiets holdninger og kompetanse i saker som gjelder familievold og vold mot barn, med henvisning til henleggelse av to barnedrapssaker

Interpellasjon fra Øyvind Håbrekke (KRF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren.
Interpellasjon nr. 27 (2012-2013)
Tema: Om å sikre at en oversikt over omfanget av flyttinger i barnevernet inngår i beslutningsgrunnlaget når stortinget skal behandle sak om fremtidens barnevern

Interpellasjon fra Sonja Mandt (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.
Interpellasjon nr. 38 (2013 – 2014)
Tema: Om hvordan det kan legges bedre til rette for fosterfamiliene og barna det gjelder, og hvordan tiltaka i Prop. 106 L (2012-2013) vil bli fulgt opp