STATISTIKK

Statleg barnevern – StatRes (opphørt)2012

Les mer om statistikken her.

Fleire barn i statlege fosterheimar

Frå 2011 til 2012 var det ein auke på nærare 13 prosent i talet på barn i statlege fosterheimar. I same perioden var det også registrert ein vekst på 6 prosent i talet på barn i det statlege barnevernet, slik at det på slutten av 2012 i alt var 6 200 barn som fekk tiltak frå statleg barnevern.

Barneverninstitusjoner, 2014

Mindre aktivitet i institusjonene

I 2014 var det 6 prosent færre oppholdsdager i barnevernsinstitusjonene enn året før. Siden 2010 er aktiviteten målt i oppholdsdager redusert med 21 prosent.
Les mer i statistikken som omfatter offentlige og private barnevernsinstitusjoner, sentre for foreldre og barn, og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere.

Det var 1 227 barn og unge plassert i barnevernsinstitusjoner ved utgangen av 2014, mot 1 246 ett år tidligere. Blant disse barn og unge var hele 60 prosent gutter, en økning fra tidligere år der andelen har vært på rundt 56 prosent. Det er forskjeller i kjønnsfordelingen i institusjonene etter hvem som eier dem. Flest gutter er det i institusjonene som eies av andre private, 65 prosent, færrest i de offentligeide med 57 prosent gutter. 59 prosent av barn og unge i private ideelle institusjoner var gutter ved utgangen av 2014.

Adopsjon – nye tall fra Statistikk Sentralbyrå (2015)

Fosterhjem eller adopsjon? Tallet på adoptivforeldre synker gradvis, mens tallet på fosterhjem stiger. SSB har kommet med en ny rapport som tar for seg adopsjon og tall omkring dette. Les mer på ssb.no.

«Stadig færre adopsjoner

I 2014 ble det gjennomført 368 adopsjoner i Norge, 14 færre enn året før. Det er det laveste registrerte adopsjonstallet siden adopsjonsstatistikken ble laget på 1960- tallet.»

Barnevernstatistikk – nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (2015)

I 2014 var det 53 100 barn og unge som fikk tiltak fra barnevernet – ikke så stor forskjell fra 2013. Blant disse har barn under omsorg økt med 6 %, 9 600 barn fikk omsorgstiltak og hjelpetiltak ble gitt til 43 500 barn og unge. Les statistikken på ssb.no.

Se også:

  • Bufetat har laget en statistikk over barnevernet – her
  • Bufetat har laget en statistikk over barn og unge som barnevernet har overtatt omsorgsansvaret for – her

«7 av 10 plasserte i fosterheim

På slutten av 2014 var vel 37 100 barn og unge registrert med tiltak frå barnevernet. Dette er vel 100 færre barn og unge med tiltak enn på slutten av 2013.

Av barn og unge med tiltak på slutten av året var 40 prosent, eller 14 800, plasserte utanfor heimen, enten som hjelpe- eller omsorgstiltak. Talet på plasserte barn og unge auka med vel 2 prosent frå utgangen av 2013. Fosterheim er det klart viktigaste plasseringstiltaket. Meir enn 7 av 10 plasserte budde i fosterheim i 2014. Det var nesten 700 barn og unge i beredskapsheim på slutten av året. Vel 2 350 budde i bustad med oppfølging eller fekk økonomisk hjelp til hybel.

Om lag 1 250 barn og unge budde i institusjon ved utgangen av året. Dette er omtrent som i 2013. Det publiserte talet for 2013 er 1 450, men dette talet er litt for høgt grunna ein feil i rapporteringa for 2013 i samband med omlegginga av statistikken.»

Barnevernstatistikk – nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (2013)

Flere barn blir plassert i fosterhjem ved statlig barnevern. Les rapporten fra SSB her.

«Fleire barn i statlege fosterheimar

Frå 2011 til 2012 var det ein auke på nærare 13 prosent i talet på barn i statlege fosterheimar. I same perioden var det også registrert ein vekst på 6 prosent i talet på barn i det statlege barnevernet, slik at det på slutten av 2012 i alt var 6 200 barn som fekk tiltak frå statleg barnevern.»

Barnevern og fosterhjemsomsorgen – Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (2013).

I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak fra barnevernet, dette er en svak vekst på 2 prosent fra 2011. Statistikken viser at antallet barn og unge under omsorgstiltak økte kraftig fra 8485 i 2011 til 8995 i 2012. Les hele rapporten her.

Se også: